KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640869 osób. Dzisiaj jesteś 44 gościem;
Wielka bitwa
Data: 2017-08-21, 10:47
W dniu 20 maja 2017r. ju? siódmy raz odby?a si? inscenizacja bitwy pod Wop?awkami. Wzorem lat ubieg?ych inscenizacja poprzedzona by?a turniejem rycerskim "O muszl? ?w. Jakuba". Zarówno turniej jak i inscenizacja zosta?y rozegrane w Karolewie, przy ko?ciele parafialnym i na polach pod Wop?awkami. Licznie zgromadzone rycerstwo ró?nych grup rekonstrukcyjnych naszego województwa oraz z g??bi kraju zaprezentowa?o widowni doskona?e przedstawienie oparte na historycznych wydarzeniach z 1311r. Grono rekonstruktorów by?o mocno zasilone m?odzie?? szkó? podstawowych i gimnazjalnych powiatu k?trzy?skiego oraz mieszka?cami Karolewa i Czernik. Ca?odzienne zmagania rycerstwa podczas turnieju i nast?pnie inscenizacji zako?czone zosta?y wielk? uczt? rycersk? przy suto zastawionych sto?ach jad?em ?redniowiecznym. Wszystkie przedsi?wzi?cia w ramach inscenizacji realizowane by?y przy wsparciu finansowym Gminy K?trzyn, Starostwa k?trzy?skiego i prywatnych sponsorów.
Podsumowanie dzia?alno?ci Towarzystwa
Data: 2017-08-21, 10:46
W dniu 18 marca 2017r. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Na zebraniu dokonane zosta?o podsumowanie dzia?alno?ci w roku 2016. W trakcie dyskusji podnoszony by? problem kontynuacji niektórych cyklicznych zada? realizowanych przez Towarzystwo. G?ównie chodzi?o o organizacj? inscenizacji bitwy pod Wop?awkami. Zdaniem cz??ci cz?onków Towarzystwo jest ju? mocno wypalone realizacj? tego przedsi?wzi?cia, spada zaanga?owanie wielu cz?onków w jego realizacj?. Podnoszony by? te? problem du?ego spadku wp?ywów dla Towarzystwa z tytu?u 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zebranie okre?li?o, ?e problemy te winny by? mocno przedyskutowane i rozpracowane przez Zarz?d a wypracowane wnioski i decyzje podane do wiadomo?ci wszystkich cz?onków Towarzystwa. Zebranie nakre?li?o ogólne kierunki i zadania do dzia?alno?ci w 2017r.
Wyró?nienie od wojewody warmi?sko-mazurskiego
Data: 2017-02-14, 17:11
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urz?dzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowana zosta?a konferencja naukowa po?wi?cona ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego w województwie warmi?sko-mazurskim. Celem tej konferencji by?o podsumowanie dzia?alno?ci Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa w Olsztynie, który zako?czy? swoj? dzia?alno?? a jego zadania przej?? IPN. Konferencja by?a te? okazj? do z?o?enia podzi?kowa? przez wojewod? warmi?sko-mazurskiego instytucjom i organizacjom, które zas?u?y?y si? w ochronie dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Jedn? organizacj? z terenu powiatu k?trzy?skiego, która otrzyma?a podzi?kowanie z r?k wojewody by?o nasze Towarzystwo. Kandydatur? Towarzystwa zg?osi? wójt Gminy K?trzyn. Szkoda, ?e w?adze samorz?dowe powiatu i Gminy Barciany nie dostrzeg?y naprawd? du?ego i bardzo realnego zaanga?owania na rzecz zachowania pami?ci i przejawiania troski w utrzymaniu cmentarza wojennego w Górkach Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Wiele szkó? i placówek o?wiatowych takie podzi?kowania otrzyma?o a ta placówka z pewno?ci? te? na takie wyró?nienie zas?u?y?a.
Ods?oni?cie odnalezionej tablicy epitafijnej w Srokowie
Data: 2017-02-14, 17:09
W sobot? 10 grudnia 2016r., z udzia?em cz?onków Towarzystwa, w Srokowie mia?a miejsce uroczysto??, podczas której ods?oni?to odnalezion? tablic? z nazwiskami poleg?ych parafian z okresu I wojny ?wiatowej. Pierwsza cz??? odby?a si? w ewangelickim ko?ciele przy ul. ??kowej, gdzie zamontowano tablic?. Druga cz??? mia?a miejsce w Gminnym O?rodku Kultury, gdzie prezes Towarzystwa przedstawi? w formie multimedialnej cmentarze w tego okresu na terenie gminy Srokowo.
Kamienie milowe bardziej widoczne
Data: 2017-02-14, 17:08
W dniach 15 i25 listopada 2016r. cz?onkowie Towarzystwa uporz?dkowali miejsce ponownego posadowienia kamieni milowych przy drodze z K?trzyna do Reszla, w okolicy ?w. Lipki. Kamienie po 8 letniej niewoli pod zamkiem k?trzy?skim, dzi?ki usilnym staraniom spo?eczników i samorz?dowców, w sierpniu 2015r. powróci?y na swoje historyczne miejsce. Do czasu kradzie?y ich z tego miejsca lokalna spo?eczno?? nie by?a ?wiadoma warto?ci historycznej i kulturowej tych ciekawych elementów naszego krajobrazu. Ich los spowodowa? du?e zainteresowanie co stanowi?o wa?ny walor edukacyjny dla mieszka?ców naszego regionu. Po ich powrocie Towarzystwo zdecydowa?o ?eby kamienie te by?y bardziej widoczne w krajobrazie i z tego wzgl?du zosta?y przeprowadzone prace polegaj?ce na cz??ciowej niwelacji przylegaj?cego do kamieni terenu i utwardzenie go wokó? nich. Prace wykonane zosta?y przy wspó?pracy i wsparciu Wielobran?owego Przedsi?biorstwa Komunalnego w Reszlu.
Delegacja z niemieckiego powiatu Main-Taunus odwiedzi?a powiat
Data: 2017-02-14, 17:06
W dniach 3 do 6 listopada 2016r., na zaproszenie starosty Ryszarda Niedzió?ki, K?trzyn i okolice odwiedzi?a oficjalna delegacja z niemieckiego Main-Taunus Kreis. Przyjazd delegacji mia? na celu zbadania mo?liwo?ci nawi?zania wspó?pracy pomi?dzy powiatem k?trzy?skim i MTK. Dwaj cz?onkowie Towarzystwa Tadeusz Korowaj i Cezary Korenc, na pro?b? starosty, podj?li si? przygotowania programu wizyty oraz pilotowali delegacj? przez ca?y okres pobytu. Oprócz rozmów i spotka? oficjalnych go?cie z Niemiec mieli mo?liwo?? zwiedzenia wybranych miejsc naszego powiatu: ?wi?t? Lipk?, Reszel, Srokowo, pa?acu w Jeg?awkach, Siniec. W siedzibie Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w K?trzynie, delegacja z Niemiec mog?a si? zapozna? równie? z dzia?alno?ci? organizacji pozarz?dowych z terenu powiatu. W ostatnim dniu pobytu C. Korenc, który jest zarazem prezesem Stowarzyszenia Blusztyn, pokaza? tablic? pami?tkow? w Parczu, wokó? której ostatnio na polecenie Wójta Gminy K?trzyn zosta? zagospodarowany teren oraz cmentarzyk ?o?nierzy rosyjskich w Okresu I wojny ?wiatowej, odnowiony w 2010r. przez cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, na którym w bie??cym roku staraniem Gminy K?trzyn wymieniono krzy?e na nowe.
Zmiana opiekunów
Data: 2017-02-14, 17:04
W dniu 22 wrze?nia 2016r., tradycyjnie ju? po raz siódmy, m?odzie? szkolna z Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach przekaza?a sobie opiek? nad cmentarzem z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Jesieni? ka?dego roku ten cmentarz, po?o?ony na pó?noc od wsi Mo?tajny, nieopodal granicy pa?stwowej, o?ywa na jeden dzie? i staje si? miejscem, z którego brzmi? g?osy modlitwy ekumenicznej kap?anów ró?nych wyzna?, a tym roku katolickich (ks. Jacek Gonder i ks. Kazimierz ?uchowski) i prawos?awnych (ks. Bazyl Taranta) oraz g?osy m?odzie?y Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Po modlitwie z?o?one zosta?y wie?ce i kwiaty przy odtworzonej tablicy po?o?onej w centralnym miejscu cmentarza. Pocz?tkiem tradycji przekazania klasie szóstej aktem nadania adopcji cmentarza wojennego przez w?adze samorz?dowe Gminy i cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej Zespo?owi Szkó? w Mo?tajnach by?a uroczysto?? z 29 wrze?nia 2010r. Wtedy to po raz pierwszy uczniowie wypowiedzieli, powtarzane co roku, s?owa: „My, uczniowie klasy szóstej Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, zapewniamy w?adze samorz?dowe Gminy, Dyrekcj? Szko?y, cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej i wszystkich mieszka?ców tej ziemi, ?e przyjmuj?c w adopcj? cmentarz wojenny, do?o?ymy wszelkich stara?, by upowszechni? wiedz? na temat historii tej ziemi, uczy? tolerancji i upomina? wszystkich, którzy »depcz? przesz?o?ci o?tarze«”.
Mi?dzynarodowa akcja porz?dkowania cmentarza w Jankowicach
Data: 2017-02-14, 17:01
W sobot? 13 sierpnia 2016r. cz?onkowie Towarzystwa i Stowarzyszenia „Blusztyn” wykonali prace porz?dkowe na cmentarzu w Jankowicach. Przedsi?wzi?cie realizowano przy wspó?udziale m?odzie?y z Polski, Niemiec i Ukrainy. Przed rozpocz?ciem prac porz?dkowych na cmentarzu, pastor Pawe? Hause podkre?li? wag? tych prac, maj?cych na celu zachowanie pami?ci tych, którzy ?yli tu przed nami. Po wspólnej modlitwie i b?ogos?awie?stwie przyst?piono do prac polegaj?cych na wycince samosiejek i krzaków. Podczas obiadowej przerwy Tadeusz Korowaj przybli?y? m?odzie?y histori? Jankowic, a Cezary Korenc przedstawi? losy ostatnich przedwojennych mieszka?ców wsi, którzy podzielili si? wspomnieniami szczególnie w okresu tragicznego dla ich rodzin i spo?eczno?ci 1945r. Na zako?czenie akcji ka?dy z uczestników otrzyma? szósty numer Niebieskich Zeszytów Historycznych po?wi?cony dziejom Jankowic wraz z okazjonaln? pocztówk?.
Obchody 690-lecia S?toczna
Data: 2017-02-14, 16:59
W upaln? sobot? 25 czerwca 2016r. odby?y si? uroczysto?ci 690-lecia S?toczna. W pracach komitetu organizacyjnego, który pracowa? nad przygotowaniem programu przez ca?y rok, bra? udzia? prezes Towarzystwa. A w samych uroczysto?ciach brali te? udzia? cz?onkowie Towarzystwa, którzy prowadzili stoisko informacyjno-promocyjne. Pocz?tek mia? miejsce w ko?ciele, gdzie po uroczystej Mszy ?w., koncelebrowanej pod przewodnictwem infu?ata A. Sedlaka, wszyscy uczestnicy przeszli procesyjnie na teren boiska szkolnego, gdzie odby?y si? imprezy towarzysz?ce obchodom. W?ród zaproszonych go?ci byli m.in.: wojewoda warmi?sko-mazurski A. Chojecki, starosta R. Niedzió?ka, burmistrz Korsz R. Ostrowski oraz Udo hrabia zu Eulenburg z rodzin?, której cz?onkowie mieszkali na tym terenie przez prawie 500 lat.
Uroczyste ods?oni?cie tablic pami?tkowych w ?wi?tej Lipce
Data: 2017-02-14, 16:56
W sobot? 21 maja 2016r. w ?wi?tej Lipce odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca 89 osób, które w czerwcu 1945r. przebywa?y w domu spokojnej staro?ci w ówczesnym Rastenburgu (ob. K?trzynie), sk?d zosta?y przesiedlone do ?wi?tej Lipki, gdzie zmar?y z wyczerpania i g?odu w okresie od lipca do grudnia 1945r. i pochowane zosta?y w dwóch zbiorowych mogi?ach na miejscowym cmentarzu. Ta wyj?tkowa uroczysto?? zosta?a zorganizowana przez parafi? rzymsko-katolick? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny w ?wi?tej Lipce oraz cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Uroczysto?? rozpocz?? koncert organowy w bazylice ?wi?tolipskiej. Po koncercie zosta?a odprawiona msza ?wi?ta w j?zyku polskim i niemieckim. Przejmuj?c? i wzruszaj?c? homili? wyg?osi? o. Aleksander Jacyniak – proboszcz parafii, który zebranym w ko?ciele przybli?y? tragiczne losy ludzi przebywaj?cych w ?wi?tej Lipce w 1945r, podczas ostatnich miesi?cy II wojny ?wiatowej, jak i po jej zako?czeniu. Po nabo?e?stwie odby?o si? procesyjne przej?cie na pobliski cmentarz, gdzie odby?a si? druga cz??? uroczysto?ci, któr? poprowadzi? ks. Pawe? Hause oraz o. Aleksander Jacyniak. Po modlitwach ods?oni?te zosta?y pami?tkowe tablice nagrobne. Dokonali tego: Ryszard Niedzió?ka - starosta k?trzy?ski, Jerzy Bajorek - zast?pca burmistrza Reszla, Damian Nietrzeba - zast?pca burmistrza miasta K?trzyn oraz Rolf Dyckerhoff - prawnuk pochowanej tu Veroniki von Horn. Na trzech, zaprojektowanych przez C. Korenca, pionowych tablicach nagrobnych z czarnego granitu umieszczono dane dotycz?ce ofiar, a na le??cej u ich stóp tablicy pami?tkowej widnieje inskrypcja po polsku i po niemiecku.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna