KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647972 osób. Dzisiaj jesteś 59 gościem;
Uroczysto?? adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie
Data: 2006-08-14, 16:41
M?odzie? Zespo?u Szkó? im. M. K. Kotwicza, w ramach programu ratowania zabytków postanowi?a ?wie?o otwarty cmentarz wojenny wzi?? w adpocj?. Uroczysto?? adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie przez m?odzie? Zespo?u Szkó? im. M. K. Kotwicza w K?trzynie z udzia?em w?adz miasta i cz?onków Towarzystwa odby?a si? w dniu 21 czerwca 2006 roku.
Wystawa „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie”
Data: 2006-08-14, 16:24
Po uroczyso?ci po?wi?cenia cmentarza zaproszeni go?cie uczestniczyli w otwarciu i zwiedaniu wystrawy fotograficznej.Uroczysto?? otwarcia wystawy fotograficznej „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie” odby?a si? w budynku Stowarzyszenia im. Arno Holza w K?trzynie. Podczas otwarcia wystawy cz?onkowie Towarzystwa zaanga?owani w pracach nad rewitalizacj? cmentarza zostali odznaczeni medalami "Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej". Wystawa zosta?a w ca?o?ci przygotowana przez cz?onków Towarzystwa. Od 5 maja do 30 czerwca wystawa prezentowana by?a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku.
Uroczyste otwarcie i po?wi?cenie cmentarza
Data: 2006-08-14, 16:14
Ponad trzyletni okres prac przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie zosta? uwie?czony sukcesem. W dniu 2 maja 2006 roku, w 80 rocznic? otwarcia cmentarza po kolejnej rewitalizacji, odby?a si? uroczysto?? otwacia i po?wi?cenia cmentarza z udzia?em kapelanów, przedstawicieli ordynariatów katolickiego, prawos?awnego i ewangelickiego oraz w?adz samorz?dowych, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej, przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i spo?ecze?stwa Miasta.
Wiosenne prace na cmentarzu wojennym
Data: 2006-08-14, 16:05
W kwietniu 2006 roku trwa?y intensywne prace na cmentarzu wojennym w K?trzynie. Prace realizowane by?y przez pracowników Komunalnika i cz?onków Towarzystwa. W ostatnich dniach kwietnia grupa cz?onków Towarzystwa pracowa?a przy instalacji krzy?y drewnianych i sadzeniu krzewów oraz w bezpo?rednich przygotowaniach do uroczysto?ci otwarcia i po?wi?cenia cmentarza.
Realizujemy zadanie publiczne
Data: 2006-08-14, 15:41
Towarzystwo otrzyma?o z Urz?du Miasta K?trzyna dotacj? na realizacj? zadania publicznego "Zorganizowanie uroczysto?ci otwarcia cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie, w 80 rocznic? po kolejnej rewitalizacji, w ramach kszta?towania ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa miasta w zakresie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym K?trzyna". Dotacja przyznana zosta?a w kwocie 3500z?. W dniu 31 marca 2006 roku podpisana zosta?a przez przedstawicieli Towarzystwa umowa z Burmistrzem Miasta K?trzyna na wykonanie powy?szego zadania. Niestety, wniosek z?o?ony przez Towarzystwo do Starostwa Powiatowego w K?trzynie na "Zorganizowanie wystawy fotograficznej-Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie" zosta? rozpatrzony negatywnie.
Grupa trzymaj?ca kamie?
Data: 2006-08-14, 15:10
Pod tak? nazw? rozpocz??a dzia?alno?? nieformalna grupa przedstawicieli organizacji pozarz?dowych z terenu Warmii i Mazur, którym nie jest oboj?tny los kamienia z dedykacj? po?wi?con? Kanclerzowi Otto von Bismarck w Nakomiadach.W dniu 11 marca 2006 roku odby?o si? drugie ju? spotkanie w Kadzid?owie przedstawicieli stowarzysze? w celu omówienia wspó?dzia?ania w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego Mazur. W spotkaniu ze strony naszego Towarzystwa uczestniczyli Andrzej Mas?o?, Tadeusz Korowaj i Piotr Milewski.
Walne Zebranie Zwyczajne Towarzystwa
Data: 2006-08-14, 14:51
W dniu 25 lutego 2006 roku podsumowali?my kolejny rok dzia?alno?ci Towarzystwa i wypracowali?my program na bie??cy rok.Wszystkie zg?oszone w dyskusji propozycje przez cz?onków naszego Towarzystwa b?d? stanowi? dla Zarz?du podstaw? do opracowania harmonogramu przedsi?wzi?? w 2006 roku.
Cudze chwalicie swego nie znacie
Data: 2006-08-14, 14:32
Tak mo?na powiedzie? o spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo w dniu 10 lutego 2006 r. w K?trzy?skim Zamku nt. "Warto?ci przyrodnicze u?ytku ekologicznego Rozlewiska Wop?awki oraz jego walory edukacyjno-krajoznawcze". Prelekcj? wyg?osi?a Pani Maja Jakubiuk, która reprezentowa?a Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
Rocznica ?mierci patrona Miasta
Data: 2006-08-14, 14:31
W dniu 13 stycznia.2006 r. delegacja Towarzystwa, na zaproszenie Towarzystwa Mi?o?ników K?trzyna, wzi??a udzia? w z?o?eniu kwiatów pod pomnikiem patrona naszego miasta - Wojciecha K?trzy?skiego, z okazji 88 rocznicy ?mierci.
Spotkanie we wsi Parys
Data: 2006-08-14, 14:30
Na zaproszenie mieszka?ców wsi Parys, po?o?onej oko?o 5 km od Korsz zorganizowane zosta?o w dniu 26 listopada 2005 r. spotkanie z przedstawicielami Zarz?du Towarzystwa na temat historii tej miejscowo?ci. Histori?, wzbogacon? prezentacj? starych zdj?? przedstawi? T. Korowaj. A. Mas?o? przedstawi? zasady funkcjonowania Towarzystwa oraz zaprezentowa? histori? i zakres przeprowadzanych prac rewitalizacyjnych cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna