KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647968 osób. Dzisiaj jesteś 55 gościem;
Wakacje z histori?
Data: 2009-08-14, 11:23
Kilka wakacyjnych dni grupa cz?onków Towarzystwa po?wi?ci?a na kontynuowanie prac przy porz?dkowaniu grobowca rodziny von Borcke w To?kinach. Przy wykorzystaniu archaicznych ju? lewarów (podno?ników budowlanych) p?yty nagrobne zosta?y odpowiednio u?o?one i wypoziomowane. Uporz?dkowany zosta? teren wokó? grobowca. Na okres jesienny pozosta?o oczyszczenie napisów i herbów na p?ytach nagrobnych.
Konferencja organizacji pozarz?dowych Województwa Warmi?sko-Mazurskiego
Data: 2009-06-29, 22:30
W tym roku my?l? przewodni? dorocznej konferencji organizacji pozarz?dowych województwa warmi?sko-mazurskiego, która odby?a si? 18 czerwca, by?o has?o „20 lat spo?ecze?stwa obywatelskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszego Towarzystwa. Podczas konferencji nast?pi?o podsumowanie VI edycji konkursu GODNI NA?LADOWANIA. W konkursie wzi?li?my udzia?, zg?aszaj?c swój w kategorii na najlepsz? inicjatyw? organizacji pozarz?dowych w województwie warmi?sko-mazurskim „Rewitalizacja cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie”. Co prawda nie zdobyli?my nagrody g?ównej ale zostali?my wyró?nieni podzi?kowaniem przez kapitu?? konkursu. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej wzi??o równie? udzia? w Targach Organizacji Pozarz?dowych prezentuj?c swoj? organizacj? i promuj?c dzia?ania podejmowane przez jej cz?onków.
Spotkanie z histori? – z przesz?o?ci? do przysz?o?ci
Data: 2009-06-28, 19:03
Pod takim has?em spotka?a si? w dniu 25 czerwca 2009 r. grupa cz?onków Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej aby w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych spo?eczno?ci” dokona? konserwacji drewnianych krzy?y zainstalowanych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie. Cmentarz ten, z inicjatywy Towarzystwa, zosta? odrestaurowany i w dniu 2 maja 2006 roku uroczy?cie przywrócony naszemu spo?ecze?stwu jako dowód tragicznej historii tego regionu i ludzi, którzy tu mieszkali i walczyli o jego suwerenno??. Na odrestaurowanym cmentarzu zainstalowane zosta?y wówczas krzy?e po jednym na ka?dej z czterech kwater. Fundatorem krzy?a prawos?awnego by? Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gda?sku, fundatorami krzy?y ?aci?skich byli: Burmistrz Miasta K?trzyn, Starosta Powiatu K?trzy?skiego, ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej Oddzia? w Olsztynie. Wp?yw czynników atmosferycznych spowodowa? konieczno?? przeprowadzenia konserwacji krzy?y, której podj?li si? cz?onkowie Towarzystwa z udzia?em swoich dzieci. Dla uczestników by?a to ?wietna ?ywa lekcja historii i czas na wspomnienia jak to by?o przed kilkoma laty kiedy rodzi? si? pomys? odnowienia tego obiektu. ?rodki finansowe przeznaczone na materia?y do przeprowadzenia renowacji pochodzi?y z funduszy Towarzystwa pozyskane od naszego spo?ecze?stwa z tytu?u przekazania 1% dla organizacji po?ytku publicznego.
Rozpocz?li?my wakacje z histori?
Data: 2009-06-28, 18:57
W dniu 20 czerwca 2009 r. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych spo?eczno?ci” zorganizowa?o wycieczk? po nekropoliach wojennych powiatu k?trzy?skiego i w?gorzewskiego. Uczestnicy wyprawy zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. Obiekt godny zwiedzenia. Ciekawe eksponaty prezentowane w salach wystawowych i na wolnym powietrzu tworz? niepowtarzalny klimat harmonii i naturalnego porz?dku. Ciekawostk? jest to, ?e obok eksponatów toczy si? normalne ?ycie twórcze dzi?ki warsztatom rzemie?lniczym zorganizowanym w pomieszczeniach muzealnych. Cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej po?o?ony na wzniesieniu nad jeziorem ?wi?cajty zrobi? du?e wra?enie na wszystkich uczestnikach wyprawy. Na przyk?adzie tego cmentarza zapoznali?my si? z histori?, zasadami i zwyczajami urz?dzania miejsc pochówków ?o?nierzy, którym przysz?o odda? najwy?sz? warto?? dla cz?owieka jak? jest ?ycie, na tych terenach, które dla nas s? obecnie „Ma?? Ojczyzn?”. Cmentarz ten stanowi przyk?ad umiej?tnie wpasowanego w naturaln? rze?b? terenu i otaczaj?cy krajobraz obiektu. Wykorzystano walory po?o?enia, brzeg jeziora, wzniesienie i jego zbocze, a tak?e las. „Wygl?da tak jakby kraj dzielnym ?o?nierzom, którzy w jego obronie ofiarowali swoje ?ycie, z wdzi?czno?ci odst?pi? najpi?kniejsze miejsca na ostatni spoczynek” Cmentarz w Nowej Gui równie? wywar? wra?enie ale niestety negatywne, nie ze wzgl?du na po?o?enie, usytuowanie w krajobrazie. Oceniaj?c te elementy to jest to ciekawy przyk?ad cmentarza pobitewnego, ?ródle?nego, z ciekawym za?o?eniem architektonicznym . Za?o?ony na planie pó?kola, ogrodzony nasadzeniami z grabu pospolitego w celu wyodr?bnienia terenu cmentarza od reszty otoczenia, w którym dominuj? inne gatunki drzew. Stan utrzymania tej nekropolii jest bardzo z?y, rosn?ce na ca?ej powierzchni pokrzywy i inne chwasty zacieraj? jej obraz. Ciekaw? lekcj? historii i tolerancji by?o zwiedzenie zbiorowej mogi?y ?o?nierzy rosyjskich, po?o?onej niedaleko wcze?niej wspomnianego cmentarza. Wyryty na kamieniu napis „Tu spoczywa po dzielnej obronie ponad 500 rosyjskich ?o?nierzy” ?wiadczy o wielkim szacunku dla poleg?ych ?o?nierzy przeciwnej armii. Dwór Waltera von Sandena i jego ?ony Edith, a raczej jego ruiny sk?oni?y wszystkich uczestników wyprawy do zadumy i smutnej refleksji nad minionym czasem. Kiedy? miejsca te t?tni?y ?yciem, ?yciem twórczym. Jezioro O?win, nad którym po?o?ona jest posiad?o?? by?o dla obojga ma??onków bogatym ?ród?em inspiracji. Wiele z nich znajduje si? w ksi??kach Waltera np. „Guja, jezioro ptaków”, „Wydra Ingo”, „Dobry kraj”. Edith von Sanden stworzy?a wiele pi?knych rze?b zwierz?t ?yj?cych dziko w tej okolicy jak wydry, jaskó?ki, kormorany itp. Dzisiaj ?wiat o tych miejscach zapomnia? a po pi?knym dworze i otaczaj?cym go parku pozosta?y ju? tylko ruiny. Przygod? z histori? zako?czyli?my na Diablej Górze, pod Srokowem. Jest to najwy?sze wzniesienie po?o?one na terenie powiatu k?trzy?skiego (157m npm), na szczycie którego stoi monumentalna budowla kamienna z 1902 roku. Jest to wie?a widokowa potocznie zwana „Wie?? Bismarcka”. Niestety, ju? nie wie?a a jej ruiny i znów smutna refleksja o przemijaniu. Wszystko by?oby w porz?dku gdyby jedynym czynnikiem dzia?aj?cym na otoczenie by? czas ale prawda jest brutalniejsza gdy? i w tym miejscu wyra?nie wida? destrukcyjne dzia?anie ludzkich r?k. Po tak du?ej dawce wiedzy historycznej, wra?e? estetycznych, obcowania z przyrod? i pi?knymi krajobrazami, czasami smutn? refleksj? o bezpowrotnym znikaniu cennych obiektów i miejsc z naszego krajobrazu i wielkim wysi?ku fizycznym, kie?baski pieczone przy ognisku smakowa?y wy?mienicie. Pierwsza wakacyjna sobota wielu uczestnikom, w tym szczególnie m?odzie?y, na d?ugo zapadnie w pami?ci a dla niektórych b?dzie to mo?e inspiracja do samodzielnego lub w gronie rodziny odwiedzania tych miejsc w celu pog??bienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej „Ma?ej Ojczyzny”.
Ryzykowna akcja zako?czona sukcesem
Data: 2009-05-24, 10:04
W dniu 20 maja 2009 roku stra?acy z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Korszach pod kierownictwem Pana S?awka Krupczaka, wspieraj?c dzia?ania naszego Towarzystwa przy grobowcu rodziny von Borcke w To?kinach, przeprowadzili skomplikowan? akcj? wyci?gni?cia p?yty nagrobnej z do?u grobowca. Operacja by?a skomplikowana ze wzgl?du na usytuowanie grobowca na wzniesieniu, tu? przy bryle ko?cio?a z trudnym dojazdem. Przede wszystkim nale?a?o zadba? o to aby w trakcie operacji nie uszkodzi? p?yty a nade wszystko herbu rodowego, wyrze?bionego w p?ycie z piaskowca. Profesjonalizm w dzia?aniu oraz zastosowany do tego zadania sprz?t pozwoli?y wykona? to przedsi?wzi?cie z sukcesem. ?atwo nie by?o. By?y te? momenty trudne ale pomys?owo?? i upór stra?aków doprowadzi?y do tego, ?e p?yta zosta?a wyci?gni?ta. Dzi?kujemy Wam koledzy stra?acy oraz dzi?kujemy Komendantowi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z K?trzyna za sprz?t, który spisa? si? na medal. Teraz czeka nas troch? pracy przy przygotowaniu grobowca do ponownego po?o?enia p?yty.
Grobowiec rodziny von Borcke
Data: 2009-05-17, 09:20
W dniu 9 maja 2009 r. grupa cz?onków Towarzystwa zabra?a si? do wydobycia z g??bi grobowca p?yty nagrobnej, która wpad?a do jego wn?trza i zosta?a zasypana. Druga p?yta z ca?ego grobowca zosta?a ustawiona przez pracowników interwencyjnych Gminy Korsze, z inicjatywy Wiceburmistrza Korsz. W pracach pomagali stra?acy ochotnicy z Korsz. W naszych pracach równie? b?dziemy korzysta? z pomocy stra?aków. P?yta zosta?a odkopana ale najtrudniejszym przedsi?wzi?ciem logistycznym jest wyci?gni?cie jej z do?u grobowca. B?dziemy to robi? z udzia?em stra?aków, którzy ch?tnie podj?li to trudne wyzwanie.
Podsumowali?my kolejny rok naszej dzia?alno?ci
Data: 2009-03-04, 18:39
W dniu 28 lutego 2009 roku odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa. Podczas Zebrania dokonali?my podsumowania naszej rocznej pracy oraz wytyczyli?my kierunki dzia?ania na 2009 rok. Rok 2008 by? okresem obfituj?cym w wydarzenia, szczególnie zwi?zane z obchodami "Roku Wojciecha Ketrzy?skiego". W obchodach tych mieli?my swój znacz?cy wk?ad. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada si? rok bie??cy, po?wi?cimy go jednak wi?kszej konsolidacji naszego ?rodowiska. Nasze doroczne spotkanie uatrakcyjnione zosta?o ciekaw? prelekcj? z pokazem multimedialnym pt. "Historia i wierzenia Mazurów zakl?te w podaniach ludowych", w wykonaniu Pana dra Jerzego ?apo - pracownika Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. Ciekawe, momentami straszne podania i legendy wprowadzi?y uczestników spotkania w atmosfer? horroru. Nie zdo?a?y jednak skutecznie przestraszy? gdy? publikacje autorstwa Pana Jerzego, które przywióz? ze sob?, rozesz?y si? jak ciep?e bu?eczki.
Rocznica ?mierci patrona K?trzyna
Data: 2009-02-15, 16:02
Tradycyjnie ju? w kolejn? rocznic? ?mierci Wojciecha K?trzy?skiego, pod jego pomnikiem zgromazili si? przedstawiciele organizacji pozarz?dowych i w?adz samorz?dowych w celu z?o?enia kwiatów. W dniu 15 stycznia 2009 roku z?o?enia kwiatów pod pomnikiem patrona naszego Miasta dokona?a równie? delegacja naszego Towarzystwa.
Spotkanie op?atkowe
Data: 2008-12-29, 11:06
Z inicjatywy organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie K?trzyna zorganizowane zosta?o w dniu 19 grudnia 2008 roku spotkanie op?atkowe. W spotkaniu uczestniczyli cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, K?trzy?skiego Stowarzyszenia O?wiatowego i Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego. Gospodarzem spotkania by?o Stowarzyszenie im. Arno Holza. W mi?ej i serdecznej atmosferze, w zimowej scenerii, spotkali?my si? w gronie ludzi zaanga?owanych w spo?eczn? dzia?alno??, reprezentuj?cych ró?ne dziedziny aktywno?ci spo?ecznej. Podczas ?amania si? op?atkiem ?yczyli?my sobie wzajemnie wytrwa?o?ci w tej niezwyk?ej bo bezinteresownej dzia?alno?ci. Przy obficie zastawionym stole wigilijnym mieli?my przyjemno?? wys?uchania bardzo ciekawej pogadanki w wykonaniu Pani Haliny Ma?achowskiej nt. "Wigilia w literaturze polskiej na tle obrz?dów i zwyczajów ?wi?tecznych".
Jeste?my w Sieci HEROLD
Data: 2008-12-29, 09:52
Moc? uchwa?y Zarz?du Towarzystwa, podj?tej w dniu 6 listopada 2008 roku, przyst?pili?my do sieci organizacji pozarz?dowych województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Sie? HEROLD s?u?y wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie do?wiadcze? oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na rzecz rozwoju lokalnego. Jednym z zada? naszej organizacji jest podejmowanie dzia?a? wspieraj?cych ró?ne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji spo?eczno?ci lokalnej. W uczestnictwie w sieci upatrujemy mo?liwo?ci zdobycia wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie inicjowania aktywno?ci lokalnych spo?eczno?ci na rzecz rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego. Wiedz? i umiej?tno?ci chcemy zdoby? poprzez udzia? naszych cz?onków w ró?nego rodzaju szkoleniach organizowanych przez sie? oraz poprzez wymian? do?wiadcze? w gronie organizacji "heroldów". Konferencja inauguruj?ca now? Sie? Herold, z udzia?em przedstawicieli 45 organizacji cz?onkowskich, w tym równie? przedstawicieli naszego Towarzystwa i znacz?cych dla sektora pozarz?dowego go?ci, odby?a si? 9- 10.12.2008 r. w Starych Jab?onkach. Podczas konferencji nast?pi?o uroczyste wr?czenie aktów cz?onkostwa w Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego „HEROLD”. Akt ten eksponowany jest w biurze Towarzystwa na honorowym miejscu, wraz z nasz? patronk? Zofi? Licharew?.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna