KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647992 osób. Dzisiaj jesteś 79 gościem;
Promocja ksi??ki i otwarcie wystawy
Data: 2006-08-14, 14:30
Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej uczci?o tak wa?ne dla naszego Narodu i spo?ecze?stwa K?trzyna uroczysto?ci rocznicowe zorganizowaniem w dniu 12 listopada 2005 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej, promocji ksi??ki cz?onka Towarzystwa, Tadeusza Korowaja pt."Rastenburg/K?trzyn. Przewodnik historyczny po mie?cie". Grzegorz Zygner i Grzegorz Samotyha zorganizowali wystaw? "Historia Polski w medalach i odznaczeniach".
?wi?to Niepodleg?o?ci
Data: 2006-08-14, 14:29
Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci oraz 648 rocznicy nadania praw miejskich dla K?trzyna cz?onkowie Towarzystwa uczestniczyli w dniu 11 listopada 2005 r., na zaproszenie Burmistrza Miasta, w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Polaków za walk? o wolno?? i niepodleg?o?? Ojczyzny oraz pod pomnikiem patrona Miasta, Wojciecha K?trzy?skiego.
Zmiana lokalu Towarzystwa
Data: 2006-08-14, 14:28
W dniu 3 pa?dziernika 2005 roku zosta?a podpisana umowa pomi?dzy Burmistrzem Miasta K?trzyn a Towarzystwem na wynajem lokalu. W zwi?zku z przekazaniem budynku po?o?onego przy ul. Gen. Sikorskiego 61(gdzie mieli?my lokal) do remontu, Burmistrz zaproponowa? nam nowy lokal po?o?ony przy ul. B. Chrobrego 12. Jest to budynek za obiektami Philips Farel, w którym mie?ci si? przedszkole. Dy?ury cz?onków Zarz?du Towarzystwa w lokalu pe?nione s? w ka?dy czwartek w godz. 17 - 19. Zapraszamy cz?onków Towarzystwa oraz sympatyków.
Prace na cmentarzu wojennym
Data: 2006-08-14, 14:27
W okresie od wrze?nia do grudnia 2005 r. realizowane by?y, wcze?niej zaplanowane, prace na cmentarzu wojennym. Wykonane zosta?y aleje przez pracowników "Komunalnika i Miejskich Wodoci?gów i Kanalizacji. Cz?onkowie Towarzystwa ustawili kamienne ciosy na fundamentach dawnej rotundy, odkopanych w okresie wiosennym i uporz?dkowali jej wn?trze.
Trasy rowerowe powiatu K?trzy?skiego
Data: 2006-08-14, 14:25
W dniu 1 sierpnia 2005 r. przekazany zosta? kompletny materia? dotycz?cy opisu tras rowerowych do Starostwa K?trzy?skiego. W ramach przygotowywanego projektu przez Starostwo turystycznego oznakowania powiatu Towarzystwo zobowi?za?o si? wytyczy? i opisa? sie? tras rowerowych na terenie powiatu. Do tego przedsi?wzi?cia zaanga?owali si? równie? cz?onkowie Klubu Rowerowego "Peleton" z Tadeuszem Bartasunem na czele, cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników K?trzyna i cz?onkowie Zarz?du Oddzia?u PTTK w K?trzynie.
Uroczysta Sesja Rady Gminy w Srokowie
Data: 2006-08-14, 14:24
Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich w dniu 2 lipca 2005 r. zorganizowana zosta?a uroczysta sesja, na któr? zaproszeni zostali przedstawiciele Towarzystwa. W programie sesji by?o mi?dzy innymi wyst?pienie cz?onka naszego Towarzystwa, Pana Piotra Milewskiego z referatem nt. "Znaczenie konserwacji zabytków w procesie integracji UE na wybranych przyk?adach Gminy Srokowo".
Poznajemy Gmin? Srokowo
Data: 2006-08-14, 14:23
Pod takim has?em zorganizowana zosta?a wycieczka dla cz?onków Towarzystwa i sympatyków po Gminie Srokowo w dniu 18 czerwca 2005 r. Uczestników wycieczki powita? na terenie gminy w Jeg?awkach jej gospodarz, przewodnicz?cy Rady Gminy. Gmina posiada wiele ciekawych miejsc i obiektów. Te wszystkie walory turystyczne uczestnicy wyprawy poznali, nie ukrywaj?c zachwytu i podziwu dla osobliwo?ci znajduj?cych si? na tym terenie.Wyprawie towarzyszy?a reporterka Radia Olsztyn.
Orszak Trzech Króli
Data: 0000-00-00, 00:00
W dniu 6 stycznia 2013 roku po raz pierwszy ulicami K?trzyna przemaszerowa? „Orszak Trzech Króli”. To barwne uliczne widowisko uzyska?o pe?n? akceptacj? spo?ecze?stwa k?trzy?skiego, które bardzo licznie w??czy?o si? we wspólne prze?ywanie tych biblijnych i historycznych wydarze?. Organizacj? Orszaku zajmowa?o si? nasze Towarzystwo przy wydatnej pomocy organizacyjnej, merytorycznej i materialnej Burmistrza K?trzyna oraz K?trzy?skiego Centrum Kultury. Do organizacji widowiska w??czy?y si? równie? masowo szko?y podstawowe i gimnazja k?trzy?skie, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej oraz wspólnoty parafialne k?trzy?skich parafii katolickich i Parafii Karolewo. Orszak Trzech Króli sta? si? doskona?? p?aszczyzn? wspólnego porozumienia i dzia?ania wielu instytucji, organizacji i ?rodowisk naszej lokalnej spo?eczno?ci. Licznie uczestnicz?ca m?odzie? w tym przedsi?wzi?ciu zapewne prze?y?a ciekawe wydarzenie stanowi?ce interesuj?c? lekcj? o wielu aspektach poznawczych i wychowawczych. Tak licznie przyby?e t?umy mieszka?ców miasta i okolic oraz spontaniczno?? i emocjonalne zaanga?owanie si? aktywnych uczestników widowiska jest dowodem na to, ?e poniesiony trud organizacyjny i wysi?ek wielu ludzi zosta? doceniony i by? warty jego podj?cia. Dzi?kujemy wszystkim wspó?organizatorom oraz uczestnikom pierwszego Orszaku Trzech Króli w K?trzynie i mamy nadziej?, ?e wydarzenie to wejdzie do sta?ego kalendarza imprez K?trzyna.
Bitwa pod Wop?awkami
Data: 0000-00-00, 00:00
Po raz czwarty 11 maja 2014 roku zorganizowana zosta?a inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona zosta?a pomi?dzy rycerzami Zakonu krzy?ackiego i wojami litewskimi ksi?cia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobi?o wojska litewskie powracaj?ce z ?upie?czej wyprawy na Warmi?. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana zosta?a przy ko?ciele w Karolewie i na polach pod Wop?awkami, nieopodal Krwawej Góry, która by?a ?wiadkiem tego historycznego wydarzenia. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana zosta?a przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, Wop?awskie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej „Integracja”, Rot? Zaci??n? Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa, Gminny O?rodek Kultury w K?trzynie oraz Lokalna Grupa Dzia?ania "Barcja". W przeddzie? inscenizacji, 10 maja w K?trzynie odby? si? II Turniej Rycerski o Muszl? ?w. Jakuba, której fundatorem by?o Bractwo ?w. Jakuba w K?trzynie. Na turniej zjecha?o ca?e rycerstwo z regionu by walczy? o ró?ne trofea a przede wszystkim ?eby pokaza? swoje rzemios?o i kunszt walki rycerskiej naszemu spo?ecze?stwu. Po zaciek?ej rywalizacji i wyczerpuj?cych bojach w szrankach, rycerze przeszli ulicami miasta do zamku k?trzy?skiego gdzie przyst?pili do biesiadowania przy suto zastawionych sto?ach. Gospodarzem turnieju by? Burmistrz K?trzyna, wspó?organizatorami by?o nasze Towarzystwo i K?trzy?skie Centrum Kultury.
Zapomniane cmentarze
Data: 0000-00-00, 00:00
Wzniesienie, pagórek, cz?sto poro?ni?ty drzewami i g?stymi krzewami, w pobli?u wioski czy te? maj?tku ziemskiego to zazwyczaj cmentarz wiejski lub rodowy. Takich cmentarzy w naszym mazurskim krajobrazie jest du?o. S? one opuszczone, zaniedbane a tak?e bardzo cz?sto zdewastowane. Niektóre z tych nekropolii maj? wiele szcz??cia bo kto? o nie próbuje dba?. Takie szcz??cie spotka?o cmentarz wiejski w Silcu. Dzi?ki dzia?aniom Stowarzyszenia Rozwoju So?ectwa Siniec "Blusztyn", przy wspó?pracy z Naszym Towarzystwem w dniu 29 listopada 2014 roku zosta?y przeprowadzone prace porz?dkowe. Pi?kna s?oneczna i mro?na pogoda oraz dobra atmosfera towarzyszy?y uczestnikom akcji przywracania, kolejnego ju? w tym So?ectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu. Takie dzia?ania maj? g??boki sens gdy? jak d?ugo istniej? cmentarze, tak d?ugo ziemia ma swoj? to?samo??.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna