KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647998 osób. Dzisiaj jesteś 85 gościem;
Uczcili?my rocznice wa?ne dla naszego Narodu i Miasta
Data: 2011-11-17, 09:15
Z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci prze Polsk? oraz 654 rocznicy nadania praw miejskich K?trzynowi, w dniu 11 listopada 2011 r. delegacja naszego Towarzystwa uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem „W ho?dzie poleg?ym, pomordowanym i zam?czonym Polakom – obro?com Ojczyzny 1939 – 1956”. Do udzia?u w tej uroczysto?ci zostali?my zaproszeni przez w?adze samorz?dowe K?trzyna.
Kana? Mazurski w fotografii
Data: 2011-10-26, 21:43
W dniu 20.10.2011 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w K?trzynie, w budynku Lo?y Maso?skiej zosta?a otwarta wystawa fotograficzna pt. „Kana? Mazurski. Stan obecny i perspektywy w 100 rocznic? rozpocz?cia budowy”. Wystawa jest jednym z elementów projektu jaki realizowa?o Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej pod takim samym tytu?em. Projekt uzyska? dofinansowanie Samorz?du Województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Na ponad 100 zdj?ciach zaprezentowany zosta? Kana? Mazurski od jeziora Mamry do rzeki ?yny (?awy), pod Dru?b? (Obwód Kaliningradzki) wraz z najwa?niejszymi elementami tej imponuj?cej budowli hydrotechnicznej, z pierwszej po?owy XX wieku. Wystawa prezentuje przede wszystkim zdj?cia obrazuj?ce stan obecny tej?e budowli oraz kilka zdj?? w uj?ciu historycznym. Je?li chodzi za? o perspektywy tej budowli to autorzy wystawy nie odnosz? si? wprost a pozostawiaj? ten problem do rozstrzygni?cia widzom. Ka?da osoba ogl?daj?ca wystaw?, zapoznaj?ca si? poprzez zdj?cia ze stanem obecnym, zapewne zada sobie pytanie: jakie s? perspektywy przed tak? budowl?? Odpowiedzi wprost wystawa nie daje ale pobudza do zastanowienia si? nad tym problemem.
Cmentarz wojenny w Górkach ma nowych opiekunów
Data: 2011-10-12, 20:43
W dniu 6.pa?dziernika 2011 r. mia?o miejsce uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach k. Mo?tajn pomi?dzy m?odzie?? szkoln? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. W uroczysto?ci przekazania opieki uczestniczyli kap?ani, dyrekcja Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, przedstawiciele samorz?du Gminy Barciany i Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Po cz??ci liturgicznej uroczysto?ci m?odzie? przyjmuj?ca cmentarz pod opiek? na kolejny rok z?o?y?a przy mogi?ach zapalone znicze. Przedstawiciele poszczególnych ?rodowisk uczestnicz?cych w uroczysto?ci z?o?yli wi?zanki kwiatów. Cmentarz w Górkach zosta? odnowiony i uroczy?cie po?wi?cony w roku 2010. Prace rewitalizacyjne prowadzone by?y przez Gmin? Barciany przy ?cis?ej wspó?pracy z Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. M?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach przyj??a cmentarz w adopcj? i poszczególne klasy sprawuj? nad nim opiek? w cyklu rocznym.
Partnerska wspó?praca
Data: 2011-08-30, 21:33
Stowarzyszenie Rozwoju So?ectwa Siniec „Blusztyn” zaprosi?o nasze Towarzystwo do partnerskiej wspó?pracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja cmentarza w Si?cu”. W ramach tej wspó?pracy podj?li?my zadanie uporz?dkowania i odtworzenia kamiennych coko?ów pomnika po?wi?conego ?o?nierzom, którzy polegli w czasie I wojny ?wiatowej oraz mogi?y ?o?nierskiej z tego samego okresu. Prace renowacyjne zosta?y przeprowadzone przez cz?onków Towarzystwa w dniu 26 sierpnia 2011 r. W tym samym czasie cz?onkowie partnerskiego stowarzyszenia, m?odzie? polska i niemiecka – wolontariusze – pracowali przy porz?dkowaniu ca?ego cmentarza. Opuszczony, zapomniany i zaniedbany cmentarz rodowy i wiejski oraz postawiony tam pomnik upami?tniaj?cy mieszka?ców, którzy polegli w czasie I wojny ?wiatowej otrzyma? nowe oblicze. Wspólna praca by?a doskona?? okazj? dla integracji ró?nych ?rodowisk i pokole?.
Nowa atrakcja turystyczna na Ziemi K?trzy?skiej
Data: 2011-08-21, 14:48
Towarzystwo zako?czy?o realizacj? zadania publicznego "Urz?dzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod Gór? Herbow?". Tym samym na wyznaczonej w ubieg?ym roku trasie rowerowej "Rowerowy szlak herbowy" urz?dzone zosta?o miejsce dla turystów gdzie mog? zrobi? sobie przystanek, spokojnie wypocz?? i ruszy? dalej w tras?. Miejsce przystankowe wyposa?one zosta?o w zadaszony stó? zintegrowany z ?awami oraz stojak na rowery i kosz na ?mieci. Na Górze Herbowej zainstalowany zosta?, na g?azie, herb K?trzyna. Wszyscy tury?ci, którzy dotr? do Góry Herbowej, maj? okazj? zapozna? si? z legend? o herbie K?trzyna, obejrze? jego wizerunek i podziwia? pi?kne widoki roztaczaj?ce si? z tej góry na okolic?.
Sympozjum „Kana? Mazurski – stan obecny i perspektywy w 100 rocznic? rozpocz?cia budowy”
Data: 2011-06-22, 16:02
Kana? Mazurski budowany w latach 1911 – 1942 mia? po??czy? Wielkie Jeziora Mazurskie z Ba?tykiem. Niezwykle burzliwy ci?g zdarze? historycznych (I wojna ?wiatowa, II wojna ?wiatowa, rozstrzygni?cia podzia?u Europy po II wojnie ?wiatowej) spowodowa?y, ?e budowla ta nie zosta?a doko?czona. Imponuj?ce rozmiary i ciekawe rozwi?zania techniczne zastosowane przez budowniczych w tworzeniu tej ciekawej drogi wodnej budz? w?ród dzisiejszych mieszka?ców Warmii i Mazur, Obwodu Kaliningradzkiego oraz turystów odwiedzaj?cych te regiony du?e zainteresowanie. Zainteresowanie to ogniskuje si? wokó? historii obiektu oraz jego perspektyw. Wykorzystuj?c 100 rocznic? rozpocz?cia budowy organizatorzy poprzez zorganizowane sympozjum wyszli na przeciw oczekiwaniom mieszka?ców regionów oraz turystów i podj?li prób? przybli?enia im kwestii zwi?zanych z losami budowli. Sympozjum odby?o si? w dniach 3-4.06.2011 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Srokowie, powiat k?trzy?ski. 03 czerwca - odby?a si? cz??? teoretyczna, podczas której zaprezentowane zosta?y referaty dotycz?ce problematyki Kana?u Mazurskiego i jego bezpo?redniego otoczenia. Szczegó?owa tematyka zaprezentowanych referatów obejmowa?a: •Podstawowe za?o?enia budowy Kana?u Mazurskiego i zakres ich realizacji w latach 1911 – 1942; •Rzeki ?yna, Prego?a i Daima - cz??? drogi wodnej z Wielkich Jezior Mazurskich do Morza Ba?tyckiego; •Stan rozpoznania Kana?u Mazurskiego przez polski wywiad wojskowy w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego; •Kana? partnerstwa i rozwoju (turystyki) koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów po?o?onych wzd?u? drogi wodnej Kana?u Mazurskiego i rzeki ?yny oraz program jej wdro?enia; •Cele i za?o?enia Fundacji „Kana? Mazurski”; •Walory przyrodnicze Kana?u Mazurskiego w granicach zasi?gu terytorialnego Nadle?nictwa Srokowo; •Kana? Mazurski w perspektywie turystyki kulturowej; •Krajobraz kulturowy pogranicza; •Zagospodarowanie turystyczne strefy Kana?u Mazurskiego. Tera?niejszo?? i przysz?o??; •Turystyka w strefie nadgranicznej. Podstawy prawne i sankcje w kontek?cie ochrony granicy pa?stwowej. Cz??ci teoretycznej sympozjum towarzyszy?a wystawa fotograficzna prezentuj?ca Kana? Mazurski na ca?ej jego d?ugo?ci od jeziora Mamry do uj?cia do rzeki ?yna pod Dru?b?. 04 czerwca – odby?a si? wizyta studyjna, podczas której zainteresowani odwiedzili najciekawsze miejsca i budowle tej niedoko?czonej drogi wodnej Organizatorami sympozjum byli: Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, Gmina Srokowo, Fundacja „Kana? Mazurski”, Lokalna Grupa Dzia?ania 9, Nadle?nictwo Srokowo.
Zgodnie z oczekiwaniami Krzy?acy wygrali
Data: 2011-05-03, 14:38
W dniu 2 maja 2011 roku zorganizowana zosta?a inscenizacja bitwy pod Wop?awkami w 700 rocznic?. W inscenizacji udzia? wzi?li: - Mr?gowska Rota Zaci??na; - Harcerska Rota Strzelcza przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach; - Bractwo Rycerskie Komturii Grudzi?dzkiej; - Bractwo Rycerskie Konwentu ?w. Piotra z Olsztynka; - Bractwo Rycerskie Ziemi E?ckiej; - Bractwo Historyczne WINLAND z Bia?egostoku; - Grupa Fechtunku Historycznego z K?trzyna - W roli statystów odgrywaj?cych wojów litewskich i ludno?? miejscow? wyst?pili mieszka?cy Karolewa, Czernik, Wop?awek i m?odzie? szkó? k?trzy?skich i Gminy K?trzyn. W imieniu organizatorów, których by?o wielu spo?ród organizacji i instytucji Miasta i Gminy K?trzyn, sk?adamy gor?ce podzi?kowania sponsorom. Ich pomoc i wsparcie by?y nieocenione w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego ciekawego wydarzenia. Mimo niesprzyjaj?cej aury publiczno?? dopisa?a znakomicie. Dzi?kujemy bardzo za liczne przybycie na inscenizacj?.
B?dzie inscenizacja
Data: 2011-03-07, 22:01
W styczniu z?o?yli?my wniosek konkursowy do Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na realizacj? zadania "700 rocznica bitwy pod Wop?awkami". Konkurs zosta? rozstrzygni?ty. Otrzymali?my wsparcie na realizacj? zadania w wysoko?ci 10.000z?. Nie jest to kwota wystarczaj?ca na zrealizowanie wszystkich zaprojektowanych przedsi?wzi??. Zdecydowali?my jednak zadanie zrealizowa?. Powy?szy projekt ma ju? swoj? w?asn? stron? internetow?. Wszystkie informacje dotycz?ce tego projektu b?d? publikowane na stronie www.bitwawoplawki.pl, ju? mo?na zapozna? si? z ciekawostkami dotycz?cymi bitwy.
Podsumowali?my kolejn? kadencj? i wybrali?my nowe w?adze
Data: 2011-03-05, 18:34
W dniu 26 lutego 2011 r. dokonali?my podsumowania pracy Zarz?du na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Min??a II kadencja czyli 8 lat dzia?alno?ci Towarzystwa. Na zebraniu przedstawiony zosta? szczegó?owo miniony rok dzia?alno?ci. By? to okres wyt??onej pracy wielu cz?onków Towarzystwa. Zako?czyli?my prace przy cmentarzu wojennym w Górkach. Wytyczyli?my i oznakowali?my tras? rowerow? "Rowerowy szlak herbowy". Zorganizowali?my wycieczk? rowerow? po nowo wytyczonej trasie, z ogniskiem i kie?baskami dla uczestników. Zorganizowali?my ciekaw? wypraw? po pruskich grodziskach na terenie powiatu k?trzy?skiego. Wytyczyli?my sobie plany na rok bie??cy. Plany ciekawe i ambitne, wymagaj?ce du?ego wysi?ku i zaanga?owania wielu osób. Szczegó?y znajduj? si? w ZAMIERZENIACH. Dokonali?my równie? wyborów nowych w?adz Towarzystwa na nadchodz?c? kadencj?. Sk?ad Zarz?du i Komisji Rewizyjnej uleg? niewielkim zmianom. Tym kolegom, którzy zako?czyli prac? we w?adzach serdecznie dzi?kujemy za zaanga?owanie, po?wi?cony czas i bogate do?wiadczenie, dzi?ki któremu mogli?my zorganizowa? wiele interesuj?cych przedsi?wzi??. Liczymy, ?e teraz, ju? bez tych niew?tpliwych obci??e? poczucia odpowiedzialno?ci za losy naszego Towarzystwa, nadal b?dziemy wspólnie realizowa? wiele ciekawych zada?.
Akcja - kamie?
Data: 2011-01-23, 11:21
Dzi?ki bardzo du?ej ?yczliwo?ci ze strony stra?aków Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w K?trzynie, niemal?e "ostatnim rzutem na ta?m?", w dniu 18 grudnia 2010 r., uda?o si? nam przed wielk? zim? wci?gn?? na szczyt Góry Herbowej g?az (waga ok. 800 kg). Operacja wyci?gania g?azu musia?a by? przeprowadzona w ?ci?le okre?lonych warunkach, które zosta?y postawione przez w?a?ciciela gruntów okalaj?cych wzniesienie. Te warunki to zmro?ony grunt i odpowiednia pokrywa ?nie?na, które gwarantowa?y unikni?cie wyrz?dzenia szkód w zasiewach. Zastosowany sprz?t, profesjonalna jego obs?uga i determinacja ze strony stra?aków oraz cz?onków Towarzystwa bior?cych udzia? akcji zadecydowa?y o powodzeniu akcji. Momentami prze?ywali?my chwile zw?tpienia gdy? imponuj?ce sw? wielko?ci? zaspy ?nie?ne stawia?y skuteczny opór w dotarciu do wzgórza. Jednak profesjonalizm wzi?? gór?. Po dotarciu na miejsce sama akcja wyci?gania kamienia by?a ju? tyko przyjemno?ci? i odby?a si? bez najmniejszych problemów. G?az jest na szczycie Góry Herbowej. W okresie wiosennym doko?czymy instalacji herbu i tablicy z legend? o herbie K?trzyna. Ju? teraz zapewniamy turystów, ?e b?dzie warto wybra? si? na wycieczk? rowerow? tras? herbow? aby wej?? na Gór? Herbow?, oceni? jak powa?ne by?o to przedsi?wzi?cie i popatrze? na okolic? z najwy?szego wzniesienia w powiecie k?trzy?skim.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna