KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647953 osób. Dzisiaj jesteś 40 gościem;
Podsumowanie I kadencji
Data: 2007-03-11, 18:08
W dniu 24 lutego 2007 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci przez pierwsze cztery lata, od momentu za?o?enia. Wybrane zosta?y w?adze Towarzystwa na nast?pn? II kadencj?. Sk?and nowych w?adz nie wiele zmieni? si?, wol? Zebrania. Wypracowane zosta?y równie? kierunki pracy Towarzystwa na now? kadencj?.
Na nieludzkiej ziemi
Data: 2007-02-25, 17:22
Z inicjatywy Towarzystwa, przy wspó?udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w K?trzynie, zorganizowana zosta?a wystawa fotograficzna "Na nieludzkiej ziemi - Charków, Katy?, Miednoje". Wystawa sk?ada si? z 17 plansz, na których zaprezentowanych jest 80 zdj?? przedstawiaj?cych prace ekshumacyjne w latach 1991-1995 na terenie miejsc ka?ni polskich oficerów WP, KOP, funkcjonariuszy Policji Pa?stwowej i pracowników s?downictwa. Na uroczysto?i otwarcia wystawy, w dniu 16 lutego 2007 roku, go?ci? autor zdj?? i uczestnik misji ekshumacyjnych - Aleksander Za??ski wraz z koleg? Janem Rychnerem, który z kolei jest autorem wierszy po?wi?conych tematyce patriotycznej, w tym katy?skiej. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 16 marca 2007 r.
Wystawa wci?? ?yje
Data: 2007-02-12, 20:39
Z inicjatywy cz?onka naszego Towarzystwa, Jerzego Prochwicza, wystawa "?wiat m?odzie?y deportowanej ze wschodnich rubie?y II Rzeczypospolitej", której autorami s? dr Jerzy Prochwicz i ks. dr Zbigniew K?pa trafi?a do Piotrkowa Trybunalskiego. W dniu 9 lutego 2007 r. w Muzeum piotrkowskim nast?pi?o uroczyste jej otwarcie. Oficjalnymi organizatorami wystawy s? Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej oraz Akademia ?wi?tokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W uroczysto?ci otwarcia wystawy udzia? wzi?li jej autorzy i prezes Towarzystwa. Wystawa zosta?a przyj?ta przez ?rodowisko piotrkowskie bardzo ciep?o i ?yczliwie. Cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem zwiedzaj?cych.
Uroczysta inauguracja jubileuszu
Data: 2007-01-16, 19:36
W dniu 11 stycznia 2007 roku uroczyst? sesj? Rady Miasta K?trzyna i wieczornym capsrztykiem pod pomnikiem patrona Miasta rozpocz??y si? obchody 650 lecia K?trzyna. Z okazji 89 rocznicy ?mierci Wojciecha K?trzy?skiego z?o?one zosta?y kwiaty pod pomnikiem patrona. W uroczysto?ci udzia? wzi??a delegacja naszego Towarzystwa. Koordynacj? przedsi?wzi?? realizowanych w ramach planu obchodów rocznicy 650 lecia K?trzyna zajmuje si? Komitet Organizacyjny powo?any przez Burmistrza Miasta. W sk?adzie Komitetu Organizacyjnego jest przedstawiciel Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej.
Pomoc funkcjonariuszy Stra?y Granicznej
Data: 2006-12-11, 21:17
Z pomoc? przy kopaniu rowków do posadzenia ?ywop?otu na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie przyby?a w dniu 25 listopada grupa 14 s?uchaczy Centrum Szkolenia SG w K?trzynie. Funkcjonariusze SG przygotowali dwie kolejne kwatery do obsadzenia ?ywop?otem. Dzi?ki zabiegom Towarzystwa Urz?d Miasta w K?trzynie otrzyma? 5500z? od Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa na zakup krzewów. W dniu 27 listopada krzewy zosta?y zakupione i m?odzie? Zespo?u Szkó? im. M.K.Kotwicza wraz z pracownikami Komunalnika przyst?pi?a do sadzenia ?ywop?otu. Prace zwi?zane z sadzeniem kontynuowane by?y przez nast?pne dni przez pracowników Urz?du Miasta i Komunalnika.
Nowe oblicze rotundy
Data: 2006-11-22, 19:04
Wiosn? 2006r. Towarzystwo dokona?o ods?oni?cia fundamentów dawnej rotundy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie. Na ods?oni?tych fundamentach ustawione zosta?y ciosy kamienne, pozosta?e na miejscu dawnej budowli. Ciosy kamienne by?y jednak ci?gle rozrzucane przez nieznanych sprawców. Zarz?d Towarzystwa podj?? uchwa?? o przeznaczeniu ?rodków finansowych przekazanych przez stron? niemieck? na obmurowanie i wyspoinowanie powy?szych ciosów. Firma, która zg?osi?a si? na publiczne zlecenie prac przez Towarzystwo, powy?sze prace wykona?a. W dniu 22 listopada prace zosta?y zako?czone. Teraz mo?emy podziwia? kszta?t tej monumentalnej budowli gdy? nast?pi?o wierne odtworzenie jej kszta?tu
Jesienne prace na cmentarzu
Data: 2006-11-22, 18:54
Dzi?ki staraniom Towarzystwa zaistnia?a mo?liwo?? pozyskania przez Miasto ?rodków finansowych z Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa na zakup krzewów ?ywop?otowych na cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie. Warunkiem pozyskania tych ?rodków jest wydatkowanie ich jeszcze w tym roku. W dniu 18 listopada 2006r.liczna grupa cz?onków Towarzystwa podj??a wi?c trud przygotowania terenu do posadzenia krzewów. Nale?a?o wykopa? kilkaset metrów rowu, gdzie nast?pnie b?d? sadzone sadzonki krzewów. Dwie kwatery zosta?y kompletnie obkopane i zosta?y przygotowane do posadzenia ?ywop?otu.
Udzia? Towarzystwa w obchodach uroczysto?ci 11 listopada
Data: 2006-11-22, 18:44
W dniu 11 listopada 2006r.obchodzili?my dwie wa?ne uroczysto?ci. Pierwsza z nich to 88 Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci a druga to 649 Rocznica Nadania Praw Miejskich Miastu K?trzyn. Z tych okazji Towarzystwo w??czy?o si? w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem patrona Miasta W. K?trzy?skiego i pod obeliskiem po?wi?conym pami?ci pomordowanym i zam?czonym w obozach jenieckich i przej?ciowych na terenie miasta i powiatu K?trzyn w latach 1939-1945
Poznajemy Gmin? Korsze
Data: 2006-10-11, 20:18
W dniu 23 wrze?nia 2006 roku cz?onkowie Towarzystwa oraz sympatycy wyruszyli na poznanie ciekawych miejsc i obiektów na terenie Gminy Korsze. Trasa wycieczki wiod?a z K?trzyna do Garbna, nast?pnie do To?kin. W To?kinach zwiedzili?my ciekawy ko?ció? pochodz?cy z okresu wczesnego ?redniowiecza i resztki bardzo ciekawego grobowca ma??e?stwa von Borcke z pi?knie zachowanymi na p?ytach herbami. Nast?pnie odwiedzili?my dawn? posiad?o?? - rezydencj? Hansa Albrechta zu Eulenburg. Niestety pa?ac zosta? spalony w 1945 roku. Dalsza trasa wiod?a przez Gudniki, gdzie stoi dobrze zachowany ko?ció? gotycki z barokowym wyposa?eniem wn?trza, do Prosny. W Pro?nie uczestnicy wycieczki zachwycali si?, niestety ju? tylko ruinami, pa?acu zbudowanego w stylu barokowym w II po?owie XVII w.Pa?ac by? w?asno?ci? rodu Eulenburg. Budowl? zaprojektowa? Józef Naronowicz-Naro?ski. W S?tocznie skorzystali?my z go?cinno?ci dyrektora Szko?y Podstawowej i przy starannie przygotowanym ognisku zorganizowali?my sobie odpoczynek z pieczeniem kie?basek. W Korszach podj?ci byli?my przez ks Bazylego Tarant? ciastem i kaw? oraz mieli?my mo?liwo?? zwiedzenia Cerkiew Prawos?awn?. Do domu wrócili?my pó?nym wieczorem, zm?czeni ale zachwyceni pi?knem i bogactwem tego zak?tka naszego regionu. Znów potwierdzone zosta?o powiedzenie, ?e nie trzeba wyje?d?a? daleko, poza granice naszego kraju ?eby co? urokliwego i zachwycaj?cego zobaczy?, wystarczy przekroczy? granice K?trzyna. Zach?camy wszystkich do odkrywania tajemnic naszego najbli?szego otoczenia.
Podró? sentymentalna
Data: 2006-10-08, 12:59
W dniu 28 sierpnia 2006 roku grupa dawnych mieszka?ców wioski Melejdy (Mehleden), po?o?onej obecnie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim, na pó?noc od Dzietrzychowa, wybra?a si? w podró? sentymentaln? w miejsca gdize sp?dzali swoje dzieci?stwo. Pan Klaus-Dietrich Rahn zwróci? si? do Towarzystwa MI?o?ników Ziemi K?trzy?skiej z pro?b? o towarzyszenie grupie w tej podró?y przez Tadeusza Korowaja, Gra?yn? Czausz i Andrzeja Mas?onia. ?yczenie naszych go?ci zosta?o spe?nione. Mimo ulewnego deszczu wycieczka by?a bardzo ciekawa, momentami wzruszaj?ca dla naszych go?ci. Wspólnie odszukali?my cmentarz wiejski, bardzo zaniedbany oraz mogi?? w?a?cicieli dworu w Melejdach usytuowanego w pobliskim lesie.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna