KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640865 osób. Dzisiaj jesteś 40 gościem;
Autorski wieczór literacki
Data: 2015-11-10, 14:54
W dniu 20 pa?dziernika 2015r. w Wop?awkach w ?wietlicy „Ku?nia” odby?o si? spotkanie z autorem ksi??ki „Istnienie jest u?miechem z nieba. Tam gdzie Wop?awki i tam gdzie K?trzyn”, Mieczys?awem Ostrowskim. Autor swoje dzieci?stwo i m?odo?? sp?dzi? w Wop?awkach i K?trzynie a ksi??ka, któr? mia? przyjemno?? zaprezentowa? w swojej rodzinnej miejscowo?ci, gdy? obecnie mieszka w Zielonej Górze, jest zapisem z pami?ci o bliskich i spotkanych ludziach, o rodzinnym domu i losach rodziny, o dorastaniu i szkolnej edukacji, o niespiesznym zlepianiu w?asnej to?samo?ci, o polsko-niemieckim zgodnym wspó?istnieniu w lokalnej spo?eczno?ci. Ksi??ka, w wydaniu której partycypowa?o nasze Towarzystwo przekazuj?c 1000z? ze ?rodków pochodz?cych z 1% podatku od osób fizycznych, sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza, „Tam gdzie dawniej na ob?okach nad dachami czerwonymi”’ zawiera zbiór wierszy z cyklu „K?trzy?skie impresje”. Dope?niaj? ja trzy wiersze z serii „Tyle ?wiat?a i kolorów”. W drugiej „Dwa moje ocala?e ?wiaty. Wspomnienia”, to proza wspomnieniowa. Pan Mieczys?aw by? bardzo szcz??liwy, ?e spotkanie po?wi?cone jego ksi??ce mia?o miejsce w jego rodzinnym miejscu i w gronie bliskich mu osób. Dla mieszka?ców z kolei ten wieczór literacki by? interesuj?cym i wa?nym wydarzeniem w ?yciu kulturalnym Wop?awek.
W klimacie jesieni
Data: 2015-10-14, 13:32
W sobot? 10 pa?dziernika 2015 r. – mimo ch?odnej i wietrznej pogody – najwytrwalsi cz?onkowie i sympatycy Towarzystwa udali si? na objazdow? wycieczk? do Nakomiad, Godzikowa i Wajsznor. Przy wje?dzie na teren zespo?u pa?acowego w Nakomiadach powita? nas jego w?a?ciciel z ?on?, czyli Piotr i Joanna. Zwiedzili?my ogród, park i manufaktur?. Potem pojechali?my do pobliskiego Godzikowa, gdzie obejrzeli?my rodowy cmentarz rodziny Redecker w?a?cicieli dóbr w latach 1789-1945. Ostatni etap wycieczki to Wajsznory, gdzie obejrzeli?my manufaktur? ceramiczn? Bogumi?a Kowszuka, który opowiedzia? o ponad 25-letniej historii firmy oraz zapozna? zwiedzaj?cych z ca?ym procesem produkcji ró?nych wyrobów. Na zako?czenie w?a?ciciel firmy i gospodarz posesji zaprosi? nas na ognisko.
Jesienna wyprawa
Data: 2015-10-11, 15:45
W sobot? 26 wrze?nia 2015 r., przy pi?knej s?onecznej pogodzie, grupa cz?onków oraz sympatyków naszego Towarzystwa wybra?a si? na wycieczk? krajoznawcz? do Barcian, Jeg?awek i Skandawy. Pierwszym punktem wycieczki by? gotycki ko?ció? w Barcianach gdzie czeka? na nas ks. proboszcz Juliusz Czapiewski, który oprowadzi? nas po ?wi?tyni i wprowadzi? na chór i poddasze. Poznali?my histori? tego ko?cio?a nie tylko z opowiada? ale i z bezpo?redniej obserwacji unikatowych zabytków jak p?yty nagrobne, czy organy Caspariniego, które zachowa?y sie prawie w ca?o?ci w oryginale. Stamt?d pojechali?my do Jeg?awek, rodzinnej miejscowo?ci Arno Surminskiego, znanego pisarza niemieckiego (obecnie mieszka w Hamburgu), autora powie?ci przet?umaczonych na j?zyk polski, w których opisuje swoj? rodzinn? wie?. Obejrzeli?my odnawiany pa?ac, zbudowany w po?owie XIX w. przez cz?onków rodziny Siegfried, którzy gospodarowali na tym terenie do 1945r. Nowi w?a?ciciele pochodz?cy z centralnej Polski kupili zniszczony pa?ac i rozpocz?li kompleksow? rewitalizacj? obiektu. Nieopodal pa?acu, przy stoj?cym kamieniu (odnowionym w ubieg?ym roku staraniem w?adz gm. Srokowo) upami?tniaj?cym 21 mieszka?ców wsi poleg?ych na frontach I wojny ?wiatowej, zrobili?my pami?tkowe zdj?cie. Potem udali?my sie do Skand?awek, gdzie zwiedzili?my 2 cmentarze wojenne, cmentarz rodziny Siegfried odnowiony w 2007r. oraz cmentarz wiejski. A na zako?czenie, po zwiedzeniu dworu, w przylegaj?cym parku uczestnicy, którzy wytrzymali do ko?ca trudy wycieczki, zorganizowali ognisko z pieczonymi kie?baskami.
Bitwa pod Wop?awkami
Data: 2015-06-18, 06:58
W dniu 25 kwietnia 2015 roku po raz pi?ty spotka?o si? rycerstwo zakonne z litewskimi wojami na polach pod Wop?awkami ?eby stoczy? krwawy bój. Inscenizacja historycznych wydarze? z 1311 roku, jak zwykle ?ci?gn??a du?? grup? rekonstruktorów z regionu jak i z odleg?ych zak?tków naszego kraju. Aktywnie uczestniczy?a m?odzie? szkó? z terenu Powiatu k?trzy?skiego. Licznie przybyli widzowie, dla których wyj?tkowo w tym roku, zreszt? dla organizatorów równie?, pogoda by?a bardzo sprzyjaj?ca. Inscenizacj? rozegran? w Karolewie i pod Gór? Kapliczn? w Wop?awkach poprzedzi? III „Turniej rycerski o Muszl? ?w. Jakuba”, który w tym roku rozegrany zosta? w K?trzynie, na terenie Stada Ogierów.
Odnawiamy tras? rowerowego szlaku herbowego
Data: 2015-05-23, 09:48
Rowerowy Szlak Herbowy wytyczony i oznakowany ponad 5 lat temu przez nasze Towarzystwo wymaga bie??cych napraw i konserwacji. W bie??cym roku w planie dzia?a? Towarzystwa znalaz? si? remont szlaku i uzupe?nienie skradzionego oznakowania w ramach realizacji zadania publicznego na rzecz Gminy Wiejskiej K?trzyn. Pierwsze prace rozpocz??y si? w dniu 11 kwietnia 2015 r. wraz z cz?onkami Stowarzyszenia "Mazurska Kosaczewina" i obj??y czyszczenie szlaku przebiegaj?cego kolejk? od Zalesia K?trzy?skiego do Godzikowa, uporz?dkowanie miejsca przystankowego i Góry Herbowej. Najbardziej cieszy bardzo aktywny udzia? wnuków cz?onków Stowarzyszenia "Mazurska Kosaczewina". Dzieci i pozostali uczestnicy akcji zapoznali si? z legend? o herbie K?trzyna i Mr?gowa. Dzi?ki wsparciu Gminnego O?rodka Kultury z K?trzyna zjedli?my smaczne kie?baski upieczone na ognisku. W maju zostanie przeprowadzona akcja uzupe?nienia oznakowania trasy. Przypomnijmy, ?e szlak oznaczony jest jako niebieski. Trasa: K?trzyn - Windykajmy - S?awkowo - Zalesie K?trzy?skie - Góra Herbowa - Godzikowo - Nakomiady - Wajsznory - K?trzyn D?ugo?? trasy: 25 km
Wystawa o Kanale Mazurskim w Olsztynie
Data: 2015-04-19, 16:31
W dniu 15 kwietnia 2015 roku odby? si? wernisa? wystawy o Kanale Mazurskim Wystawa o tej imponuj?cej budowli hydrotechnicznej zosta?a zorganizowana przez Centrum Techniki i Rozwoju Regionu przy wspó?organizacji Naszego Towarzystwa i b?dzie prezentowana w Muzeum Techniki w Olsztynie przy ul. Knosa?y 3B, do czerwca br. Podczas wernisa?u zaprezentowane zosta?y przez cz?onków naszego Towarzystwa walory historyczne, krajobrazowe oraz turystyczne jak równie? w?asne prze?ycia zwi?zane z poznawaniem ca?ej, najwi?kszej budowli hydrotechnicznej pocz?tku XX wieku na terenie dawnych Prus Wschodnich i jej najbli?szego otoczenia. Licznie zgromadzeni go?cie zainteresowani byli zarówno aspektami technicznymi tej budowli jak równie? jej przeznaczeniem i mo?liwo?ci? jej eksploracji obecnie.
Podsumowanie III kadencji
Data: 2015-03-31, 16:31
W dniu 22 marca 2015 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa. Dokonali?my podsumowania dzia?alno?ci w roku 2014 i ca?ej trzeciej ju? kadencji 2011-2014. Na zebraniu wybrane zosta?y nowe w?adze Towarzystwa na kolejn? kadencj?. Wypracowane zosta?y te? kierunki pracy Towarzystwa na bie??cy rok. Zarz?d opracuje szczegó?y programu i niebawem zostanie zaprezentowany na stronie internetowej. Zebranie zosta?o zorganizowane w bibliotece wiejskiej w Czernikach a po jego zako?czeniu zwiedzili?my ?redniowieczny ko?ció? w Czernikach gdzie zapoznali?my si? z jego histori? i legendami.
Wiosenna wyprawa
Data: 2015-03-31, 16:29
W dniu 7 marca 2015 roku grupa cz?onków naszego Towarzystwa wraz z krajoznawcami z Obwodu Kaliningradzkiego, zainteresowanymi Kana?em Mazurskim, przesz?a ca?? po?udniow? cz??? kana?u. Trasa wiod?a od jeziora Mamry poprzez malowniczo biegn?cy odcinek kana?u przez las marsza?kowski, do mostu o konstrukcji stalowej w Brze?nicy. W?drowali?my wzd?u? koryta kana?u zwiedzaj?c po drodze wszystkie obiekty hydrotechniczne znajduj?ce si? na kanale, w??cznie ze ?luz? Piaski, która jako jedyna na tej cz??ci kana?u by?a uko?czona i wyposa?ona we wszystkie urz?dzenia.
Wystawa „I wojna ?wiatowa na Ziemi K?trzy?skiej” w Kraskowie
Data: 2015-03-31, 16:27
W bibliotece wiejskiej w Kraskowie przez luty i marzec 2015 roku spo?eczno?? lokalna mog?a zapozna? si? z wydarzeniami sprzed 100 laty. Lata 1914 – 1915 to czas kiedy na naszym terenie rozgrywa?y si? dzia?ania wojenne, które nie zapisa?y si? na kartach wielkiej historii ?wiatowej okresu I wojny ale pozostawi?y trwa?e ?lady w historii naszego regionu. Dzi?ki wystawie przygotowanej przez nasze Towarzystwo dzisiejsi mieszka?cy mog? t? histori? pozna?.
Trzej Królowie przybyli do K?trzyna
Data: 2015-03-31, 16:26
W dniu 6 stycznia 2015 roku spo?eczno?? K?trzyna mog?a podziwia? trzeci rok z rz?du kolorowy korowód dzieci i m?odzie?y szkolnej oraz ich wychowawców i cz?onków ró?nych organizacji pozarz?dowych, które ju? tradycyjnie w??czaj? si? w organizacj? „Orszaku Trzech Króli”. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana zosta?a przez instytucje kulturalne K?trzyna, przy wydatnej pomocy ks. proboszcza parafii ?w. Stanis?awa Kostki w Karolewie i we wspó?pracy z naszym Towarzystwem.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna