Jerzy Prochwicz naświetlił uwarunkowania polityczno - historyczne i militarne deportacji ludności polskiej z terenów Kresów Wschodnich.