KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640881 osób. Dzisiaj jesteś 8 gościem;
?wi?to Niepodleg?o?ci
Data: 2008-12-29, 09:39
Tradycyjnie ju? w dniu 11 listopada 2008 roku uczestniczyli?my w obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. W tym roku jednak nieco inaczej gdy? uroczysto?? z?o?enia kwiatów odby?a si? na nowym miejscu, na którym wzniesiony zostanie pomnik "W ho?dzie poleg?ym, pomordowanym i zam?czonym Polakom - obro?com Ojczyzny w latach 1939-1956", na placu Armii Krajowej (pod murami Bazyliki ?w. Jerzego, od strony budynku Starostwa w K?trzynie)
Uroczyste zako?czenie Roku Wojciecha K?trzy?skiego
Data: 2008-12-29, 09:18
W dniu 10 listopada 2008 roku na zamku k?trzy?skim nast?pi?o uroczyste podsumowanie i zako?czenie obchodów "Roku Wojciecha K?trzy?skiego". W uroczysto?ci uczestniczyli przedstawiciele w?adz Miasta, instytucji i organizacji aktywnie realizuj?cych program obchodów oraz prawnuczka naszego patrona, Katarzyna K?trzy?ska. Towarzystwo nasze mia?o swój znacz?cy wk?ad w tym przedsi?wzi?ciu. Uchwa?? nr XXIV/125/07 Rady Miejskiej, z dnia 20 grudnia 2007 roku powo?any zosta? Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów Roku Wojciecha K?trzy?skiego, w sk?ad którego wszed? przedstawiciel naszego Towarzystwa. Przez ca?y rok organizowane by?y w przedszkolach i szko?ach podstawowych konkursy po?wi?cone patronowi naszego Miasta. Cz?onkowie Towarzystwa bardzo aktywnie uczestniczyli w komisjach konkursowych oraz prelekcjach w tych placówkach. Grupa sze?ciu cz?onków Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza K?trzyna, uczestniczy?a w uroczysto?ciach ods?oni?cia nowego pomnika nagrobnego Wojciecha K?trzy?skiego na Cmentarzu ?yczakowskim we Lwowie, w dniu 11 lipca 2008 roku. W ramach programu obchodów opracowali?my i doprowadzili?my do wydania zestawu widokówek "2008 Rok Wojciecha K?trzy?skiego". Zestaw ten sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Pierwsza cz??? to portret W. K?trzy?skiego z krótkim ?yciorysem oraz trzy widokówki przedstawiaj?ce miasto z okresu pobytu patrona. Druga cz??? prezentuje na pierwszej widokówce miejsca na terenie województwa zwi?zane z W. K?trzy?skim. Na pozosta?ych trzech widokówkach zaprezentowane zosta?y miejsca i obiekty w K?trzynie zwi?zane z patronem. Ca?o?? w?o?ona w etui z nadrukiem herbu K?trzyna i w barwach naszego Miasta. Zestaw wydany zosta? w nak?adzie 1000 egz. ze ?rodków finansowych Urz?du Miasta. Publikacja ta zaprezentowana zosta?a w formie prezentacji multimedialnej podczas uroczysto?ci zako?czenia obchodów Roku Wojciecha K?trzy?skiego. Za aktywny udzia? w obchodach Roku Wojciecha K?trzy?skiego otrzymali?my pisemne podzi?kowanie od Burmistrza K?trzyna.
Poznajemy Gmin? K?trzyn
Data: 2008-10-19, 11:39
W ramach obchodzonych we wrze?niu "Europejskich Dni Dziedzictwa" Towarzystwo zorganizowa?o wyciecz? w dniu 27 wrze?nia 2008 r. po Gminie K?trzyn. Pozornie okolice K?trzyna wydaj? si? ma?o atrakcyjne dla mieszka?ców miasta. Z pewno?ci? zupe?nie inne wra?enie odnie?li uczestnicy naszej wycieczki. Nie tylko Gier?o? i ?w. Lipka mog? zadziwi? sw? historia i ogl?dem wizualnym. Takie miejscowo?ci jak Windykajmy, S?awkowo czy Zalesie K?trzy?skie maj? swoj? ciekaw? histori? i interesuj?ce zabytki. Pa?ac w Nakomiadach z pi?knymi ogrodami i bardzo ciekaw? manufaktur? ?mia?o mog? konkurowa? ze sztandarowymi zabytkami i ciekawymi miejscami naszego powiatu. Cmentarz w Godzikowie rodziny Redeckerów jest przyk?adem bardzo ciekawej formy nekropolii. Góra herbowa, miejsce cz?stych wycieczek rowerowych i pieszych m?odzie?y szkolnej dawnego K?trzyna (Rastenburga) i okolicznych miejscowo?ci, z miejscem na ognisko, dzisiaj zupe?nie zapomniane. Dzisiaj wi?kszo?? mieszka?ców K?trzyna nie wie gdzie ta góra si? znajduje i jaki jest jej zwi?zek z miastem. Pan Piotr Ciszek w gospodarczych pomieszczeniach pa?acowych zorganizowa? nie lada atrakcj? dla turystów - pokaz manufaktury produkcji kafli piecowych i ca?ych pieców przy zastosowaniu wzornictwa i kolorystyki regionalnej. To wszystko by?o tre?ci? naszej wycieczki, dzi?ki której mogli?my pozna? dziedzictwo "Naszej ma?ej Ojczyzny". Wycieczk? zako?czyli?my w Owczarni u Pana Aleksandra Puszko, w jego wspania?ym Muzeum i przy ognisku. By?a to pi?kna lekcja historii, szczególnie dla m?odzie?y.
Budowanie pomostów
Data: 2008-08-04, 15:18
Wiosn? 2008 r. przedstawiciele "Bund Junges Ostpreußen" (BJO)zwrócili si? do naszego Towarzystwa z pro?b? o pomoc w zorganizowaniu prac porz?dkowych na jednym z cmentarzy wojennych z okresu I wojny ?wiatowej, na terenie powiatu k?trzy?skiego lub w?gorzewskiego, przez wolontariuszy, cz?onków BJO. W wyniku wspólnych ustale? wytypowali?my cmentarz po?o?ony na terenie Gminy Wegorzewo, w pobli?u miejscowo?ci Nowa Guja. Cmentarz jest dobrze zachowany, wymaga? jednak przeprowadzenia prac porz?dkowych polegaj?cych na wykoszeniu trawy i chwastów, wyrównaniu terenu, bardzo mocno zrytego przez dziki, wyci?ciu krzewów zarastaj?cych wokó? cmentarza i na ?cie?ce prowadz?cej do obiektu. W dniach 28-30 lipca 2008 r. grupa 6 wolontariuszy z Niemiec, przy wsparciu sprz?towym ze strony Gminy W?gorzewo, realizowa?a prace porz?dkowe na cmentarzu. Po zako?czeniu prac, w dniu 30 lipca, w godzinach wieczornych, nast?pi?o uroczyste zako?czenie pobytu i prac niemieckich kolegów na cmentarzu. W bardzo kameralnej atmosferze, na uporz?dkowanym cmentarzu spotkali?my si? wspólnie z Zast?pc? Burmistrza W?gorzewa, Panem Andrzejem Lachowiczem. Skromn? uroczysto?? u?wietni?a modlitwa, za spoczywaj?cych na cmentarzu ?o?nierzy, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. ppor. Marcina Pysza - kapelana Stra?y Granicznej w K?trzynie. Powy?sze przedsi?wzi?cie by?o przyk?adem dobrej wspó?pracy organizacji pozarz?dowych Polski i Niemiec oraz w?adz samorz?dowych w budowaniu przyja?ni i wzajemnego szcunku do siebie i historii, której jeste?my spadkobiercami.
Uroczysto?ci na ?yczakowie
Data: 2008-08-04, 12:55
W dniu 11 lipca 2008 r.,w 170 rocznic? urodzin, na cmentarzu ?yczakowskim we Lwowie nast?pi?o uroczyste po?wi?cenie pomnika nagrobnego na mogile patrona naszego Miasta, Wojciecha K?trzy?skiego. W uroczysto?ci uczestniczyli,w licznej grupie mieszka?ców K?trzyna, przedstawiciele naszego Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza K?trzyna. Po uroczysto?ciach na pi?knym historycznym cmentarzu uczestniczyli?my w sympozjum naukowym zorganizowanym w Bibliotece Naukowej AN Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dawne Ossolineum Lwowskie, którego dyrektorem by? W. K?trzy?ski. Pobyt we Lwowie wykorzystali?my do zwiedzenia miasta, jego osobliwo?ci i pieknej architektury prze?omu XIX i XX wieku.
Szpital i ludzie - oni tworzyli histori?
Data: 2008-06-15, 12:03
Pod takim has?em zorganizowana zosta?a wystawa i wieczór wspomnie? z okazji 100 rocznicy istnienia Szpitala Powiatowego w K?trzynie, w dniu 5 czerwca 2008 r. Wystawa i wieczór wspomnie?, na który zaproszeni zostali najstarsi pracownicy szpitala (piel?gniarki i pracownicy techniczni) zorganizowana zosta?a przez nasze Towarzystwo, Towarzystwo Mi?o?ników K?trzyna, K?trzy?skie Stowarzyszenie O?wiatowe, Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego oraz przy bardzo du?ej pomocy K?trzy?skiego Centrum Kultury.W uroczysto?ci otwarcia wystawy i wieczorze wspomnie? uczestniczyli go?cie z Niemiec z Panem Hubertusem Hilgendorffem, Przewodnicz?cym Zwi?zku Rastenburczyków w Wesel. Dla by?ych piel?gniarek by? to wieczór pe?en wzrusze? i emocjonalnych prze?y?. Dla wszystkich uczestników pi?kna i ?ywa lekcja historii. Wystaw? mo?na zwieda? przez ca?y czerwiec w Lo?y.
Majówka z Towarzystwem
Data: 2008-05-18, 20:22
W dniu 1 maja 2008r. zorganizowana zosta?a majówka dla cz?onków Towarzystwa. Zaproszenie na majówk? wystosowali?my do wszystkich mieszka?ców naszego miasta. By?o nas 55 osób i 17 samochodów. Liczba ta przekroczy?a oczekiwania organizatorów. Wysoka frekwencja nie spowodowa?a ?adnych zak?óce? organizacyjnych a wr?cz przeciwnie panowa? porz?dek i sprawny przebieg zaplanowanych przedsi?wzi??. Majówka mia?a charakter wycieczki po najwi?kszej budowli hydrotechnicznej powiatu k?trzy?skiego, jak? jest niew?tpliwie Kana? Mazurski. Uczestnicy mieli okazj? zwiedzi? wszystkie najwi?ksze i najistotniejsze elementy tej budowli. Odwiedzili?my wszystkie pi?? ?luz znajduj?ce si? po polskiej stronie kana?u, jazy walcowe i dobrze zachowane odcinki koryta kana?u oraz pozna? histori? tej imponuj?cej budowli. Wypraw? majow? zako?czyli?my przy ognisku, pieczonych kie?baskach i smacznym bigosie, zafundowanym uczestnikom przez wiceprezesa Towarzystwa - Jana Pietrzaka.
Podsumowanie kolejnego, pi?tego roku dzia?alno?ci
Data: 2008-02-24, 16:32
W dniu 16 lutego 2008 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci ostatniego roku. By? to ju? pi?ty rok istnienia naszego Towarzystwa na mapie organizacji pozarz?dowych.Cz?onkowie Towarzystwa przyj?li sprawozdania przedstawione przez Zarz?d oraz okre?lili kierunki dzia?ania na bie??cy rok. Walne Zebranie podj??o uchwa?? o ratyfikacji "Karty Zasad Dzia?ania Organizacji Pozarz?dowych" prze Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej. Go?ciem Zebrania by? Przewodnicz?cy Bractwa Pielgrzymkowego im. ?w Jakuba, który zaprezentowa? stowarzyszenie. Obie organizacje zadeklarowa?y wspó?prac? w zakresie wytyczenia "szlaku jakubowego" na terenie powiatu k?trzy?skiego dla turystów i pielgrzymów odwiedzaj?cych nasz region.
Wielka strata
Data: 2008-02-17, 14:36
W dniu 11 lutego 2008 r. zmar? Pan Antoni Staruch, cz?onek naszego Towarzystwa. Pan Antoni by? gor?cym or?downikiem powo?ania do ?ycia Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, wchodzi? w sk?ad grupy inicjatywnej a nast?pnie Komitetu Za?o?ycielskiego Towarzystwa. W I i II kadencji by? cz?onkiem Komisji Rewizyjnej. W roku 2004 go?cili?my u Pana Antoniego w Asunach, w ramach wycieczki "Poznajemy Gmin? Barciany". Mieli?my okazj? posmakowa? doskona?ej miodówki i pysznego ciasta.Dzieki staranim i osobistemu zaanga?owaniu Pana Antoniego uratowany zosta? pomnik m?odego kadeta z rodu Klinkofsternów, który znajdowa? si? w stanie kompletnej ruiny w lesie, nieopodal dawnej miejscowo?ci Kurk?awki. Pomnik stoi obecnie przy cerkwi greckokatolickiej w Asunach.Pan Antoi pozostanie na zawsze w naszej pami?ci jako bardzo ?yczliwy, szczery i dobry cz?owiek.
Rok 2008 rokiem Wojciecha K?trzy?skiego
Data: 2008-02-03, 13:11
Z inicjatywy w?adz samorz?dowych miasta K?trzyna rok 2008 zosta? og?oszony "Rokiem Wojciecha K?trzy?skiego" - patrona miasta. Uroczysto?? rozpocz?cia obchodów "Roku Wojciecha K?trzy?skiego" odby?a si? w dniu 15 stycznia 2008 roku z?o?eniem kwiatów pod pomnikiem Patrona Miasta. Nast?pnie w Muzeum im. Wojciecha K?trzy?skiego w K?trzynie odby?o si? sympozjum po?wi?cone bohaterowi obchodów rocznicowych (170 rocznica urodzin i 90 rocznica ?mierci). W uroczysto?ciach udzia? wzi?li przedstawiciele naszego Towarzystwa.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna