KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640862 osób. Dzisiaj jesteś 37 gościem;
Zapomniane cmentarze
Data: 0000-00-00, 00:00
Wzniesienie, pagórek, cz?sto poro?ni?ty drzewami i g?stymi krzewami, w pobli?u wioski czy te? maj?tku ziemskiego to zazwyczaj cmentarz wiejski lub rodowy. Takich cmentarzy w naszym mazurskim krajobrazie jest du?o. S? one opuszczone, zaniedbane a tak?e bardzo cz?sto zdewastowane. Niektóre z tych nekropolii maj? wiele szcz??cia bo kto? o nie próbuje dba?. Takie szcz??cie spotka?o cmentarz wiejski w Silcu. Dzi?ki dzia?aniom Stowarzyszenia Rozwoju So?ectwa Siniec "Blusztyn", przy wspó?pracy z Naszym Towarzystwem, w dniach 29 listopada i 6 grudnia 2014 roku zosta?y przeprowadzone prace porz?dkowe na tym cmentarzu. Pi?kna s?oneczna i mro?na pogoda sprzyja?a akcji przywracania, kolejnego ju? w tym So?ectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu ziemi k?trzy?skiej. Takie dzia?ania maj? g??boki sens gdy? jak d?ugo istniej? cmentarze, tak d?ugo ziemia ma swoj? to?samo??

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18