Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej
STATUT
TOWARZYSTWA MI?O?NIKÓW ZIEMI K?TRZY?SKIEJ
im. Zofii Licharewej


I. Postanowienia ogólne
§1

Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorz?dnym i trwa?ym zrzeszeniem osób zainteresowanych histori?, kultur?, przyrod?, krajobrazem i rozwojem ziem powiatu k?trzy?skiego w celach nie zarobkowych.

§2

Siedzib? Towarzystwa jest miejscowo?? K?trzyn, a terenem dzia?ania obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§3

Towarzystwo dzia?a na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, z 2001 r., poz. 855) i niniejszego Statutu jak równie? ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ) oraz innych obowi?zuj?cych aktów prawnych.

§4

Towarzystwo posiada osobowo?? prawn? i podlega wpisowi do rejestru stowarzysze?.

§5

Towarzystwo u?ywa piecz?ci, oznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowi?zuj?cych w tym zakresie przepisów prawa.

§6

Towarzystwo powo?ane jest do ?ycia na czas nieograniczony.

 

II. Cele Towarzystwa i ich realizacja

§7

Celem Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przysz?ych pokole? a tak?e inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) zapoznawanie cz?onków Towarzystwa i spo?eczno?ci lokalnej z histori? regionu, dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Ziemi K?trzy?skiej;
2) dzia?anie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, historycznych, krajobrazowych
i przyrodniczych;
3) organizowanie spotka? informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw zwi?zanych tematycznie z dzia?alno?ci? statutow? Towarzystwa;
4) prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej;
5) wspó?dzia?anie w zakresie realizacji zada? statutowych z organami administracji rz?dowej, samorz?dowej, organizacjami pozarz?dowymi oraz stowarzyszeniami o zbie?nych celach i zadaniach;
6) podejmowanie dzia?a? wspieraj?cych ró?ne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji spo?eczno?ci lokalnej;
7) kszta?towanie ?wiadomo?ci historycznej cz?onków Towarzystwa i spo?eczno?ci lokalnej poprzez powo?anie w strukturze towarzystwa zespo?ów tematycznych, a w szczególno?ci: historii i etnografii, starej fotografii, rzemie?lniczej twórczo?ci u?ytkowej, twórczo?ci artystycznej oraz promocji kultury regionalnej;
8) pozyskiwanie sponsorów wspieraj?cych przedsi?wzi?cia statutowe Towarzystwa;
9) wydawanie medali pami?tkowych i oznak.
10) prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie realizacji zada? nale??cych do sfery zada?
publicznych.

§9

Powy?sze cele Towarzystwo realizuje w oparciu o prac? spo?eczn? swoich cz?onków.
 

III. Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§10

Cz?onkowie Towarzystwa dziel? si? na:
1) zwyczajnych;
2) wspieraj?cych;
3) honorowych.

§11

Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzgl?du na miejsce zamieszkania, który uko?czy? 16 lat i wyrazi? wol? udzia?u w pracach Towarzystwa. Ma?oletni, poni?ej 16 roku ?ycia, mog? nale?e? do Towarzystwa za zgod? przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz Towarzystwa i bez prawa udzia?u w g?osowaniu na Walnym Zebraniu.

§12

Osoby prawne deklaruj?ce pomoc w realizacji celów Towarzystwa, w szczególno?ci pomoc finansow?, mog? by? cz?onkami wspieraj?cymi Towarzystwa. Do cz?onków wspieraj?cych stosuje si? postanowienia niniejszego Statutu, dotycz?ce cz?onków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

§13

Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? osoba fizyczna szczególnie zas?u?ona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Cz?onkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz?du. Cz?onek honorowy posiada wszystkie prawa cz?onka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

§14

1. Przyj?cia w poczet cz?onków Towarzystwa oraz w poczet cz?onków wspieraj?cych dokonuje Zarz?d Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji przyst?puj?cego, zawieraj?cej imi? i nazwisko (nazw?), dat? urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzib?), o?wiadczenie o przyst?pieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Towarzystwu pomocy.
2. Cz?onkostwo w Towarzystwie powstaje z dniem podj?cia przez Zarz?d uchwa?y o przyj?ciu w poczet cz?onków, o czym Zarz?d powiadamia zainteresowanego.
3. Potwierdzenie cz?onkostwa nast?puje poprzez wr?czenie legitymacji wg wzoru ustalonego przez Zarz?d.

§15

1. Cz?onkowie zwyczajni Towarzystwa maj? prawo:
a) bra? udzia? w Walnym Zebraniu;
b) wybiera? i by? wybieranym do w?adz Towarzystwa;
c) zg?asza? do w?adz Towarzystwa wnioski w sprawach zwi?zanych z celami i dzia?alno?ci? Towarzystwa, ??da? informacji o sposobie ich za?atwienia;
d) bra? udzia? - na zasadach okre?lonych przez organizatorów - w szkoleniach i innych formach dzia?alno?ci Towarzystwa.
2. Postanowienia l pkt. c) i d) stosuje si? równie? do cz?onków wspieraj?cych; ponadto cz?onkowie ci maj ? prawo uczestniczy? z g?osem doradczym w Walnym Zebraniu.

§16

1. Cz?onkowie zwyczajni Towarzystwa obowi?zani s?:
a) troszczy? si? o dobro i rozwój Towarzystwa;
b) uczestniczy? w dzia?alno?ci Towarzystwa;
c) stosowa? si? do Statutu i uchwa? w?adz Towarzystwa;
d) op?aca? regularnie sk?adki oraz w wypadku cz?onków wspieraj?cych - spe?nia? inne zadeklarowane ?wiadczenia na rzecz Towarzystwa.
2. Sk?adk? roczn? ustala Walne Zebranie.

§17

Cz?onkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) ?mierci cz?onka;
2) dobrowolnego wyst?pienia zg?oszonego pisemnie do Zarz?du;
3) skre?lenia przez Zarz?d z powodu niewype?nienia zada? nale??cych do cz?onka Towarzystwa b?d? zalegania z op?atami sk?adek cz?onkowskich przez okres l roku, po uprzednich dwóch upomnieniach;
4) od uchwa?y w przedmiocie skre?lenia z listy cz?onków przys?uguje odwo?anie w terminie 30 dni od daty dor?czenia decyzji do Walnego Zebrania, którego uchwa?a jest ostateczna.


IV. W?adze i organizacja Towarzystwa

§18

1. W?adzami Towarzystwa s?:
a) Walne Zebranie;
b) Zarz?d;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Cz?onkowie Zarz?du Towarzystwa nie mog? by? jednocze?nie cz?onkami Komisji Rewizyjnej oraz pozostawa? z nimi w stosunku pokrewie?stwa lub podleg?o?ci albo nadrz?dno?ci s?u?bowej z tytu?u zatrudnienia.
3. Kadencja Zarz?du oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Cz?onkowie Zarz?du oraz Komisji Rewizyjnej wybierani s? przez Walne Zebranie w g?osowaniu tajnym, chyba ?e wi?cej ni? po?owa cz?onków bior?cych udzia? w Walnym Zebraniu opowie si? za wyborami w g?osowaniu jawnym.

§19

1. Walne Zebranie jest najwy?sz? w?adz? Towarzystwa.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania nale?y:
a) okre?lenie g?ównych kierunków dzia?ania Towarzystwa;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarz?dowi absolutorium za okres obj?ty sprawozdaniem;
c) wybór Zarz?du i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
d) rozstrzyganie odwo?a? od uchwa? o wykre?lenie z listy cz?onków;
e) okre?lenie wysoko?ci rocznej sk?adki cz?onkowskiej;
f) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
g) decydowanie o rozwi?zaniu Towarzystwa i o innych sprawach, dla których Statut nie ustala w?a?ciwo?ci innych w?adz Towarzystwa.

§20

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwo?ywane jest raz w roku przez Zarz?d Towarzystwa i jest po?wi?cone w szczególno?ci sprawom wymienionym § 19 ust. 2 pkt. a), d), e) i g) i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, obejmuj?ce swym tematem pe?ny zakres kompetencji zawarty w § 20 niniejszego Statutu.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby cz?onków Towarzystwa okre?laj?cych sprawy wymagaj?ce rozpatrzenia Zarz?d powinien zwo?a? Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie mo?e zwo?a? równie? Zarz?d z w?asnej inicjatywy.
3. Je?eli Zarz?d nie zwo?a Zwyczajnego Zebrania w ci?gu 30 dni od up?yni?cia roku od poprzedniego Walnego Zebrania albo nie zwo?a Nadzwyczajnego Zebrania w ci?gu 30 dni od z?o?enia wniosku, Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane przez Komisj? Rewizyjn?.
4. Organ zwo?uj?cy Walne Zebranie powinien powiadomi? wszystkich cz?onków na pi?mie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porz?dku obrad nie pó?niej ni? 14 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porz?dek obrad mo?e by? przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

§21

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwa?:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej po?owa cz?onków;
2) w drugim terminie - po up?ywie 30 min. bez wzgl?du na liczb? cz?onków obecnych.

§22

1. Uchwa?y Walnego Zebrania zapadaj?, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy czym przy ich obliczaniu uwzgl?dnia si? tylko g?osy za i przeciw uchwale.
2.. Z zastrze?eniem § 18 ust. 4 uchwa?y s? podejmowane w g?osowaniu jawnym.

§23

1. W sk?ad Zarz?du Towarzystwa wchodz?: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i cz?onkowie. O sk?adzie i liczbie cz?onków Zarz?du ka?dorazowo decyduje Walne Zebranie.
2. Wyboru cz?onków Zarz?du dokonuje si? spo?ród kandydatów - cz?onków Towarzystwa, którzy wyrazili ustn? lub pisemn? zgod? na kandydowanie.
3. Zarz?d konstytuuje si? na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie nie d?u?szym ni? 7 dni od Walnego Zebrania.

§24

1. Do kompetencji Zarz?du nale?y:
a) kierowanie bie??c? dzia?alno?ci? Towarzystwa;
b) wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania;
c) zwo?ywanie Walnych Zebra?;
d) uchwalanie preliminarza bud?etowego Towarzystwa;
e) przyjmowanie i wykre?lanie z listy cz?onków oraz prowadzenie rejestru cz?onków;
f) sporz?dzanie sprawozda? z dzia?alno?ci i przedk?adanie ich Walnemu Zebraniu;
g) zarz?dzanie maj?tkiem Towarzystwa;
h) reprezentowanie Towarzystwa na zewn?trz;
i) zawiadamianie s?du rejestrowego oraz organu nadzoruj?cego o zmianach statutu oraz
danych podlegaj?cych wpisowi do rejestru;
j) wykonywanie innych zada? przewidzianych w statucie;
k) dokonywanie wyk?adni Statutu;
l) podejmowanie uchwa? o wyró?nieniu.
?) podejmowanie uchwa? o realizacji przez Towarzystwo zada? z zakresu dzia?ania organów administracji publicznej,
m) sporz?dzanie rocznego sprawozdania z merytorycznej dzia?alno?ci Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego i podawanie ich do publicznej wiadomo?ci w lokalnych mediach i na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Prezes Towarzystwa kieruje prac? Zarz?du; w razie jego nieobecno?ci zast?puje go Wiceprezes.

§25

1. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?.
2. Uchwa?y Zarz?du zapadaj?, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków.

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn?trznej Towarzystwa.
2. Do zada? Komisji Rewizyjnej nale?y:
a) kontrola przynajmniej raz w roku stanu maj?tku oraz sposobu zarz?dzania tym maj?tkiem przez Zarz?d;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Towarzystwa,
c) kontrola przestrzegania i wykonywania uchwa? Walnego Zebrania przez Zarz?d;
d) przedk?adanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarz?dowi;
e) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z ustale? kontroli i ??danie wyja?nie?;
f) wykonywanie innych czynno?ci przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maj? prawo brania udzia?u w pracach Zarz?du z g?osem doradczym.

§27

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków i wybiera za swego sk?adu na pierwszym posiedzeniu - przewodnicz?cego.
2. Cz?onkami Komisji Rewizyjnej nie mog? by? osoby skazane prawomocnym wyrokiem za ?adne przest?pstwo z winy umy?lnej.

§28

Uchwa?y Komisji Rewizyjnej zapadaj ? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.

§29

1. Cz?onkostwo w Zarz?dzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek up?ywu kadencji, przy czym za chwil? up?ywu kadencji okre?lonej w § 18 ust. 3, uwa?a si?:
a) z?o?enie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje si? wyboru nowych w?adz;
b) ustania cz?onkostwa w Towarzystwie;
c) zrzeczenia si? udzia?u w tych w?adzach;
d) odwo?ania przez walne Zebranie z tym, ?e w odniesieniu do cz?onków Komisji Rewizyjnej, mo?e to nast?pi? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów.
2. W przypadku nieudzielenia cz?onkowi Zarz?du absolutorium, wniosek o jego odwo?anie mo?e zg?osi? ka?dy cz?onek bior?cy udzia? w Walnym Zebraniu, cho?by sprawa ta nie by?a umieszczona w porz?dku obrad.
3. Cz?onek Komisji Rewizyjnej nie mo?e by? pozbawiony cz?onkostwa przez wykre?lenie z listy cz?onków, z wyj?tkiem wypadku niespe?nienia wymaga? przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce cz?onków Zarz?du lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, których cz?onkostwo usta?o, wchodz? do ko?ca kadencji osoby, które w wyborach do tych w?adz uzyska?y kolejno najwi?ksze liczby g?osów. Kooptacja nie mo?e dotyczy? wi?cej ni? 50 % cz?onków tych organów.

§30

1. Dla obs?ugi administracyjnej Towarzystwa, Zarz?d mo?e utworzy? biuro Towarzystwa, okre?laj?c jego organizacj? i zakres czynno?ci.
2. Zarz?d Towarzystwa mo?e powo?a? i odwo?a? komisje problemowe w celu realizacji zada? okre?lonych w Statucie oraz wynikaj?cych z podj?tych uchwa? i planów pracy Towarzystwa.


V. Maj?tek Towarzystwa
§31

1. Sk?adniki maj?tkowe i fundusze Towarzystwa stanowi?:
a) dochody z wpisowego i sk?adek cz?onkowskich;
b) dochody z wydawnictw i dzia?alno?ci gospodarczej realizowanej zgodnie z za?o?eniami Statutu i uprawnieniami Towarzystwa;
c) dotacje, zapisy, darowizny i spadki;
d) dochody z maj?tku ruchomego i nieruchomego;
e) archiwalia, ksi?gozbiór i muzealia;
f) maj?tek ruchomy i nieruchomy;
g) inne dochody.
2. Wszystkie dochody ze sk?adników maj?tkowych oraz fundusze o których mowa w ust. 1 mo?na przeznaczy? wy??cznie na statutow? dzia?alno?? Towarzystwa.
3. Na podstawie uchwa?y Walnego Zebrania, Towarzystwo mo?e podj?? dzia?alno?? gospodarcz?, z której dochody przeznacza si? na realizacj? celów statutowych Towarzystwa.
4. Funduszy o których mowa w ust?pie 1 jak i dochodów z dzia?alno?ci gospodarczej oraz maj?tku Towarzystwa nie mo?na przeznaczy? w szczególno?ci na udzielanie po?yczek lub zabezpieczenie zobowi?za? cz?onków Towarzystwa , cz?onków w?adz lub pracowników oraz innych osób
5. W zakresie gospodarki sk?adnikami maj?tkowymi Towarzystwa zabrania si?
a) przekazywania maj?tku Towarzystwa na rzecz cz?onków, cz?onków w?adz lub pracowników oraz innych osób.
b) wykorzystywania maj?tku Towarzystwa na rzecz cz?onków, cz?onków w?adz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich.
c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie Towarzystwa, cz?onkowie w?adz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§32

1. W zakresie wynikaj?cym z dzia?alno?ci statutowej i gospodarczej Towarzystwo mo?e nabywa? prawa i zaci?ga? zobowi?zania.
2. Do wykonywania czynno?ci prawnych w imieniu Towarzystwa wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch cz?onków Zarz?du, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Towarzystwa. Inne osoby mog? dokonywa? czynno?ci prawnych w imieniu Towarzystwa wy??cznie na podstawie pe?nomocnictwa udzielonego przez Zarz?d.

VI. Przepisy ko?cowe
§33

1. Zmiana Statutu i rozwi?zanie Towarzystwa wymaga uchwa?y Walnego Zebrania podj?tej wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy osób uprawnionych do g?osowania.
2. W przypadku rozwi?zania Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu maj?tku Towarzystwa i powo?a Komisj? Likwidacyjn?, która przeprowadzi likwidacj? Towarzystwa.
3. Sk?adniki maj?tku wymienione w § 31 niniejszego Statutu mog? by? przekazane wy??cznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom powo?anym do ochrony dóbr kultury, archiwom oraz bibliotekom.
Niniejszy Statut zosta? przyj?ty uchwa?? Walnego Zebrania cz?onków za?o?ycieli dnia 26 stycznia 2003 roku., zmieniony uchwa?? Walnego Zebrania Zwyczajnego w dniu 3 kwietnia 2004 roku.
 

Zarz?d Towarzystwa:

Andrzej MAS?O?
Jan PIETRZAK
Zbigniew K?PA
Tadeusz KOROWAJ
Grzegorz ZYGNER
Jadwiga HUMIE?CZUK
Kazimierz ?UCHOWSKI