KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647959 osób. Dzisiaj jesteś 46 gościem;
K?trzyn mojego dzieci?stwa i m?odo?ci
Data: 2019-01-04, 10:06
W sobot? 15 grudnia 2018r. w Powiatowym Domu Kultury, w K?trzynie spotkali si? mi?o?nicy historii miasta, w tym przede wszystkim rodowici k?trzynianie, pami?taj?cy swoje rodzinne miasto z czasów dzieci?stwa i m?odo?ci. Bowiem wiod?cym tematem by?a multimedialna prezentacja „K?trzyn mojego dzieci?stwa i m?odo?ci”. W trakcie spotkania zaprezentowane zosta?y zdj?cia K?trzyna z lat 50., 60., 70. i 80. XX wieku. Przy okazji prezes Towarzystwa, Tadeusz Korowaj zach?ci? wszystkich zainteresowanych do wyszukania w swoich archiwach zdj?ciowych starych zdj?? naszego miasta celem wykonania skanów i wykorzystania w pokazach na kolejnych spotkaniach. Cz??? bior?cych udzia? w spotkaniu zadeklarowa?a przyniesienie swoich zdj?? z tamtych czasów. Kolejne spotkanie zaplanowane zosta?o na sobot?, 19 stycznia 2019r. w pomieszczeniach PDK.
Spacer po cmentarzu z I wojny ?wiatowej
Data: 2019-01-04, 10:05
W sobot?, 17 listopada 2018 roku zainteresowani histori? naszej ma?ej ojczyzny spotykali si? w K?trzynie, na wojennym cmentarzu przy ul. Kasztanowej. Ta ulica to dawna aleja prowadz?ca na cmentarz od strony koszar. Za alej?, wyznaczon? zachowanymi jeszcze kasztanowcami i klonami, znajduje si? budynek dawnego archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza, kilka lat temu adaptowany na mieszkania (przed 1945r. szpital wojskowy - Lazarett zbudowany w 1901r.). W prawo od ulicy Gda?skiej odchodzi druga, topolowa aleja z dwoma pylonami prowadz?ca na wzgórze zwane Luisenhohe, gdzie 2 maja 1926r. otwarto cmentarz wojenny ?o?nierzy, którzy zmarli z ran, b?d? polegli w walkach w czasie I wojny ?wiatowej na terenie powiatów: Rastenburg (K?trzyn), Gerdauen (?eleznodoro?nyj), Angerburg (W?gorzewo), Angerapp (Oziersk), Lötzen (Gi?ycko), Olecko, Suwa?ki. Ogó?em na terenie cmentarza spocz??o 258 ?o?nierzy armii niemieckiej (w tym 101 poleg?ych w bitwie nad jeziorami mazurskimi we wrze?niu 1914r.). Oprócz nich spoczywa tam 75 ?o?nierzy armii rosyjskiej, 2 ?o?nierzy armii francuskiej - je?ców i 1 ?o?nierz armii rumu?skiej - jeniec. Tadeusz Korowaj, prowadz?cy spotkanie, zapozna? uczestników z histori? cmentarza, jego rozbudow? i przebudow? na przestrzeni 20-lecia mi?dzywojennego. Wspomnia? o losach nekropolii po II wojnie ?wiatowej oraz dzia?aniach naszego Towarzystwa doprowadzaj?cych do rewaloryzacji. Prowadz?cy opowiedzia? te? histori? granitowego kamienia, który w 2005 roku przeniesiony zosta? na teren cmentarza z parku kasyna. Kamie? upami?tniaj?cy ?o?nierzy poleg?ych w latach 1904-06 w Afryce Po?udniowo - Zachodniej, która by?a wtedy koloni? niemieck? (zakupion? w 1885. na podstawie umowy mi?dzy rz?dem cesarskim a przywódcami miejscowych plemion); obecnie pa?stwo Namibia ze stolic? Windhuk nie ma zwi?zku z cmentarzem ale w obawie przed jego dewastacj? lub kradzie??, za zgod? s?u?b konserwatorskich zosta? staraniami Towarzystwa w taki sposób zabezpieczony. Na kamieniu obok wykutego oznaczenia królewskiego regimentu stacjonuj?cego w pobliskich koszarach, znajduj? si? nazwiska, stopnie wojskowe oraz miejsca gdzie zmar?o siedmiu ?o?nierzy miejscowego garnizonu bior?cych udzia? w t?umieniu powstania Hotentotów i Herero. ?o?nierze ci spoczywaj? na zachowanym do dzisiaj i zadbanym cmentarzu w miejscowo?ci Warmbad, gdzie jest ponad 100 grobów. W galerii przedstawione s? dwie fotografie z tego cmentarza, wykonane w latach 90. XX w.
Historia na cmentarzu zapisana
Data: 2019-01-04, 10:02
W pi?kn?, s?oneczn? sobot? 20 pa?dziernika 2018 roku grupa mi?o?ników historii miasta spotka?a si? na cmentarzu komunalnym, aby zwiedzi? i obejrze? historyczne nagrobki osób, które mieszka?y w naszym mie?cie. Na wst?pie Tadeusz Korowaj, prowadz?cy spotkanie zapozna? uczestników spotkania z histori? nekropolii i dewastacj? w latach 70. XX wieku nagrobków dawnych mieszka?ców, w tym tak?e jedynej kaplicy grobowej burmistrza Grajewskiego. Nast?pnie grupa przesz?a alejkami dooko?a cmentarza, zatrzymuj?c si? przy wybranych grobach osób tam spoczywaj?cych, o których opowiedzia? prowadz?cy spotkanie. Opowiedzia? histori? mi?dzy innymi takich osób: Zofii Licharewej, patronki naszego Towarzystwa, Alberta Christopha Rudolfa Sapatki, ewangelickiego proboszcza parafii w Rynie, Otto Kiauhlena, w?a?ciciela hotelu :Keiserhof" w dawnym K?trzynie, Karla Wilhelma Claussena, nauczyciela Królewskiego Gimnazjum im. Ksi?cia Albrechta w dawnym K?trzynie.
Otwarcie wystawy w Srokowie
Data: 2019-01-04, 09:59
10 pa?dziernika 2018 roku, z okazji otwarcia wystawy ukazuj?cej histori? powiatu rastenburskiego, prezes Towarzystwa Tadeusz Korowaj spotka? si? z nauczycielami i dyrektorem Gminnego O?rodka Kultury w Srokowie. Tematem spotkania by?a sprawa rozpocz?cia akcji porz?dkowania mogi? z I wojny ?wiatowej na cmentarzu komunalnym w Srokowie oraz cmentarza wojennego w Skand?awkach. Prezes przekaza? przygotowane materia?y, za? nauczyciele potwierdzili udzia? w akcji porz?dkowania mogi? przez uczniów gimnazjum. Nie zostanie natomiast wykonana tablica informacyjna. Zadanie to zrealizowane zostanie w przysz?ym roku wspólnie z Towarzystwem.
?ladami k?trzy?skich ?ydów
Data: 2019-01-03, 18:53
W sobot? 23 czerwca 2018 roku grupa mi?o?ników historii ziemi k?trzy?skiej realizowa?a quest „Polin, czyli jaki by? k?trzy?ski ?yd”. Tematem by?a historia rastenburskich/k?trzy?skich ?ydów. Po miejscach i ?ladach nieistniej?cych kamienic, w których mieszkali i pracowali dawni mieszka?cy naszego miasta wyznania moj?eszowego, oprowadza? Tadeusz Korowaj. Najwi?ksz? atrakcj? by?a mo?liwo?? zobaczenia od wewn?trz starej synagogi, w której obecnie mie?ci si? zbór chrze?cija?skiej wspólnoty zielono?wi?tkowej, przy ul. Zjazdowej nr 9. Trasa zwiedzania wiod?a od okolic dawnego cmentarza, przez star? synagog?, teren starego miasta, obecny plac Pi?sudskiego, a? do miejsca, gdzie sta?a nowa synagoga, wzniesiona w 1916r. i spalona przez niemieckich nazistów podczas „Kryszta?owej Nocy” w listopadzie 1938r.
Obchody 100 rocznicy zako?czenia I wojny ?wiatowej
Data: 2019-01-03, 18:51
W dniu 8 czerwca 2018 roku prezes Towarzystwa Tadeusz Korowaj przebywa? w Srokowie. Przeprowadzi? rozmowy z Jadwig? Zaj?c, dyrektorem szko?y podstawowej i z Januszem Januszewskim, dyrektorem Gminnego O?rodka Kultury. Spotka? si? te? z Franciszkiem Andruszkiewiczem, wójtem Gminy Srokowo. Tematem rozmów by?o przygotowanie do obchodów 100. rocznicy zako?czenia I wojny ?wiatowej i odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Uczniowie szko?y, przy wsparciu Gminy i koordynacji GOK oraz Towarzystwa b?d? porz?dkowa? mogi?y wojenne z okresu I wojny ?wiatowej na cmentarzu komunalnym w Srokowie oraz na cmentarzu wojennym w Skand?awkach. Prace rozpoczn? si? pod koniec wrze?nia po opracowaniu przez prezesa Towarzystwa materia?ów informacyjnych dotycz?cych dzia?a? wojennych we wrze?niu 1914r. i pochowanych tam ?o?nierzach. Przy mogi?ach i cmentarzu umieszczona b?dzie stosowna tablica informacyjna. Warto w tym miejscu przypomnie?, ?e na cmentarzu w Srokowie spoczywa trzech ?o?nierzy rosyjskich o nieznanej to?samo?ci oraz dziesi?ciu ?o?nierzy armii niemieckiej, którzy polegli w 1914r. w starciu z wojskami rosyjskim. Pochowani tam zostali ?o?nierze o polsko brzmi?cych nazwiskach, m. in. porucznik Czachowski, muszkieterzy Matheuszeck i Wiertalla, czy kanonier Borkowski. O ile cmentarz wojenny w Skand?awkach zosta? zniszczony w 1976r., to na cmentarzu komunalnym w Srokowie zachowa?a si? kwatera ?o?nierska, z nagrobkiem i resztkami drewnianych krzy?y, które trzeba b?dzie zakonserwowa? albo wykona? nowe. Zako?czenie ca?o?ci prac planowana jest na koniec pa?dziernika.
Podziemia ko?cio?a
Data: 2019-01-03, 18:49
W dniu 26 maja 2018 roku, mimo niesprzyjaj?cej, bo deszczowej pogody, na spotkanie mi?o?ników historii przysz?o kilkadziesi?t osób. Na wst?pie prowadz?cy spotkanie Tadeusz Korowaj, przybli?y? zebranym ide? powstania lapidarium przy ko?ciele ?w. Jerzego w K?trzynie, jedynego tego typu na terenie naszego województwa. Zapozna? te? zebranych z dziejami terenu dzisiejszego lapidarium, które do 1807r. by?y cmentarzem oraz z prawdziw? histori? tzw. baszty nied?wiedziej, która w rzeczywisto?ci by?a baszta na marach. Po tym wprowadzeniu i wyja?nieniach wszyscy weszli na teren lapidarium, gdzie mogli obejrze? najciekawsze i najstarsze, granitowe p?yty nagrobne z XVI wieku, pochodz?ce z ko?cio?a w ?ankiejmach. Prowadz?cy spotkanie na bie??co odpowiada? na licznie zadawane pytania, dotycz?ce tak?e innych nagrobków, jaki i podczas dalszej cz??ci spotkania. Na jednym z ?eliwnych krzy?y, nale??cej do zmar?ej Wilhelminy baronowej de Fresin z Zalesia K?trzy?skiego (przedstawicielka szlachty belgijskiej, mieszkaj?cej przed 1945r. g?ównie w okolicach Korsz), pokaza? logo firmy R. Lenz z ówczesnego Rastenburga, która zajmowa?a si? – obok produkcji drobnych maszyn rolniczych – odlewaniem krzy?y. Nast?pnie wszyscy przeszli spacerkiem na ty?y ko?cio?a, gdzie od strony ul. Warmi?skiej, znajduje si? rzekome wej?cie do podziemi. W rzeczywisto?ci jest to schron przeciwlotniczy, zbudowany w 1944r. Po krótkim wprowadzeniu, zainteresowani weszli do ?rodka obiektu, który – niestety – jest bardzo zaniedbany. Potem wszyscy wrócili do ko?cio?a, w którym obejrzeli – na ogó? niedost?pne – zbiory muzeum parafialnego. A na zako?czenie spotkania, uczestnicy mogli wej?? do cel pokutnych oraz na szczyt wie?y, sk?d rozci?ga? si? – mimo deszczowej pogody – widok na ca?e miasto.
bitwa stulecia XIV wieku
Data: 2019-01-03, 18:46
W dniu 19 maja 2018 roku ju? po raz ósmy odtworzone zosta?y sceny historycznych faktów, które rozegra?y si? na polach pod Wop?awkami w XIV wieku. Rycerstwo zakonne oraz hordy wojów litewskich gromadzi?y si? ju? od wczesnych godzin rannych przy ko?ciele w Karolewie ?eby stoczy? bój w potyczkach indywidualnych i bohurtowych. Wzmagania te toczy?y si? w ramach Turnieju Rycerskiego o Muszl? ?w. Jakuba. Po bardzo widowiskowych walkach obserwowanych i nadzorowanych przez zespó? s?dziowski przyszed? czas na spotkanie si? w polu. By?o to ju? pó?nym popo?udniem kiedy rycerstwo dowodzone przez Wielkiego Komtura von Plotzke star?o si? na polu pod Wop?awkami z wojami litewskiego ksi?cia Witenesa. Bój by? okrutny jednak jego losy dawno ju? rozstrzygn??a historia, niespodzianek wi?c nie by?o. Dzielnie walcz?cy wojowie litewscy, chc?c nie chc?c, musz? godzi? si? na przegran? w tej walce. Chor?gwie krzy?ackie ?wi?ci?y triumf na pobojowisku. Licznie zgromadzeni widzowie nagrodzili jednak wszystkich rekonstruktorów gromkimi brawami. Pokój pomi?dzy rycerstwem zachodnim, wojami litewskimi i pojmanymi w jasyr Prusami zapanowa? przy sto?ach biesiadnych, podczas biesiady rycerskiej, która by?a zwie?czeniem ca?odziennych zmaga? licznie przyby?ych grup rekonstrukcyjnych z naszego regionu i coraz liczniej z g??bi kraju.
Podsumowanie dzia?alno?ci Towarzystwa w 2017 roku
Data: 2018-05-25, 05:51
W dniu 10 marca 2018 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci w roku 2017. Prezes przedstawi? zakres podejmowanych dzia?a? oraz stan ?rodków finansowych. Komisja Rewizyjna oceni?a dzia?alno?? merytoryczn? oraz finansow?. W trakcie dyskusji dominowa?y g?osy, ?e aktywno?? Towarzystwa, a raczej cz?onków, zdecydowanie w minionym roku spad?a. Ma?o by?o przedsi?wzi??, które integrowa?yby nasze ?rodowisko. Zebranie wypracowa?o plan pracy na bie??cy rok.
Odnowiony szlak herbowy
Data: 2017-08-21, 10:48
W okresie maj i czerwiec 2017r. przeprowadzone zosta?y prace przy uzupe?nieniu oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak herbowy". Wykonana zosta?a nowa tablica informacyjna o przebiegu trasy, na parkingu przy stadionie miejskim w K?trzynie. Odnowione i ponownie zakonserwowane zosta?o miejsce przystankowe przy Górze herbowej oraz odchwaszczony zosta? teren wokó? miejsca przystankowego i na Górze herbowej wokó? kamienia z herbem miasta i tablicy z legend? o tym herbie. Prace przy odnowieniu oznakowania i przeprowadzeniu prac porz?dkowych realizowane by?y w ramach zadania publicznego zleconego Towarzystwu przez Gmin? K?trzyn.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna