KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640864 osób. Dzisiaj jesteś 39 gościem;
Zapomniane cmentarze
Data: 2014-12-17, 15:06
Wzniesienie, pagórek, cz?sto poro?ni?ty drzewami i g?stymi krzewami, w pobli?u wioski czy te? maj?tku ziemskiego to zazwyczaj cmentarz wiejski lub rodowy. Takich cmentarzy w naszym mazurskim krajobrazie jest du?o. S? one opuszczone, zaniedbane a tak?e bardzo cz?sto zdewastowane. Niektóre z tych nekropolii maj? wiele szcz??cia bo kto? o nie próbuje dba?. Takie szcz??cie spotka?o cmentarz wiejski w Silcu. Dzi?ki dzia?aniom Stowarzyszenia Rozwoju So?ectwa Siniec "Blusztyn", przy wspó?pracy z Naszym Towarzystwem, w dniach 29 listopada i 6 grudnia 2014 roku zosta?y przeprowadzone prace porz?dkowe na tym cmentarzu. Pi?kna s?oneczna i mro?na pogoda sprzyja?a akcji przywracania, kolejnego ju? w tym So?ectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu ziemi k?trzy?skiej. Takie dzia?ania maj? g??boki sens gdy? jak d?ugo istniej? cmentarze, tak d?ugo ziemia ma swoj? to?samo??
?wi?to Niepodleg?o?ci
Data: 2014-11-26, 07:52
W dniu 11 listopada 2014 roku delegacja Towarzystwa wzi??a udzia? w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem na placu Armii Krajowej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci oraz 657 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.
Zmiana gospodarzy
Data: 2014-11-26, 07:51
Tradycyjnie ju?, w dniu 7 listopada 2014 roku, m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach zebra?a si? na cmentarzu wojennym w Górkach. Powodem spotkania by?o uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem przez m?odzie? gimnazjaln? dla m?odszych kolegów, którzy teraz przez rok b?d? opiekowa? si? tym historycznym miejscem. Uroczysto?? wzbogacona zosta?a modlitw? duchownych Ko?cio?a katolickiego, ewangelickiego i prawos?awnego oraz obecno?ci? przedstawicieli samorz?du Gminy Barciany, kierownictwa Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach i delegacji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Tegoroczna uroczysto?? mia?a szczególny charakter gdy? odby?a si? w 100 rocznic? wybuchu wojny. Zapalone znicze na mogi?ach poleg?ych i z?o?one kwiaty s? pi?knym gestem m?odzie?y za?wiadczaj?cej, ?e wa?na jest dla nich historia tej ziemi, na której oni zapisuj? kolejne karty jej dziejów.
Wyprawa w odleg?e czasy
Data: 2014-10-24, 09:28
Historia naszego regionu to nie tylko Prusowie, Krzy?acy, Prusy Wschodnie i Warmia i Mazury. Przekonali si? o tym uczestnicy wyprawy zorganizowanej przez nasze Towarzystwo w dniu 18 pa?dziernika 2014 r. Udali?my si? w miejsce, które cofn??o nas o 2500 lat stanowi?ce materialne ?wiadectwo ?ycia i dzia?alno?ci ludzi z epoki ?elaza. Lud zamieszkuj?ce te tereny w okresie VI-I w. p.n.e. wytworzy? specyficzn? kultur?, charakterystyczn? dla tego okresu. Jest to kultura kurhanów zachodnioba?tyjskich. Podstaw? wydzielenia kultury kurhanów zachodnioba?tyjskich by?y charakterystyczne techniki lepienia naczy? o dnach kulistych, kurhanowy obrz?dek pogrzebowy, system osadniczy oparty na budowie sieci osiedli obronnych i specyficzny typ gospodarki oparty na pó?dzikim wypasie stad zwierz?t. Nazwa kultury pochodzi od charakterystycznego dla ludno?ci tej kultury obrz?dku pogrzebowego. Jak taki obrz?dek wygl?da?, jak i gdzie dokonywano pochówków swoich przodków uczestnicy wyprawy dowiedzieli si? i zobaczyli na przyk?adzie kurhanów zlokalizowanych na terenie tzw. Miejskiego Lasu Reszelskiego po?o?onego w okolicy Sam?awek (Gmina Kolno). W tym lesie zlokalizowane jest kilka kurhanów pochodz?cych z tego okresu. Kurhany s? obecnie miejscem bada? archeologicznych, które z kolei stanowi? kontynuacj? bada? rozpocz?tych przez niemieckich archeologów u schy?ku XIX w. Pi?kna aura oraz jesienna szata lasu znacz?co wzbogaci?a i urozmaici?a nasz? historyczn? wypraw?.
I wojna ?wiatowa na ziemi k?trzy?skiej
Data: 2014-10-24, 09:26
W bie??cym roku przypada 100 rocznica wybuchu I wojny ?wiatowej, zwanej „Wielk? Wojn?”. Wydarzenia te odcisn??y historyczne pi?tno na naszej Ziemi K?trzy?skiej pozostawiaj?c pami?tki tragicznych czasów w krajobrazie historycznym i kulturowym. Z okazji rocznicy, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, zorganizowali?my wystaw? i sympozjum „I wojna ?wiatowa na ziemi k?trzy?skiej”. Uroczyste otwarcie wystawy wraz z towarzysz?cym jej sympozjum nast?pi?o w dniu 30 wrze?nia 2014 r. Wystawa, zainstalowana w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy ul. Pocztowej 13, sk?ada si? z trzech cz??ci. Pierwsza prezentuje ogólne t?o wydarze? bezpo?rednio poprzedzaj?cych wybuch wojny, przebieg dzia?a? wojennych na terenie Prus Wschodnich oraz ?ycie mieszka?ców i uchod?ców na terenie dawnego powiatu rastenburskiego pod okupacj? rosyjsk?. W tej cz??ci zaprezentowane s? mapy, ?yciorysy dowódców, dokumenty, wspomnienia mieszka?ców tej ziemi oraz zdj?cia archiwalne. Druga cz??? wystawy po?wi?cona jest cmentarzom wojennym z okresu I wojny ?wiatowej po?o?onym na terenie ziemi k?trzy?skiej i cz??ciowo w?gorzewskiej. Ta cz??? wystawy zosta?a przygotowana przez m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. W tym miejscu warto wspomnie?, ?e m?odzie? z Mo?tajn na co dzie? opiekuje si? jednym z takich cmentarzy, cmentarzem wojennym w Górkach (ko?o Mo?tajn). Cz??? trzecia to eksponaty pochodz?ce z okresu I wojny ?wiatowej, cz?sto stanowi?ce wyposa?enie ?o?nierskie, elementy uzbrojenia, medale i odznaczenia. Zaprezentowana jest tam równie? seria artyku?ów zamieszczonych w lokalnej prasie rejonu prawdi?skiego (Obwód Kaliningradzki) , autorstwa tamtejszego regionalisty wspó?pracuj?cego z naszym Towarzystwem. Artyku?y przedstawiaj? przebieg dzia?a? wojennych oraz sylwetki poleg?ych ?o?nierzy na obszarze stanowi?cym obecnie rejony przygraniczne pomi?dzy Polsk? a Obwodem Kaliningradzkim. Ta cz??? wykonana zosta?a dzi?ki grupie kolekcjonerów, którzy wypo?yczyli swoje zbiory na potrzeby tej wystawy. Podczas sympozjum, którego odbiorcami by?a g?ównie m?odzie? szkó? ?rednich i gimnazjalnych, mo?na by?o pos?ucha? interesuj?cych wyk?adów. Wyst?pienia poszczególnych prelegentów dotyczy?y:  - geneza wybuchu wielkiej wojny, przygotowania do dzia?a? militarnych, ich przebieg w Prusach Wschodnich, w tym na Ziemi K?trzy?skiej;  - udzia? Polaków w wielkiej wojnie;  -obozy jenieckie w Prusach Wschodnich i codzienne ?ycie je?ców wojennych;  - organizacja pochówków poleg?ych ?o?nierzy na terenie Prus Wschodnich i poszanowanie miejsc ich wiecznego spoczynku jako bohaterów.  - odzyskanie niepodleg?o?ci przez Polsk? jako wynik nowej rzeczywisto?ci politycznej po I wojnie ?wiatowej. Sympozjum zako?czy?o si? bardzo mi?ym i niezwykle emocjonalnym wyst?pem Grupy Rekonstrukcji Historycznej LEGION 1920, z Mr?gowa oraz Grupy Teatralnej INSANIA z Piecek, w spektaklu „Droga do niepodleg?o?ci”. Wystawa wraz sympozjum zorganizowana zosta?a przy wspó?udziale M?odzie?owego Domu Kultury i Starostwa Powiatowego w K?trzynie. Wystaw? mo?na ogl?da? do Dnia Niepodleg?o?ci.
Wizyta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data: 2014-06-02, 09:10
20 maja 2014 roku przedstawiciele naszego Towarzystwa i Towarzystwa Mi?o?ników Reszla i Okolic go?cili w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Celem wizyty by?o na?wietlenie Generalnemu Konserwatorowi Zabytków problemów zwi?zanych ze stanem zachowania i post?powaniem s?u?b konserwatorskich z niektórymi zabytkami ruchomymi w naszym województwie. Przedstawiciele Towarzystwa Mi?o?ników Reszla i Okolic przedstawili problem z?ego stanu kapliczek ró?a?cowych ustawionych przy drodze z Reszla do ?w. Lipki. W dyskusji wyrazili niepokój ich z?ym stanem oraz brakiem zainteresowania ze strony w?a?cicieli tych obiektów. Ze strony naszego Towarzystwa poruszony zosta? problem kamieni milowych skradzionych z pobocza drogi przy ?w. Lipce. Zapoznali?my Generalnego Konserwatora Zabytków z ca?? sytuacj? dotycz?c? tych kamieni, dzia?aniami jakie podejmowa?o Towarzystwo w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Mimo up?ywu 7 lat od chwili zaistnia?ego zdarzenia kamienie le?? pod murami zamku k?trzy?skiego i nie mniej s? nara?one na kradzie? od miejsca dawnego ich posadowienia. Pan Piotr ?uchowski - Generalny Konserwator Zabytków zgodzi? si? z nasz? opini? i sugesti? powrotu kamieni na swoje historyczne miejsce. Ze strony Pana ministra ?uchowskiego zaproponowana zosta?a ?cie?ka post?powania, któr? ju? uruchomili?my i czekamy na rezultaty.
Bitwa pod Wop?awkami
Data: 2014-06-02, 09:08
Po raz czwarty 11 maja 2014 roku zorganizowana zosta?a inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona zosta?a pomi?dzy rycerzami Zakonu krzy?ackiego i wojami litewskimi ksi?cia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobi?o wojska litewskie powracaj?ce z ?upie?czej wyprawy na Warmi?. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana zosta?a przy ko?ciele w Karolewie i na polach pod Wop?awkami, nieopodal Krwawej Góry, która by?a ?wiadkiem tego historycznego wydarzenia. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana zosta?a przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, Wop?awskie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej „Integracja”, Rot? Zaci??n? Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa, Gminny O?rodek Kultury w K?trzynie oraz Lokalna Grupa Dzia?ania "Barcja". W przeddzie? inscenizacji, 10 maja w K?trzynie odby? si? II Turniej Rycerski o Muszl? ?w. Jakuba, której fundatorem by?o Bractwo ?w. Jakuba w K?trzynie. Na turniej zjecha?o ca?e rycerstwo z regionu by walczy? o ró?ne trofea a przede wszystkim ?eby pokaza? swoje rzemios?o i kunszt walki rycerskiej naszemu spo?ecze?stwu. Po zaciek?ej rywalizacji i wyczerpuj?cych bojach w szrankach, rycerze przeszli ulicami miasta do zamku k?trzy?skiego gdzie przyst?pili do biesiadowania przy suto zastawionych sto?ach. Gospodarzem turnieju by? Burmistrz K?trzyna, wspó?organizatorami by?o nasze Towarzystwo i K?trzy?skie Centrum Kultury.
Podsumowanie dzia?alno?ci za 2013 rok
Data: 2014-03-05, 09:18
W dniu 1 marca 2014 roku cz?onkowie Towarzystwa dokonali podsumowania swojej dzia?alno?ci za ubieg?y rok. Przedstawione przez Zarz?d sprawozdania uzyska?y akceptacj? Walnego Zebrania. W dyskusji programowej uczestnicy zebrania wskazywali na mocne i s?abe strony w dzia?aniach Towarzystwa w ubieg?ym roku oraz zosta?y wytyczone kierunki dzia?a? na bie??cy rok. Zarz?d Towarzystwa na najbli?szym spotkaniu dokona analizy zg?oszonych propozycji i opracuje plan pracy na rok 2014. Walne Zebranie Towarzystwa zorganizowane zosta?o w M?odzie?owym Domu Kultury w K?trzynie.
Orszak Trzech Króli
Data: 2014-01-09, 13:25
W dniu 6 stycznia 2014 roku, ju? po raz drugi z rz?du ulicami K?trzyna przemaszerowa? „Orszak Trzech Króli”. Do organizacji tegorocznej inscenizacji, poza Towarzystwem i k?trzy?skimi szko?ami podstawowymi oraz gimnazjami, w??czy?y si? instytucje kulturalne miasta, parafie k?trzy?skie i karolewska oraz inne organizacje pozarz?dowe. Pi?kna pogoda sprawi?a, ?e mieszka?cy miasta oraz go?cie masowo wyszli na ulice by podziwia? barwny i bogaty w ciekawe stroje oraz eksponaty korowód legionów, zd??aj?cych wraz z trzema m?drcami do Betlejem.
Wystawa o cmentarzach wojennych
Data: 2013-12-19, 13:43
Wystawa pt. „Cmentarze wojenne z okresu I wojny ?wiatowej na terenie powiatu k?trzy?skiego”, która zosta?a wykonana przez m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, przy wspó?pracy z Towarzystwem, go?ci?a w kilku miejscach naszego powiatu. Na przedwio?niu zaprezentowana zosta?a, w miejscu narodzin, spo?eczno?ci szkolnej i mieszka?com Mo?tajn. Przez okres letni, od czerwca do wrze?nia, wystawa prezentowana by?a w prawos?awnej cerkwi w Korszach. Tam mogli ogl?da? j? mieszka?cy Korsz i ca?ej Gminy. Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? te? wystawa w?ród turystów odwiedzaj?cych Korsze i cerkiew. Byli to przede wszystkim tury?ci z Niemiec. Od wrze?nia do listopada wystaw? ogl?dali mieszka?cy Barcian i okolic. Prezentowana ona by?a w ko?ciele parafialnym. Listopad i grudzie? to z kolei okres prezentacji wystawy w K?trzynie, w kaplicy Stra?y Granicznej. Dzi?ki m?odzie?y i nauczycielom z Mo?tajn mieszka?cy naszego powiatu mogli pozna? pami?tki wydarze? sprzed prawie wieku. Wiele osób ogl?daj?cych wystaw? by?o zaskoczonych, zdziwionych, ?e takie miejsca s?, czasami ca?kiem blisko nas. Niektórzy dzielili si? refleksj?, ?e trzeba bardziej wnikliwie patrze? na ten nasz krajobraz aby widzie? nie tylko pi?kno ukszta?towania terenu, przyrody ale te? dostrzega? elementy krajobrazu kulturowego, historii, która zakodowana jest w pomnikach, cmentarzach lub te? w innych dzie?ach ludzkich r?k.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna