KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647948 osób. Dzisiaj jesteś 35 gościem;
Wystawa fotograficzna o Kanale Mazurskim w Kaliningradzie
Data: 2016-07-14, 07:30
W dniu 27 maja 2016r. w Muzeum ?wiatowego Oceanu w Kaliningradzie odby? si? wernisa? wystawy fotograficznej prezentuj?cej czas budowy i stan obecny najwi?kszej budowli hydrotechnicznej pocz?tku XX wieku, realizowanej na terenie by?ych Prus Wschodnich. Wystawa przygotowana przez nasze Towarzystwo z okazji 100 rocznicy rozpocz?cia budowy Kana?u Mazurskiego przez okres letni prezentowana jest mieszka?com Kaliningradu i ca?ego Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzaj?cych muzeum, Gospodarze wystaw? zatytu?owali „Kana? przyja?ni”. Uroczysto?? otwarcia wystawy pokaza?a ju?, ?e budowla ta w pó?nocnej cz??ci swojego biegu ma równie? wielu fanów, którzy s? mocno zafascynowani histori? oraz aktualnym stanem tej budowli, zarówno po stronie po?udniowej jak i pó?nocnej. Dyskusje, liczne pytania do autorów wystawy podczas wernisa?u oraz obszerne relacje w telewizji obwodowej z tego wydarzenia stanowi? dowód , ?e spo?ecze?stwo Obwodu Kaliningradzkiego zauwa?a potencja? tej budowli w zakresie wykorzystania jej jako atrakcji turystycznej.
Bitwa pod Wop?awkami
Data: 2016-07-14, 07:29
W dniu 7 maja 2016r po raz szósty stan??y w polu pod Wop?awkami oddzia?y rycerstwa Zakonu Naj?wi?tszej Marii Panny w Jerozolimie z Domu Niemieckiego, aby da? odpór wojom litewskim dowodzonym przez ksi?cia Witenesa. Tradycyjnie ju? inscenizacj? poprzedzi? turniej rycerski „O muszl? ?w. Jakuba”. Tegoroczna inscenizacja i turniej przeprowadzone zosta?y wy??cznie w Karolewie, przy ko?ciele oraz na polach pod Wop?awkami. Rycerstwo ?ci?gn??o licznie, grupy rekonstrukcyjne uczestnicz?ce w inscenizacji przyby?y nie tylko z regionu Warmii i Mazur ale te? z Pomorza, Mazowsza i Bia?ostocczyzny. Litwini, tradycyjnie ju?, to przede wszystkim pospolite ruszenie mieszka?ców Czernik, Karolewa i K?trzyna. Nie zabrak?o równie? w tej edycji m?odzie?y szkolnej ze szkó? powiatu k?trzy?skiego, g?ównie Gminy Barciany i Gminy K?trzyn. M?odzie? zasili?a obie walcz?ce strony ?ucznikami. Pogoda wyj?tkowo by?a ?askawa dla organizatorów i uczestników gdy? pierwszy raz od kilku lat by?o s?onecznie i ciep?o. Biesiada rycerska, ko?cz?ca ca?e plenerowe przedstawienie trwa?a wi?c d?ugo przy suto zastawionych sto?ach, obfituj?cych w ?redniowieczne jad?o spo?ywane na glinianej zastawie, jak niegdy? bywa?o.
?ab?dzie Przedsi?biorczo?ci i Aktywno?ci Lokalnej
Data: 2016-07-14, 07:28
W dniu 29 kwietnia 2016r, na zamku w Reszlu odby?a si? gala drugiej edycji „Oscarów powiatu k?trzy?skiego” My?l? przewodni? konkursu jest wyró?nienie i promocja osób, przedsi?biorstw, organizacji, grup, których dzia?alno?? i osi?gni?cia mog? stanowi? wzór do na?ladowania i zach?t? dla innych. Statuetki ?ab?dzi zosta?y przyznane w 17 kategoriach. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj?? wojewoda warmi?sko-mazurski Artur Chojecki oraz starosta powiatu k?trzy?skiego Ryszard Niedzió?ka. Organizatorem przedsi?wzi?cia wr?czenia ?ab?dzi oraz samej gali by?a Fundacja „Wspólny Rozwój”. W gronie wyró?nionych znalaz?o si? nasze Towarzystwo, wyró?nione za propagowanie historii regionu. Nagrod? odebrali z r?k starosty powiatu k?trzy?skiego Tadeusz Korowaj i ks. Kazimierz ?uchowski.
Wiosenna wyprawa
Data: 2016-04-07, 09:45
Po jesiennej wyprawie na kurhany przyszed? czas na poznanie materialnych ?wiadectw nieco pó?niejszej historii naszej ziemi k?trzy?skiej. W dniu 2 kwietnia 2016r., przy pi?knej wiosennej pogodzie wyruszyli?my szlakiem grodzisk nad Gubrem. Wycieczk? rozpocz?li?my od Nakomiad gdzie poznali?my jedn? z najstarszych warowni plemienia Bartów. Nast?pnie kontynuowali?my nasz? w?drówk? poprzez Bez?awki, Por?bek, Ga?wuny, Garbno, Równin? Doln?, S?toczno. Nasz? wypraw? zako?czyli?my ju? na terenie Gminy S?popol, na najwi?kszym grodzisku Bartów, usytuowanych nad Gubrem, w Pr?t?awkach. Czas na tak? wypraw? nie jest oboj?tny. Walory tych miejsc, ich ukszta?towanie, rze?b? i konfiguracj? oraz umiejscowienie w terenie mo?na dostrzec i podziwia? jedynie przez dwa krótkie okresy na przestrzeni roku. Pierwszy to pó?na jesie?, po opadni?ciu i uschni?ciu li?ci i wszelkiej ro?linno?ci zielonej ale ju? po pierwszych przymrozkach kiedy gleba jest zmro?ona. Drugi moment to przedwio?nie, po wiosennych roztopach i wyschni?ciu gleby ale przed ruszeniem wegetacji. Nie jest to czas fotogeniczny bo króluje szaro?? ale jest to jedyny czas kiedy na wi?kszo?? grodzisk mo?na wej?? i co? zobaczy?. Po ruszeniu wegetacji i zazielenieniu si? ro?linno?ci mo?emy tylko podziwia? jak?? górk? zaro?ni?t? zielon? mas? trudnodost?pn?. Po dotarciu do celu naszej wyprawy jej podsumowania dokonali?my przy ognisku w malowniczym otoczeniu le?nym. Wypraw? zako?czyli?my refleksj? – jakie miejsca lub obiekty zostawimy my po sobie ?eby mog?y ?wiadczy? o naszej bytno?ci na tym terenie za nast?pne 1000 lat? Foto. J. Grzyb
Podsumowanie roku 2015
Data: 2016-04-07, 09:43
W dniu 12 marca 2016r. Towarzystwo na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podsumowa?o swoj? dzia?alno?? w roku 2015. By? to rok do?? intensywnej dzia?alno?ci. Zorganizowali?my dwie cykliczne imprezy „Orszak Trzech Króli” oraz inscenizacja bitwy pod Wop?awkami wraz z turniejem rycerskim „O muszl? ?w. Jakuba”. Zorganizowali?my dla naszych kolegów z Obwodu Kaliningradzkiego wypraw? po po?udniowej cz??ci Kana?u Mazurskiego. By?o kilka wypadów terenowych po ziemi k?trzy?skiej (odwiedzili?my ró?ne ciekawe miejsca). Poprawili?my oznakowanie trasy rowerowej „Rowerowy szlak herbowy”. Prezentowali?my w kilku miejscach wystaw? „I wojna ?wiatowa na ziemi k?trzy?skiej”. Wydali?my publikacj? dotycz?c? tego tematu. Wsparli?my publikacj? wspomnie? i wierszy jednego z mieszka?ców ziemi k?trzy?skiej. Upami?tnili?my nasz? patronk?, Zofi? Licharew?, a konkretnie jej dzia?alno?? na ziemi k?trzy?skiej, poprzez umieszczenie tabliczki z dedykacj? na jednej z ?aweczek przy k?trzy?skim ratuszu. Szczegó?owe rozliczenie si? z naszej dzia?alno?ci zaprezentowane jest w sprawozdaniu merytorycznym zamieszczonym na naszej stronie internetowej. W dyskusji wypracowany zosta? plan pracy na rok bie??cy. Po oficjalnej cz??ci spotkania kol. Tadeusz Korowaj przedstawi? uczestnikom Zebrania prezentacj? dziejów ziemi k?trzy?skiej od czasów plemiennych do wspó?czesno?ci. Zebranie by?o zorganizowane w obiekcie M?odzie?owego Domu Kultury w K?trzynie.
Nasi zas?u?eni
Data: 2016-02-04, 10:22
Na wniosek Zarz?du Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej dwóch naszych kolegów, Piotr Kapu?ci?ski i Jan Fija?kowski, zostali wyró?nieni honorowym tytu?em „Za zas?ugi dla Powiatu K?trzy?skiego”. Uroczysto?? nadania tytu?u honorowego odby?a si? podczas sesji Rady Powiatu w K?trzynie, w dniu 30 grudnia 2015r. Aktywna praca spo?eczna, wiele godzin pracy fizycznej podczas realizacji naszych wspólnych przedsi?wzi?? przy pracach na cmentarzach, przy schronach, przy trasie rowerowej, przy inscenizacji bitwy pod Wop?awkami oraz wielu innych przedsi?wzi??, zosta?a doceniona i uhonorowana przez samorz?d powiatowy poprzez wyró?nienie dwóch naszych kolegów. Jest to równie? wyró?nienie dla ca?ego Towarzystwa, które dzi?ki takim ludziom i takim postawom jest wysoko oceniane za prowadzon? dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci lokalnej.
Uhonorowanie naszej patronki
Data: 2016-02-04, 10:20
W bie??cym roku przypada 70 rocznica rozpocz?cia dzia?alno?ci muzealniczej Zofii Licharewej, która pojawiwszy si? w 1945 roku na tym terenie, zacz??a gromadzi? ocala?e z po?ogi wojennej dobra kultury i zabezpiecza? je jako eksponaty muzealne do przysz?ego muzeum. Doceniaj?c jej wysi?ek i zaanga?owanie w to co robi?a Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej zdecydowa?o t? rocznic? uhonorowa? w sposób szczególny. Zofia Licharewa w ostatnich latach swojego ?ycia zapisa?a si? w pami?ci mieszka?ców K?trzyna jako „dostojna Pani przesiaduj?ca na ?aweczce przy Ogólniaku“. Zapewne ?aweczki tej ju? dawno nie ma. Taki jednak obraz tej osoby pozosta?. Nasza inicjatywa upami?tnienia tego jubileuszu polega na umieszczeniu na jednej z ?awek, w okolicy Ratusza miejskiego, tabliczki mosi??nej z wygrawerowan? dedykacj? (dedykacja zaprezentowana na zdj?ciu w Galerii). Wykonanie tabliczki sfinansowane zosta?o przez miasto a tabliczka zainstalowana zosta?a w ostatnich dniach grudnia 2015 roku.
Spotkanie integracyjne
Data: 2015-12-11, 19:40
W dniu 27 listopada 2015 odby?o si? spotkanie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej z zaprzyja?nionym Towarzystwem Mi?o?ników Reszla i okolic. Obie grupy spotka?y si? w ?w Lipce w Karczmie Berta, restauracji s?yn?cej z prawdziwej kuchni warmi?skiej. Spotkanie mia?o na celu wspólne zapoznanie si? cz?onków obu towarzystw oraz wypracowanie wspólnej strategii wspó?pracy na przysz?o??. Podczas spotkania, któremu towarzyszy?y przeró?ne wartkie dyskusje ka?dy móg? skosztowa? potraw specjalnie przygotowanych na t? okazj? przez w?a?cicieli lokalu. By?a to pierwsza tego typu inicjatywa integracyjna ale obie strony wyrazi?y nadzieje, ?e nie ostatnia.
Wycieczka w przesz?o??
Data: 2015-11-17, 10:23
W dniu 14 listopada 2015r. zosta?o zorganizowane przez Towarzystwo kolejne przedsi?wzi?cie, w ramach poznawania historii ziemi k?trzy?skiej. Tym razem pow?drowali?my w miejsca ma?o odwiedzane przez mieszka?ców, na pewno nie przez turystów a bardzo ciekawe i wa?ne w uj?ciu historycznym. Odwiedzili?my kurhany, nekropolie ludno?ci zachodnioba?tyjekiej, która zamieszkiwa?a nasz obszar we wczesnej epoce ?elaza. Przenie?li?my si? na chwil? do okresu sprzed ponad 2500 lat, poznali?my zwyczaje tej ludno?ci, szczególnie te zwi?zane z obrz?dem pogrzebowym, czym si? zajmowali i jak ?yli. Obszar naszej ciekawo?ci poszerzony zosta? o kolejne miejsca pochówków, które by?y w roku bie??cym terenem bada? archeologicznych pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Zmiana opiekunów
Data: 2015-11-17, 10:21
Szósty ju? raz w dniu 13 pa?dziernika 2015r dosz?o do przekazania opieki nad cmentarzem z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. To ju? jest zwyczaj a nawet tradycja kiedy to jesieni? ka?dego roku cmentarz wojenny, po?o?ony z dala od osiedli, o?ywa na jeden dzie? i staje si? miejscem z którego roznosz? si? g?osy modlitwy ekumenicznej kap?anów katolickich, ewangelickich i prawos?awnych oraz g?osy m?odzie?y Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Jest to ten moment kiedy nast?puje przekazanie cmentarza przez m?odzie? gimnazjaln? pod roczn? opiek? uczniom ostatniej klasy Szko?y Podstawowej. Zawsze przebiega to w uroczystej i podnios?ej atmosferze, której towarzyszy g??bokie prze?ycie, szczególnie dla uczestnicz?cej m?odzie?y. Wypowiadane s? wówczas przez m?odzie? wielkie i wa?ne s?owa: „Zgodnie z tradycj? przekazujemy klasie szóstej AKT NADANIA ADOPCJI CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ?WIATOWEJ W GÓRKACH. tym samym powierzamy Wam opiek? nad cmentarzem, który zosta? przekazany przez w?adze samorz?dowe Gminy i cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej Zespo?owi Szkó? w Mo?tajnach dnia 29 wrze?nia 2010 roku. wierzymy, ?e do?o?ycie wszelkich stara?, by: upowszechnia? wiedz? na temat trudnej przesz?o?ci tej ziemi; uczy? histarii i tolerancji upomina? wszystkich, którzy „depcz? przesz?o?ci o?tarze”. My, uczniowie klasy szóstej Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, zapewniamy w?adze samorz?dowe Gminy, Dyrekcj? Szko?y, cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej i wszystkich mieszka?ców tej ziemi, ?e przyjmuj?c w adopcj? cmentarz wojenny, do?o?ymy wszelkich stara?, by upowszechni? wiedz? na temat historii tej ziemi, uczy? tolerancji i upomina? wszystkich, którzy „depcz? przesz?o?ci o?tarze”. Dzi?ki staraniom ks. Jacka Gondera, proboszcza Parafii rzymsko-katolickiej p.w. ?w. Anny w Mo?tajnach, tablica umieszczona w centralnym miejscu cmentarza zyska?a nowe oblicze i zosta?a po?wi?cona.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna