KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647950 osób. Dzisiaj jesteś 37 gościem;
Miesi?c pami?ci
Data: 2010-05-01, 08:18
Kwiecie? jest powszechnie uznawany miesi?cem pami?ci narodowej. Cz?onkowie naszego Towarzystwa w dniu 10 kwietnia 2010 roku przeprowadzili prace porz?dkowe na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Parczu. W styczniu tego roku odby?y si? uroczysto?ci po?wi?cenia cmentarza, na którym spoczywaj? szcz?tki 8 ?o?nierzy rosyjskich. Z powodu mro?nej zimy nie wszystkie prace mog?y by? przed t? uroczysto?ci? wykonane. Teraz krzy?e oraz tablica informacyjna zosta?y ponownie zainstalowane w sposób trwa?y.
Podsumowali?my kolejny rok dzia?alno?ci Towarzystwa
Data: 2010-04-07, 21:22
W dniu 27 marca odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Tym razem podsumowania naszej dzia?alno?ci w 2009 roku dokonali?my w mi?ej atmosferze Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Dzieki ?yczliwo?ci gospodarza, Aleksandra Puszko Zebranie nasze mia?o charakter rodzinnej biesiady. Mimo sielankowej atmosfery dyskutowali?my o powa?nych sprawach. Liczne przedsi?wzi?cia, które realizowali?my w minionym roku, by?y przyczynkiem do obfitej dyskusji i refleksji. Zebranie wypracowa?o równie? ambitne kierunki naszej dzia?alno?ci na bie??cy rok. Teraz Zarz?d musi te wypracowane kierunki przetworzy? na konkretne zadania. Plany s? bardzo bogate, oby tylko wystarczy?o zapa?u to w przysz?ym roku te? b?dzie wiele powodów do obfitej dyskusji.
B?dzie trasa rowerowa
Data: 2010-02-23, 09:26
W ostatnich dniach grudnia 2009 roku z?o?yli?my wniosek do Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na realizacj? zadania pt. "Rowerowy szlak herbowy". Konkurs zosta? rozstrzygni?ty. Na 50 wniosków z?o?onych do Urz?du Marsza?kowskiego wybranych zosta?o 11, w tym nasz projekt i uzyska? on dofinansowanie. Projekt realizowany b?dzie wspólnie z Towarzystwem Mi?o?ników K?trzyna - partnerem tego projektu. Od wczesnej wiosny zespó? przedstawicieli obu organizacji ruszy do pracy. Efekty b?d? jeszcze przed ko?cem wakacji.
Wspó?praca si? op?aca
Data: 2010-02-23, 09:16
Czy tak b?dzie rzeczywi?cie oka?e si? wiosn?. Kierownictwo Zak?adu Karnego w Dublinach zwróci?o si? do Towarzystwa z propozycj? podj?cia wspó?pracy. Celem wspó?pracy ma by? ze strony Towarzystwa uczestniczenie w ró?nego rodzaju programach resocjalizacyjnych. Organizowanie spotka?, prelekcji i pogadanek na temat historii, walorów kulturowych i krajobrazowych naszego regionu, dla osadzonych w w/w jednostce. Ze strony Zak?adu Karnego mo?emy liczy? na pomoc w organizowaniu ró?nego rodzaju przedsi?wzi?? porz?dkowych, w których mog? uczestniczy? skazani. W dniu 16 lutego 2010 roku odby?o si? pierwsze spotkanie ze skazanymi, podczas którego przedstawili?my im cele oraz zakres dzia?ania naszego Towarzystwa. Tadeusz Korowaj przeprowadzi? pogadank? na temat "K?trzyn wczoraj i dzi?" przedstawiaj?c histori? miasta. Pierwsze spotkanie zosta?o przyj?te przez jego uczestników bardzo ?yczliwie. Ju? mamy obiecane, ?e skazani zaanga?uj? si? w zrobienie wiosennych porz?dków na cmentarzu wojennym w K?trzynie.
Cmentarz wojenny w Parczu
Data: 2010-01-30, 18:18
Z inicjatywy i przy du?ym osobistym zaanga?owaniu ks. Kazimierza ?uchowskiego, proboszcza Parafii w Karolewie, cz?onka Zarz?du Towarzystwa, zosta? uporz?dkowany cmentarz wojenny w Parczu. Zosta?y wykonane prace porzadkowe, ustawione zosta?y nowe krzy?e na mogi?ach spoczywajacych tam ?o?nierzy. Towarzystwo ufundowa?o tablic? informacyjn? ze ?rodków pozyskanych w ramach 1% dla opp. Na cmentarzu spoczywa 8 ?o?nierzy rosyjskich, tórzy polegli w dniach 9-10 wrze?nia 1914 roku w bitwie pod twierdz? Boyen pod Gi?yckiem. W dniu 24 stycznia 2010 roku, w ramach tygodnia modlitwy o jedno?? chrze?cijan, odby?a si? uroczysta Msza w kaplicy w Parczu a nast?pnie po?wi?cenie krzy?y na odnowionym cmentarzu. Po?wi?cenia krzy?y prawos?awnych dokona? proboszcz parafii prawos?awnej w K?trzynie ks. mitrat Witalis Czy?ewski. Na uroczysto?ci obecny by? Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gda?sku, Siergiej Puczkow. Konsul podzi?kowa? wszystkim osobom zaanga?owanym w utrzymanie i piel?gnacj? tych miejsc gdzie spoczywaj? rosyjscy ?o?nierze, którzy spe?niali swój obowiazek i zap?acili najwy?sz? cen? oddaj?c ?ycie na obcej ziemi. Poprosi? o pami?? i trosk? mieszka?ców Ziemi K?trzy?skiej nad mogi?ami ?o?nierskimi.
650 lat Barcian
Data: 2010-01-11, 18:59
Do obchodów dostojnego jubileuszu 650 lecia Barcian do??czy?o si? nasze Towarzystwo. Cz?onek Zarz?du Towarzystwa - Tadeusz Korowaj wystapi? z referatem pt. "Barciany - geneza i rozwój miejscowo?ci do 1525 roku", na sympozjum zorganizowanym przez Gminny O?rodek Kultury, w dniu 18 grudnia 2009 roku. Sympozjum by?o równie? okazj? do wspomnie? mieszka?ców Gminy, którzy nie opu?cili tych terenów po 1945 roku i tych, którzy przybyli na te tereny po 1945 roku.
Sympozjum popularno-naukowe
Data: 2009-11-28, 19:55
W dniu 21 listopada 2009 roku Towarzystwo wraz z Rzymsko-Katolick? Parafi? ?w. Jerzego i Muzeum im. W. K?trzy?skiego w K?trzynie zorganizowa?o sympozjum popularno-naukowe "650 lat Wzgórza Ko?cielnego". Sympozjum po?wi?cone by?o dziejom budowlanym i pracom konserwatorskim ko?cio?a ?w. Jerzego. Omówione zosta?y etapy rozwoju bry?y ko?cio?a na przestrzeni dziejów oraz prace konserwatorskie elementów wyposa?enia jego wn?trza. Uczestnicy sympozjum mogli równiez zapozna? si? z histori? wzgórza ko?cielnego na tle lokalnych uk?adów osadniczych. Bogaty w tre?ci i form? program sympozjum przedstawiony zosta? przez prelegentów w osobach: Iwona Li?ewska - Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Izabela Mellin-Wyczó?kowska - Muzeum im. W. K?trzy?skiego w K?trzynie, Andrzej Rzempo?uch - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Tadeusz Korowaj - Towarzystwo Mi?osników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej.
Integracja na TAK
Data: 2009-10-06, 20:56
No i có?, ?e tu? przed spotkaniem przesz?a pot??na ulewa. Ani na chwil? nie zak?óci?a ona oczekiwania i ch?ci na spotkanie jakie za chwil? ma si? zacz??. Co to za spotkanie? Spotkanie z histori?. W dniu 2 pa?dziernika 2009 r., w godzinach popo?udniowych spotkali si? cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, stra?acy z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Korszach i mieszka?cy so?ectwa To?kiny przy grobowcu rodziny von Borcke. Spotkanie to zaszczycili równie? swoj? obecno?ci? Zast?pca Burmistrza Korsz Wies?aw Prusik, radna Rady Miasta Korsze, jednocze?nie So?tys so?ectwa Babieniec, s?siaduj?cego z so?ectwem To?kiny, Czes?awa Or?owska-Staniszewska oraz So?tys so?ectwa To?kiny Gra?yna Majewska - wspó?organizatorka spotkania. Powodem spotkania by?o zako?czenie prac przy porz?dkowaniu grobowca rodziny von Borcke, do której od XVIII wieku nale?a?y dobra to?ki?skie. Obecnie z dawnego maj?tku zachowa?y si? zabudowania folwarczne z bram? wjazdow?, na której umieszczony jest kartusz tej rodziny oraz pi?kny park krajobrazowy. Grobowiec po?o?ony na wzniesieniu od pó?nocnej strony ko?cio?a gotyckiego zosta? w latach 60tych zdewastowany i rozgrabiony. Cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, przy wydatnej pomocy kolegów z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Korszach i wsparciu w?adz samorz?dowych Gminy Korsze, w okresie od maja do wrze?nia br. dokonali rewitalizacji tego obiektu. Dzi?ki przeprowadzonym pracom rewaloryzacyjnym To?kiny wzbogaci?y si? o kolejny ciekawy obiekt do zwiedzania na trasie rowerowej biegn?cej przez t? miejscowo??. Mieszka?cy, którzy przybyli licznie na zaproszenie Towarzystwa i Pani So?tys w to miejsce, ciekawi byli historii rodziny von Borcke oraz zakresem prac jakie zosta?y przeprowadzone. Po zapoznaniu si? z histori? miejsca i obiektu udali?my si? wszyscy do parku krajobrazowego, który rozci?ga? si? wokó? nieistniej?cego ju? pa?acu, na ognisko. Przy ognisku pieczone by?y kie?baski i toczy?a si? dyskusja wokó? historii miejsca. Starsi mieszka?cy wspominali dawne czasy oraz opisywali to miejsce jakie zapami?tali z okresu swojego dzieci?stwa. M?odzie? i dzieci biegali po parku korzystaj?c z takiej mo?liwo?ci, która nie zdarza si? cz?sto gdy? obecnie ca?y maj?tek jest w?asno?ci? prywatn?. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli dzia?alno?ci? Towarzystwa, pytali o dotychczasowe dokonania i plany na przysz?o??. Cz?onkowie Towarzystwa z kolei wyra?ali nadziej?, ?e miejsce, które zosta?o przywrócone do nale?ytego stanu b?dzie otoczone przez mieszka?ców w?a?ciw? trosk? i opiek?. Takie zapewnienie otrzymali?my zarówno od uczestników spotkania jak i Pana Wiceburmistrza. Kawa?ek historii sta? si? przyczynkiem do mi?ego spotkania, poznania si? wzajemnie i atrakcyjnego sp?dzenia czasu, nie bacz?c nawet na kaprysy jesiennej aury.
Kamienie milowe
Data: 2009-08-16, 21:31
Biurokraci s? niesamowici. Obecnie trwa wymiana korespondencji pomi?dzy WUOZ a ZDW w Olsztynie w sprawie kamieni milowych, skradzionych z drogi Reszel ?w. Lipka. Tymczasem na miejsce wróci?y kamienie milowe na trasie K?trzyn - Bartoszyce. Dzi?kujemy Zarz?dowi Dróg w K?trzynie za rzeczowe i d?entelme?skie za?atwienie sprawy. My oczywi?cie nie dajemy za wygrane. Wysy?amy pismo, tym razem do ZDW w Olsztynie z sugesti? wykonania zobowi?za? jakie zosta?y z?o?one publicznie (protokó? spotkania przedstawicieli WUOZ i ZDW, którym dysponujemy).
Kamienie milowe w serwisie poMazurach.pl
Mo?e uratujemy kolejny zabytek
Data: 2009-08-14, 11:39
W lipcu ubieg?ego roku organizowali?my prac? dla niemieckich wolontariuszy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Nowej Gui. Kolejnym krokiem z naszej strony by?o skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków w Olsztynie o wszcz?cie post?powania administracyjnego w celu wpisania tego cmentarza do rejestru zabytków. Wniosek nasz zosta? przyj?ty. Warmi?sko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem nr 412/09 z dnia 10 lipca 2009 roku dopu?ci? nasze Towarzystwo do udzia?u w post?powaniu administracyjnym dotycz?cym wpisania do rejestru zabytków tego cmentarza. W dniu 10 sierpnia 2009 roku odby?y si? ogl?dziny przedmiotowego cmentarza z udzia?em stron post?powania. Towarzystwo reprezentowane by?o przez naszego cz?onka Jana Fija?kowskiego. Zako?czenie post?powania przewiduje si? w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna