KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640891 osób. Dzisiaj jesteś 18 gościem;
Prezent na urodziny miasta
Data: 2007-12-12, 21:43
W dniu 16 listopada 2007 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej mia?a miejsce promocja albumu "Rastenburg - K?trzyn. Takie by?o nasze miasto". Autorami tej pozycji albumowej, zawieraj?cej bogaty zestaw ciekawych widokówek i kartek pocztowych, s? dwaj cz?onkowie Towarzystwa: Tadeusz Korowaj i Ernst Tyton. Pozycja ta zosta?a przygotowana i wydana specjalnie w roku jubileuszu 650-lecia naszego Miasta. Wsztstkich mi?o?ników starej fotografii i widokówek oraz historii K?trzyna zach?camy do letury.
Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci i 650 rocznicy nadania praw miejskich dla K?trzyna
Data: 2007-11-17, 18:04
Tradycyjnie w dniu 11 listopada odby?y si? uroczysto?ci zapalenia zniczy i z?o?enia kwiatów pod obeliskiem po?wi?conym pami?ci pomordowanych i zam?czonych w obozach jenieckich i przej?ciowych na terenie miasta i powiatu k?trzy?skiego, w latach 1939-1945. W uroczysto?ci udzia? wzi??a delegacja naszego Towarzystwa oddaj? ho?d bohaterom tamtych czasów.
"Zofia Licharewa - dialog wielokulturowy"
Data: 2007-11-17, 17:56
Pod takim has?em zorganizowane zosta?o sympozjum popularno-naukowe przez Towarzystwo, w dniu 9 listopada 2007 roku. Celem sympozjum by?o pog??bienie dyskusji nad dziedzictwem kulturowym Ziemi K?trzy?skiej i ukazanie roli Zofii Licharewej w kszta?towaniu dialogu wielokulturowego i kszta?towaniu to?samo?ci regionalnej mieszka?ców naszego regionu. W dyskusji udzia? wzi?li przedstawiciele instytucji naukowych, o?rodków badawczych oraz organizacji pozarz?dowych, w osobach: prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk; dr Ma?gorzata Ga??ziowska; dr Jerzy Prochwicz; dr Roman S?awi?ski; mgr Iwona Li?ewska; mgr Izabela Mellin-Wyczó?kowska; mgr Damian Chmielewski; mgr Tadeusz Korowaj. Sympozjum obradowa?o w Muzeum im. Wojciecha K?trzy?skiego w K?trzynie, w instytucji której za?o?ycielk? i pierwsz? kierowniczk? by?a Zofia Licharewa.
Indie z bliska
Data: 2007-11-04, 11:34
C?onkowie Towarzystwa mieli mo?liwo?? prze?ycia podró?y do Indii za po?rednictwem ks. Kazimierza ?uchowskiego - cz?onka Zarz?du Towarzystwa. Ksi?dz Kazimierz przebywa? w czerwcu 2007r w Indiach przez 2 tygodnie w jednej rodzinie. Mia? okazj? zapozna? si? z codziennym ?yciem rodzinnym chrze?cijan, ich zwyczajami i obrz?dowo?ci?. W czsasie swojego pobytu zgromadzi? ciekawy materia? fotograficzny oraz wiele eksponatów, w tym interesuj?ce elementy ubiorów zarówno m?skich jak i damskich. W dniu 26 pa?dziernika ks. Kazimierz zaprosi? nas do siebie i podzieli? si? z nami tymi wszystkimi wra?eniami jakich dozna? w odleg?ym dla nas ?wiecie, czasem nawet troch? egzotycznym. Swoje opowiadania ubarwi? prezenacj? zdj?? o raz demonstracj? ciekawych form ubioru m?skiego, stosowanego na codzie? oraz od ?i?ta.
Kampanologia - co to takiego?
Data: 2007-11-04, 11:12
Z inicjatywy Pana Krzysztofa Wo?oszczaka - cz?onka naszego Towarzystwa, w po??czeniu z go?cinno?ci? Pa?stwa Gabrieli i Aleksandra Puszko, w dniu 14 pa?dziernika 2007r. w Owczarni odby?o si? ciekawe spotkanie. Go?ciem tego spotkania by? profesor Uniwersytetu Gda?skiego, Krzysztof Maciej Kowalski. Pan profesor - kampanolog, jest autorem ksi??ek: "Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach", "Tuba Dei.Studia kampanologiczne". Zatem, jak ju? po tytu?ach tych pozycji mo?na si? zorientowa?, ?e kampanologia to nauka o dzwonach, od momentu ich narodzin do ?mierci. Spotkanie mia?o bardzo ciekawy charakter, mi?dzy innymi dzi?ki ciekawej osobowo?ci i bardzo bogatej wiedzy samego bohatera spotkania. Dla wielu uczestniów spotkania by? to pierwszy kontakt z t? dziedzin? nauki, czego sami nie ukrywali. Jak si? okazuje to nasz teren ma te? ciekawe pere?ki. W Kosakowie mamy dzwon z 1518 roku - ?redniowieczny dzwon, z którym zwi?zane s? ciekawe legendy a jakie to pozostawiamy w tajemnicy. S?dzimy, ?e ciekawscy i wytrwali poszukiwacze dotr? do nich.
Para buch - maszyna w ruch
Data: 2007-07-24, 14:23
Pod takim has?em Towarzystwo realizowa?o projekt w ramach realizacji zada? publicznych finansowanych przez Gmin? Miejsk? K?trzyn. W ramach projektu wydany zosta? folder przedstawiaj?cy histori? i perspektywy linii kolejowej K?trzyn - W?gorzewo. W dniu 1 lipca 2007 r. przypada?a 100 rocznica uruchomienia tej linii kolejowej. W tym dniu odby? si? uroczysty, inauguruj?cy ponowne przywrócenie tego po??czenia, przejazd poci?gu na trasie W?gorzewo - K?trzyn. Udzia? Towarzystwa nie ograniczy? si? tylko do wydania na t? okoliczno? foldera. Wielu cz?onków Towarzystwa przepracowa?o kilkana?cie godzin przy oczyszczaniu torów kolejowych z krzewów oraz malowaniu kamieni hektometrowych, na odcinku K?trzyn - Parcz.
Wizyta dawnych mieszka?ców K?trzyna na cmentarzu wojennym
Data: 2007-07-24, 14:12
W dniu 8 czerwca 2007 r., przebywaj?ca z Wesel w K?trzynie grupa dawnych mieszka?ców naszego miasta i okolic, odwiedzi?a dawny cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej. Po cmentarzu go?ci oprowadzi? prezes Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Miejsce to wywar?o wielkie wra?enie na zwiedzaj?cych, wyra?ali s?owa zachwytu i wielkiego podziwu dla prac, jakie zosta?y w tym miejscu poczynione. W?ród zwiedzaj?cych by?y osoby pami?taj?ce to miejsce jako wielkie miejskie ?mietnisko. Po zwiedzeniu cmentarza dosz?o do spotkania przedstawicieli Towarzystwa z Hubertusem Hilgendorffem w biurze Towarzystwa. Podczas spotkania przedstawione zosta?y go?ciowi plany i zamierzenia naszego Towarzystwa na najbli?sz? przysz?o?c. Pan Hilgendorff by? zainteresowany cmentarzem wojennym w Górkach, ko?o Mo?tajn. Na zako?czenie spotkania podzi?kowali?my Panu Hilgendorffowi i mieszka?com Wesel za wsparcie finansowe naszych dzia?a? zwi?zanych z rewitalizacj? cmentarza wojennego
Czy mo?emy je?dzi? na oleju ro?linnym?
Data: 2007-05-03, 09:48
Do stosowania takiego paliwa zach?cani byli rolnicy ze wsi Parys na spotkaniu zorganizowanym przez Marcina Przekorzy?skiego w Pracowni Wiejskiej, dzia?aj?cej pod patronatem Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Teoretyczne wywody i argumenty przytaczane przez prelegenta nie do ko?ca przekonywa?y uczestników spotkania do tego rodzaju paliwa. Wszelkie w?tpliwo?ci i obawy zosta?y jednak rozwiane w cz??ci praktycznej spotkania kiedy mo?na by?o si? naocznie przekona? o zaletach jazdy na oleju ro?linnym.
Para buch - maszyna w ruch
Data: 2007-05-03, 09:36
W tym roku (2007) przypada 100 rocznica uruchomienia linii kolejowej K?trzyn - W?gorzewo. Dok?adnie 1 lipca 1907 r. przejecha? t? tras? pierwszy poci?g. Z inicjatywy Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych podj?te zosta?y dzia?ania zmierzaj?ce do uruchomienia tego odcinka kolei dla turystów. Do prac przygotowuj?cych torowisko do przejazdu poci?gu parowego w??czyli si? cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej.Je?li wszystkie plany zostan? bez przeszkód zrealizowane to jest du?a szansa, ?e mieszka?cy naszego Miasta b?d? ?wiadkami inauguracyjnego przejazdu poci?gu retro w dniu 1 lipca 2007 r.
Dzieje Miasta i Gminy Korsze
Data: 2007-05-03, 09:24
Pod takim tytu?em zosta?a wydana kolejna publikacja z serii przewodników historycznych, której autorem jest Tadeusz Korowaj. Promocja ksi??ki odby?a si? w dniu 30 marca 2007 r. w Korszach oraz w dniu 13 kwietnia w K?trzynie. Laudacji dokona? pracownik naukowy O?rodka Bada? Naukowych w Olsztynie dr Jerzy Sikorski.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna