KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 640888 osób. Dzisiaj jesteś 15 gościem;
Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci
Data: 2010-12-12, 20:59
Tradycyjnie, jak ka?dego roku, przedstawiciele naszego Towarzystwa uczestniczyli w uroczysto?ciach z?o?enia kwiatów, w dniu 11 listopada 2010 roku, pod pomnikiem "W Ho?dzie Poleg?ym, Pomordowanym i Zam?czonym Polakom - Obro?com Ojczyzny 1939 - 1956"
Wyprawa w przesz?o??
Data: 2010-10-17, 21:28
O tym, ?e historia naszego regionu mo?e zadziwi? a nawet wzbudzi? sensacje przekonali si? w dniu 16 pa?dziernika 2010 r. cz?onkowie i sympatycy Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Grupa mi?o?ników historii swojej Ma?ej Ojczyzny wybra?a si? na wypraw? w przesz?o??, po grodziskach pruskich powiatu k?trzy?skiego. Przy pi?knej jesiennej aurze odwiedzili miejsca, które dla dawnych mieszka?ców okolic K?trzyna spe?nia?y bardzo wa?ne funkcje. Dla wielu dzisiejszych mieszka?ców tych terenów niewielkie wzniesienia, kopce czasami nie pasuj?ce do wspó?czesnego krajobrazu, nic nie znacz?, nie s? nawet zauwa?ane. Dzi?ki tej wyprawie jej uczestnicy poznali histori? plemion Bartów, ludzi którzy zamieszkiwali te ziemie kilka wieków przed nami. Poznano ich ?ycie codzienne, zwyczaje, wierzenia. Szczególn? uwag? uczestnicy wyprawy po?wi?cili problemom budowy umocnie?, które mia?y dawa? schronienie i stwarza? mo?liwo?? obrony przed napastnikami. Budowle te my wspó?cze?ni nazywamy grodziskami. By?y to wybudowane z drewna obwarowania, zazwyczaj w miejscu naturalnie przystosowanym do ochrony i obrony, dodatkowo wzmocnione palisad? oraz zasiekami. Uczestnicy wyprawy przekonali si?, ?e takich miejsc w naszym krajobrazie jest sporo. Realnie poznali kilka z nich, grodzisko w Garbnie, w Równinie Górnej, Radoszach, Jeg?awkach i Wilczynach. Wyprawa dotar?a równie? do Barcian gdzie na miejscu dawnego grodziska Krzy?acy pobudowali równie? warowni? obronn? ale ju? w zupe?nie innym charakterze i przy zastosowaniu wspó?czesnej im technologii. Zako?czenie i podsumowanie wyprawy odby?o si? przy ognisku gdzie by?a jeszcze okazja do dyskusji i zaspokojenia ciekawo?ci o tych ciekawych czasach i ludziach w nich ?yj?cych.
Otwarty po rewitalizacji
Data: 2010-10-04, 11:31
W dniu 29 wrze?nia, po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych, zosta? ponownie przywrócony do istnienia cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu w?adz samorz?dowych Gminy Barciany i aktywnemu wspieraniu ich dzia?a? ze strony naszego Towarzystwa uda?o si? uratowa? bardzo ciekawy obiekt historyczny, na który czas i ludzie wydali ju? wyrok nieistnienia. Ten niewielki cmentarz po?o?ony w odludnym miejscu, na niewielkim wzniesieniu sta? si? w 1914 roku miejscem ostatecznego spoczynku 16 ?o?nierzy niemieckich. Jest on przyk?adem cmentarza pobitewnego, wówczas ?ródpolnego, ogrodzony murem kamiennym, do którego wiod?a aleja d?bowa. Czas zrobi? swoje, okolica oraz sam teren cmentarza poros?y drzewami i krzewami. Drewniane krzy?e zbutwia?y. Niestety ludzie dope?nili dzie?a i rozebrali kamienne ogrodzenie. Niemal?e dwuletni okres prac w trudnych warunkach bo bez dost?pu do pr?du, utrudniony dojazd oraz sk?pa ilo?? ?rodków finansowych, zako?czony zosta? sukcesem. Cmentarz powróci? do historycznego i realnego bytu. Otwarcie cmentarza mia?o charakter uroczysty. Zosta?o odprawione nabo?e?stwo ekumeniczne przez kapelanów ewangelickiego, prawos?awnego i katolickiego duszpasterstwa Stra?y Granicznej przy asy?cie harcerzy. Cmentarz zosta? oddany przez Wójta Gminy Barciany i Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej w adopcj? m?odzie?y Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Na uroczysto?ci obecni byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych powiatu k?trzy?skiego, duchowni Ko?cio?a katolickiego, Ko?cio?a prawos?awnego i greckokatolickiego oraz Ko?cio?a ewangelickiego. Licznie przyby?a m?odzie? szkolna oraz mieszka?cy Gminy Barciany, w tym równie? pracownicy, którzy pracowali przy odbudowie tego obiektu. Na zako?czenie uczestnicy uroczysto?ci z?o?yli znicze i kwiaty pod tablic? i ?o?nierskim brzozowym krzy?em.
Cmentarz wojenny w górkach w serwisie poMazurach.pl
Rowerowy szlak herbowy
Data: 2010-09-28, 20:22
W dniu 25 wrze?nia trasa rowerowa, która zosta?a wytyczona i oznakowana przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej i Towarzystwo Mi?o?ników K?trzyna w ramach realizacji zadania publicznego "Rowerowy szlak herbowy", zosta?a oficjalnie otwarta. W pierwszej wycieczce rowerowej nowo oznakowan? tras? udzia? wzi?li mieszka?cy K?trzyna i nie tylko. Frekwencja dopisa?a tak samo jak pogoda. Na starcie zg?osi?a si? bardzo licznie m?odzie? szkó? podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby doros?e. Do organizacji wycieczki rowerowej w??czy?o si? Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "AMICUS" funduj?c 20 kamizelek odblaskowych. Uczestnicy wycieczki poznali walory krajoznawcze i historyczne nowej trasy rowerowej. Pod Gór? Herbow?, która stanowi wa?ny element trasy, uczestnicy z?apali oddech przy ognisku i posilili si? pieczon? kie?bask? ufundowan? przez prezesa k?trzy?skiego "KOMUNALNIKA". Po odpoczynku zaatakowali Gór? Herbow? aby zapozna? si? na jej szczycie z legend? o herbie K?trzyna. Po trasie rowerzy?ci zwiedzili cmentarz rodowy rodziny Redeckerów w Godzikowie, manufaktur? kafli piecowych w Nakomiadach i manufaktur? ceramiki w Wajsznorach. W manufakturze ceramiki m?odzi tury?ci mogli wykaza? si? twórczo?ci? artystyczn? i stworzy? w glinie obraz swoich prze?y? z przebytej trasy. Rowerowy szlak herbowy przeszed? chrzest i teraz stoi otworem dla wszystkich mieszka?ców naszego powiatu oraz dla odwiedzaj?cych nas turystów. Zapraszamy na szlak.
Czerniki dawniej i dzi?
Data: 2010-09-18, 09:15
W dniu 11 wrze?nia 2010 roku w Czernikach odby?a si? uroczysto?? zako?czenia I etapu remontu zabytkowego ko?cio?a ?w. Jana Ewangelisty. Na T? okoliczno?? Towarzystwo wyda?o zestaw widokówek historycznych i wspó?czesnych prezentuj?cych miejscowo?? i okolice. Podczas uroczystej Mszy ?w. zosta?a wmurowana tuba z pami?tkowym dokumentem zako?czenia I etapu remontu ko?cio?a oraz zawieszona zosta?a podkowa, która jest zwi?zana historycznie i poprzez legendy z t? miejscowo?ci?. Podczas Mszy wszyscy jej uczestnicy otrzymali zestawy widokówek. Po uroczysto?ciach w ko?ciele odby?o si? spotkanie mieszka?ców Czernik i zaproszonych go?ci w ?wietlicy wiejskiej. Podczas spotkania nast?pi?o otwarcie wystawy "Historia ko?cio?a i miejscowo?ci Czerniki" a kolega Tadeusz Korowaj wyg?osi? referat "Historia Czernik".
Czerniki w serwisie poMazurach.pl
Cmentarz wojenny w Górkach
Data: 2010-09-11, 08:53
Cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach w roku 2003 sta? si? przyczynkiem do powo?ania do ?ycia Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Jego fatalny stan, zaniedbanie i zniszczenia by?y tak daleko zaawansowane, ?e ma?o kto wierzy? w uratowanie tego obiektu. Co? co by?o ma?o realne sta?o si? realne. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu w?adz samorz?dowych Gminy Barciany i wsparciu ze strony Towarzystwa cmentarz odzyska? w?a?ciwy wygl?d i zosta? przywrócony do mazurskiego krajobrazu historycznego i kulturowego. Cz?onkowie Towarzystwa wraz z Wójtem Gminy Barciany w dniu 4 wrze?nia realizowali prace porz?dkowe na cmentarzu i wokó? niego przed uroczystym otwarciem po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych.
Cmentarz wojenny w Parczu kompletny
Data: 2010-09-03, 09:32
W miejscowo?ci Parcz (na trasie Gier?o? - Mamerki), przy drodze asfaltowej znajduje si? niewielki cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej. Na cmentarzu spoczywaj? szcz?tki 8 ?o?nierzy rosyjskich (o czy informuje tablica na cmentarzu). Krzy?e pierwszowojenne dawno ju? temu czas strawi?. W styczniu bie??cego roku, dzi?ki dzia?aniom podj?tym przez proboszcza parafii Karolewo, miejscow? spo?eczno?? i Towarzystwo zainstalowane zosta?o pi?? krzy?y. Teraz dostawili?my brakuj?ce trzy krzy?e prawos?awne i cmentarz jest w komplecie.
Znakujemy tras? rowerow?
Data: 2010-09-03, 09:21
Cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej i Towarzystwa Mi?o?ników K?trzyna wiele wakacyjnych dni po?wi?cili na realizacj? zadania publicznego jakim jest przygotowanie "Rowerowego szlaku herbowego". Zasadnicze prace polega?y na wkopywaniu s?upków metalowych pod znaki, instalowanie znaków drogowych (R-1, R-3, E-10), wykonanie projektów tablic informacyjnych i instalowanie ich. Przygotowana zosta?a równie? atrakcja dla turystów na Górze Herbowej. Otwarcie oficjalne trasy nast?pi w okresie jesiennym.
Mamy kolejny zabytek prawem chroniony
Data: 2010-09-03, 09:12
W roku 2008 po wykonanych pracach porz?dkowych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej po?o?onym w pobli?u miejscowo?ci Nowa Guja (teren Gminy W?gorzewo), przez BJO (Bund Junges Ostpreussen)i nasze Towarzystwo wyst?pili?my do Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków z wnioskiem o wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków Województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Procedura trwa?a d?ugo ale wa?ne, ?e skutecznie. Po dwóch latach dzia?a? biurokratycznych uda?o si? spraw? sfinalizowa?. Decyzj? nr 10/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku cmentarz zosta? wpisany do rejestru zabytków pod numerem A - 4550. Ochronie podlegaj?: - uk?ad przestrzenny cmentarza; - kamienne krzy?e nagrobne; - planowe nasadzenia. Jakie korzy?ci wynikaj? z tego tytu?u dla samego obiektu? Urz?dnicy Gminy W?gorzewo dowiedzieli si? jaki zabytek posiadaj? na swoim terenie. Cmentarz, dzi?ki staraniom Gminy W?gorzewo, jest zadbany, wykoszona trawa. postawione nowe ogrodzenie. Obiekt jest chroniony z mocy prawa. Miejsce warte i godne odwiedzenia.
Cmentarz wojenny w Nowej Gui serwisie poMazurach.pl
Cenne powroty
Data: 2010-09-03, 08:44
Cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie po 1945 roku sta? si? bogatym zapleczem w pozyskiwaniu ró?nego rodzaju materia?ów. Kamienne ciosy z rotundy wykorzystywane by?y przez s?u?by drogowe, s?u?y?y jako budulec do fundamentów nowo powstaj?cych obiektów. Kostka granitowa, któr? wy?o?one by?o pod?o?e rotundy by?a doskona?ym wype?niaczem ró?nego rodzaju wylewek betonowych. Nagrobne p?yty wykonane ze sztucznego kamienia tzw. terrazytu z wypisanym imieniem i nazwiskiem, stopniem wojskowym (w niektórych przypadkach równie? by? numer jednostki wojskowej) dat? urodzin i ?mierci, które by?y poustawiane w rz?dach na wszystkich czterech kwaterach, na miejscach dawnych mogi? ziemnych, równie? znalaz?y zastosowanie. Du?a cz??? tych p?yt pos?u?y?a w?a?cicielom dzia?ek przy ul. Gda?skiej do budowy ?cie?ek, podmurówek czy te? ogrodze?. Takie by?y czasy. Nikt nie zastanawia? si? jakie maj? one znaczenie, sk?d s? pozyskiwane. Po prostu dobry materia? i ju?. Wi?kszo?? tych p?yt zosta?a zniszczone bezpowrotnie. Jednak cz??? mo?na jeszcze uratowa?. Niektórzy dzia?kowicze zainteresowali si? tym co maj? na swoich dzia?kach i powiadomili nas o ciekawych odkryciach. Dzi?ki nim uda?o si? odzyska? cztery takie p?yty. Wróci?y one na dawne miejsce, na cmentarz. Cmentarz przestaje by? symbolem. Ponownie staje si? miejscem gdzie spoczywaj? szcz?tki ludzi z imieniem i nazwiskiem, staje si? realnym miejscem spoczynku bohaterów minionych czasów (cz?sto polsko brzmi?ce nazwiska). Jeste?my przekonani, ?e na wielu dzia?kach znajduj? si? jeszcze takie p?yty, które mo?na uratowa?. Zwracamy si? z gor?cym apelem do w?a?cicieli dzia?ek ?eby przy jesiennych porz?dkach rozejrze? si?, sprawdzi? co kryje si? pod spodem p?ytki chodnikowej na swojej dzia?ce, czym wy?o?one jest pod?o?e kompostownika. Mo?e uda si? dokona? ciekawego odkrycia. W przypadku odszukania takiej p?yty prosimy o kontakt z Towarzystwem. Reszt? my ju? zrobimy. P?yty wróc? na pewno na swoje miejsce.
Cmentarz wojenny w K?trzynie serwisie poMazurach.pl

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna