KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 648001 osób. Dzisiaj jesteś 88 gościem;
Cmentarz w Górkach ma nowych gospodarzy
Data: 2012-11-28, 21:01
W dniu 23 listopada 2012 roku nast?pi?o uroczyste przekazanie opieki przez m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Cmentarz kiedy? opuszczony, zaniedbany, zapomniany, odrestaurowany dzi?ki zaanga?owaniu samorz?du Gminy Barciany i Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, jest teraz troskliwie dogl?dany przez m?odzie? szkoln?. Porz?dkowanie tego miejsca, coroczne przygotowywanie uroczystego przekazania aktu adopcji i bezpo?rednie uczestnictwo w tej uroczysto?ci jest ciekaw? i praktyczn? lekcj? historii, wychowania i uczenia odpowiedzialno?ci m?odych ludzi. Jest ju? zwyczajem, ?e uroczysto?ci tej towarzyszy nabo?e?stwo ekumeniczne sprawowane przez duchownych Ko?cio?a katolickiego, prawos?awnego, ewangelicko-augsburskiego i greckokatolickiego.
?wi?to Niepodleg?o?ci
Data: 2012-11-28, 20:59
Tradycyjnie ju? w dniu 11 listopada 2012 roku Towarzystwo uczestniczy?o w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem „W ho?dzie poleg?ym, pomordowanym i zam?czonym Polakom – obro?com Ojczyzny 1939 – 1956” z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci naszej Ojczyzny. Gospodarzem uroczysto?ci by?y w?adze samorz?dowe K?trzyna.
Historia miasta poznawana inaczej
Data: 2012-11-28, 20:58
W dniu 29 wrze?nia 2012 roku cz?onkowie Towarzystwa oraz sympatycy mieli okazj? pozna? histori? K?trzyna zapisan? nie na stronicach ksi??ek i przewodników ale na mogi?ach i nagrobkach k?trzy?skiego cmentarza. Wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej by?a ciekawym prze?yciem dla jej uczestników i dowodem na to, ?e histori? mo?na poznawa? w ró?noraki sposób. Arno Surminski, niemiecki pisarz, który urodzi? si? i wczesne dzieci?stwo sp?dzi? w Jeg?awkach (Gmina Srokowo), kiedy? napisa?: „Cmentarze wiele mówi? o przesz?o?ci. Kto chce si? dowiedzie? czego? o historii musi zacz?? od cmentarzy”. Szkoda tylko, ?e z takich ciekawych form zdobywania wiedzy historycznej nie bardzo chce korzysta? nasza m?odzie?.
W trosce o ratowanie dziedzictwa naszego regionu
Data: 2012-11-28, 20:56
W kompleksie le?nym, nieopodal wsi Prosna, która by?a do 1945 roku posiad?o?ci? pruskiego rodu szlacheckiego von Eulenburg, znajduj? si? dwa pomniki stanowi?ce wa?ny element dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu. Pierwszy postawiony zosta? przez Hrabiego Richarda von Eulenburg w 1906 roku dla upami?tnienia le?niczego A.Hornigk`a, w podzi?ce za 40-o letni? opiek? nad posiad?o?ci?. W 1920 roku jego syn Fritz von Eulenburg ufundowa? kolejny pomnik chc?c uczci? pami?? poleg?ych na wszystkich frontach I wojny ?wiatowej mieszka?ców hrabstwa. Po 1945 roku oba pomniki zosta?y przewrócone, zdewastowane i przez dziesi?tki lat popada?y w ruin?. Stowarzyszenie Dolina Gubra, dzia?aj?ce na terenie Gminy Korsze, chc?c piel?gnowa? histori? regionu i ocali? od zapomnienia takie obiekty historyczne, podj??o si? zadania ponownego posadowienia tych pomników i uporz?dkowania terenu wokó? nich. W dniu 15 sierpnia 2012 roku odby?a si? uroczysto?? ponownego ods?oni?cia pomników. W uroczysto?ci udzia? wzi?li, poza przedstawicielami w?adz samorz?dowych Gminy Korsze, mieszka?cy wsi Prosna, przedstawiciele organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych w podobnych obszarach. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej by?o reprezentowane przez liczne grono naszych cz?onków. Honorowym go?ciem tej niezwykle mi?ej uroczysto?ci by? przedstawiciel wielkiego rodu, hrabia Udo von Eulenburg z rodzin?.
Przygotowania do jubileuszu
Data: 2012-08-06, 08:01
Wie? Kraskowo po?o?ona na terenie Gminy Korsze obchodzi w tym roku jubileusz 640-lecia. Dla obecnych mieszka?ców Kraskowa jest to doskona?a okoliczno?? dla poznania historii swojej miejscowo?ci. Id?c za s?owami niemieckiego pisarza Arno Surminskiego, który napisa?: „Cmentarze wiele mówi? o przesz?o?ci. Kto chce si? dowiedzie? czego? o historii musi zacz?? od cmentarzy”, grupa mieszka?ców Kraskowa, w tym przede wszystkim m?odzie?, wraz z cz?onkami Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, postanowi?a uporz?dkowa? cmentarz wiejski. W dniu 4 sierpnia 2012 roku zosta?y przeprowadzone prace porz?dkowe przy kwaterach gdzie spoczywaj? dawni mieszka?cy tej urokliwej, le??cej na trasie K?trzyn – Bartoszyce miejscowo?ci. Dla m?odzie?y by?o to ciekawe spotkanie z histori? zapisan? nie na kartach podr?cznika a na mogi?ach i nagrobkach.
Bitwa w strugach deszczu
Data: 2012-05-23, 21:53
W dniu 5 maja 2012 r. odby?a si? druga edycja inscenizacji „Bitwy pod Wop?awkami”. Licznie przyby?e rycerstwo zakonne reprezentowane przez: - Rot? Zaci??n? Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa, Chor?giew Ba?gijska; - Harcersk? Rot? Strzelcz? przy Zespole Szkó? w Barcianach wspieran? ?ucznikami z zespo?ów szkó? w Drogoszach, Windzie i Mo?tajnach; - Bractwo Rycerskie Konwentu ?w. Piotra z Olsztynka; - Bractwo rycerskie Ziemi Ostródzkiej, rozbi?o swoje obozy przy ko?ciele w Karolewie i tam przygotowywa?o si? od wczesnych godzin po?udniowych do decyduj?cego starcia z wojami litewskimi. Wojowie litewscy reprezentowani przez: - Bractwo Historyczne „Winland” z Bia?egostoku wspierane ?ucznikami z Gimnazjum im. Jana Paw?a II i Zespo?u Szkó? im. T. K. Kalankiewicza z K?trzyna; - rekonstruktorów wojów litewskich – mieszka?ców Karolewa, Czernik, K?trzyna i okolicznych miejscowo?ci wspieranych przez pensjonariuszy Zak?adu Karnego w Dublinach nie bacz?c na nadchodz?c? ulew?, w godzinach popo?udniowych, zaatakowali miejscow? ludno?? prusk?, któr? odgrywali mieszka?cy parafii Karolewo, m?odzie? szkó? k?trzy?skich i Gminy K?trzyn oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w K?trzynie, zgromadzon? na mszy ?w. przy karolewskim ko?ciele. Zasadnicze starcie Krzy?aków z wojami litewskimi nast?pi?o na polach pod Wop?awkami, w strugach obfitego wiosennego deszczu. Ulewa nie wystraszy?a zbrojnych i toczyli oni zaci?ty bój, mimo tych niesprzyjaj?cych warunków atmosferycznych. Na ko?cowe rozstrzygni?cie ten kaprys pogodowy nie mia? jednak najmniejszego znaczenia. O zwyci?stwie rycerzy zakonnych nad wojami litewskimi w tej inscenizacji przes?dzi?y fakty historyczne a nie pogoda. Widzów równie? nie odstraszy? ulewny deszcz a rycerstwo rozochocone gromkimi brawami po zako?czonej inscenizacji, od licznie przyby?ej widowni zapowiedzieli, ?e za rok znów ?ci?gn? swoje obozy pod Wop?awki aby stoczy? kolejn? inscenizacj? tej wa?nej historycznie bitwy. Litwini zapowiedzieli, ?e postaraj? si? zmieni? bieg zdarze? historycznych i zawalcz? o zwyci?stwo w tej bitwie.
Granic? Warmii
Data: 2012-04-16, 21:00
W dniu 14 kwietnia 2012 roku, w pi?kny wiosenny dzie? cz?onkowie Towarzystwa, wraz z liczn? grup? sympatyków, wybrali si? na spotkanie z histori?. Z odleg?? histori? bo ?redniowieczn?. By? czas kiedy biskupi warmi?scy postanowili wytyczy? granic? pomi?dzy t? cz??ci? diecezji warmi?skiej, na której sprawowali w?adz? nie tylko duchow? ale równie? administracyjn?. Z terytorium ca?ej diecezji wydzielone zosta?o Dominium Biskupie. Ta w?a?nie granica sta?a si? obiektem naszego zainteresowania. Podczas pieszej w?drówki od ?wi?tej Lipki w kierunku pó?nocno-wschodnim przemierzyli?my 7 kilometrowy odcinek tej historycznej granicy. Mimo tak odleg?ego czasu od chwili posadawiania znaków granicznych na tej?e granicy, wiele z nich zachowa?o si? do dzisiaj. Poza poznaniem historii Diecezji Warmi?skiej uczestnicy wyprawy zapoznali si? z zasadami wytyczania i oznakowania granic. Te zasady mo?na by?o zweryfikowa? naocznie. Kopce naro?ne, kopce ?cienne czy te? inne znaki graniczne, po tej wyprawie, nie stanowi? ju? ?adnej tajemnicy dla uczestników wyprawy. W ?wiadomo?ci utrwali?o si? prze?wiadczenie jak prosty zabieg administracyjny urz?dników zakonnych i duchownych wp?yn?? na dalsze losy tych ziem. Ta granica, w czasach pó?niejszych, oddziela?a katolick? Warmi? od protestanckich Prus Ksi???cych a obecnie jest to granica pomi?dzy Warmi? a Mazurami.
Weszli?my w dziesi?ciolecie dzia?alno?ci Towarzystwa
Data: 2012-03-01, 20:42
W dniu 25 lutego 2012 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie podsumowa?o dzia?alno?? w roku 2011 i nakre?li?o kierunki dzia?a? na rok 2012, który jest rokiem jubileuszowym. Weszli?my w dziesi?ty rok istnienia na mapie organizacji pozarz?dowych. Podsumowania ca?ej dekady b?d? czynione za rok. Tymczasem dyskusja wokó? planów na ten rok pokaza?a, ?e ambicje mamy wielkie i oczekiwania równie?. W planowanych dzia?aniach nie mo?emy jednak mocno liczy? na wsparcie, przede wszystkim finansowe, ze strony samorz?dów i innych instytucji. St?d te? te ambitne plany i zamierzenia b?d? musia?y przej?? wnikliw? analiz? i ocen? mo?liwo?ci ich realizacji, licz?c przede wszystkim na w?asne zasoby i aktywne zaanga?owanie si? cz?onków Towarzystwa w ich realizacj?. Atrakcj? dorocznego spotkania naszego Towarzystwa by?a prezentacja ksi??ki „Historia Polski ukryta w nazwach” przez jej autora, Pana Witolda Mas?owskiego.
Wystawa o Kanale Mazurskim w W?gorzewie
Data: 2012-03-01, 20:39
Wystawa fotograficzna pt.„Kana? Mazurski 1911 - 2011”, b?d?ca efektem projektu realizowanego przez Towarzystwo w 2011 roku, od stycznia 2012 roku prezentowana jest w Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. W dniu 23 lutego 2012 roku, w ramach cyklu „Studium wiedzy o regionie”, odby?o si? spotkanie mieszka?ców W?gorzewa i powiatu w?gorzewskiego z autorami wystawy (J. Fija?kowski, K. Wo?oszczak, A. Mas?o?). Licznie przybyli go?cie zainteresowani byli histori? budowli, jej przeznaczeniem oraz obecnym stanem i mo?liwo?ciami wykorzystania Kana?u w przysz?o?ci. Wystawa prezentowana b?dzie w Muzeum do maja 2012 roku.
640 lat Kraskowa
Data: 2012-02-09, 13:47
Kraskowo, wie? po?o?ona w Gminie Korsze, przy trasie K?trzyn – Bartoszyce, w dniu 2 lutego 2012 roku obchodzi?o swoje urodziny. W tym to w?a?nie dniu 1372 roku komtur Ba?gi Gottfried von Linden wystawi? akt lokacyjny. Obchody jubileuszowe zaplanowane s? na ca?y rok i realizowane b?d? przez Rad? So?eck? we wspó?pracy, mi?dzy innymi z naszym Towarzystwem. Obchody rozpocz?te zosta?y msz? ?w. w zabytkowym, ?redniowiecznym ko?ciele oraz otwarciem wystawy fotograficznej przedstawiaj?cej histori? miejscowo?ci. Pani Joanna Ma?kiewicz – sekretarz naszego Towarzystwa przedstawi?a, podczas uroczystego otwarcia wystawy w Bibliotece wiejskiej, histori?, wyja?ni?a pochodzenie nazwy miejscowo?ci oraz zaprezentowa?a, licznie przyby?ym mieszka?com i go?ciom, walory krajobrazowe i przyrodnicze z pozoru niczym nie wyró?niaj?cej si? wioski. Niektórzy mieszka?cy Kraskowa podczas s?uchania prelekcji oraz ogl?dania wystawy odkryli ciekawe karty historii swojej miejscowo?ci. Niektórzy, zw?aszcza ci starsi mieszka?cy, wzbogacili opowie?ci Pani Joanny o historii miejscowo?ci swoimi wspomnieniami a nawet prze?yciami.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna