KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 647993 osób. Dzisiaj jesteś 80 gościem;
Konferencja
Data: 2019-11-26, 14:25
Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej wraz z O?rodkiem Bada? Europy ?rodkowo-Wschodniej w Bia?ymstoku zorganizowa?o w dniach 15-16 czerwca 2019 roku II Konferencj? spo?ecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny "Miejsca pami?ci I wojny ?wiatowej po stuleciu". Pierwszy dzie? konferencji po?wi?cony by? prezentacji referatów i wyst?pie? uczestników konferencji. Zaprezentowane zosta?y pogl?dy, do?wiadczenia przedstawicieli ?wiata nauki oraz spo?eczników z ró?nych regionów naszego kraju (Podlasie, Warmia i Mazury, Pomorze, Ma?opolska). Ta cz??? konferencji odby?a si? w sali kominkowej budynku Starostwa K?trzy?skiego. W drugim dniu odby?a si? sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili miejsca pami?ci I wojny ?wiatowej po?o?one na terenie powiatu k?trzy?skiego, w?gorzewskiego i gi?yckiego. Konferencja zrealizowana zosta?y przy wsparciu finansowym Starostwa w K?trzynie. Materialnym efektem konferencji b?dzie publikacja.
Czerwcowe spotkanie mi?o?ników historii
Data: 2019-11-26, 13:59
W sobot? 8 czerwca 2019 roku wszyscy mi?o?nicy historii uczestniczyli w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu poza miasto. Tego dnia byli?my w Bez?awkach, gdzie zainteresowani zapoznali si? z histori? ko?cio?a, pierwotnej stra?nicy krzy?ackiej, jedynej zachowanej na terenie Warmii i Mazur. Obejrzeli?my te? efekt prac porz?dkowych na przyleg?ym wokó? ko?cio?a cmentarzu, które pilotowane s? przez zaprzyja?nione Stowarzyszenie "Blusztyn". Ale zanim wyruszyli?my do Bez?awek, czeka?a nas niespodzianka. Otó? nowy w?a?ciciel zajezdni komunikacji miejskiej przy pl. S?owia?skim, udost?pni? nam do zwiedzania miejsce rzekomego podziemnego tunelu pod cmentarzem komunalnym. W rzeczywisto?ci po likwidacji w tym miejscu ?ydowskiego cmentarza w 1939r. powsta? zak?ad miejskiej zieleni. Wydr??ono w skarpie kilkunastometrowy tunel – jak si? okaza?o – wzd?u? a nie w g??b skarpy, który s?u?y? do zimowego przechowywania krzewów i sadzonek, którymi wiosn? upi?kszano miasto. Od 1970r., po uruchomieniu w tym miejscu zajezdni komunikacji miejskiej, tunel s?u?y? jako miejsce przechowywania zu?ytego oleju. By?a to niepowtarzalna okazja obejrzenia tego tunelu i ostatecznego obalenia kr???cych wokó? tego miejsca legendy mówi?cej o podziemnym przej?ciu pod ca?ym cmentarzem.
Bitwa pod Wop?awkami
Data: 2019-11-26, 13:57
W sobot? 25 maja 2019 roku zorganizowana zosta?a IX ju? insenizacja Bitwy pod Wop?awkami oraz turnieje rycerskie: „O muszl? ?w. Jakuba”, „O kielich Ksi?cia Witenesa”, a tak?e Turniej Strzelecki „O strza?? Kruchego”. Tradycyjnie turnieje rozegrane zosta?y przy ko?ciele w Karolewie a inscenizacja, nawi?zuj?ca do wydarze? historycznych z 1311 roku, przeprowadzona zosta?a na polach pod Wop?awkami. Licznie zgromadzone rycerstwo zakonne i wojowie litewscy stan?li w polu aby w bezpo?rednim starciu pokaza? licznie zgromadzonej publiczno?ci jak walczono na pocz?tku XIV wieku. Zaskoczenia by? nie mog?o gdy? fakty historyczne ju? 7 wieków wcze?niej rozstrzygn??y rezultat tej bitwy. Widowisko, mimo swej powtarzalno?ci, wzbogacane jest wci?? nowymi akcentami i ci?gle przyci?ga nowe rzesze publiczno?ci. Ostatnim akordem inscenizacji tradycyjne jest biesiada rycerska.
Majowe spotkanie mi?o?ników historii
Data: 2019-11-26, 13:55
W sobot? 18 maja 2019 roku uczestnicy spotkania doko?czyli – pierwsze mia?o miejsce w pa?dzierniku ubieg?ego roku – zwiedzanie cmentarza komunalnego w K?trzynie. Wszyscy zainteresowani zapoznali si? z histori? symbolicznej mogi?y poleg?ych w latach 1945-1946 milicjantów. Poza tym – na podstawie starych planów pozyskanych z muzeum – poszukiwali?my kwatery znanych mieszka?ców dawnego Rastenburga.
Sp?yw kajakowy Gubrem
Data: 2019-11-26, 13:53
W niedziel? 12 maja 2019 roku grupa cz?onków Towarzystwa wybra?a si? na sp?yw kajakami po rzece Guber. Przygoda z t? dzik? rzek? rozpocz??a si? w S?tocznie. Od samego pocz?tku rzeka pokazywa?a swoje pi?kne, dziewicze oblicze na tle budz?cej si? do ?ycia przyrody. Przy jednym z najwi?kszych grodzisk na naszym terenie, które ulokowane zosta?o przez dawnych Prusów w zakolu rzeki, w okolicy wsi Pr?t?awki, zorganizowali?my sobie postój z ogniskiem. Dalsza w?drówka zawiod?a nas do S?popola gdzie sp?yw zako?czy? si?. Wra?enia niesamowite. Guber okaza? si? nam jako pi?kna, dzika rzeka mog?ca stanowi? niezwyk?? atrakcj? turystyczn?. sp?ywy kajakowe t? rzek? mog? by? tak samo atrakcyjne jak Krutyni?. Jednak mo?na tutaj dozna? du?o wi?kszych wra?e? w obcowaniu z dzikim, spokojnym, dziewiczym terenem. Cho? rzeka na swój sposób t?tni ?yciem. Mo?na spotka? p?ywaj?ce ?odzie i liczne grupy w?dkarzy. Dzi?ki uprzejmo?ci Stowarzyszenia "Dolina Gubra" mogli?my skorzysta? ze sprz?tu za co sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
Kwietniowe spotkanie historyczne
Data: 2019-11-26, 13:51
W sobot? 27 kwietnia 2019 roku w PDK odby?o si? comiesi?czne spotkanie, podczas którego Tadeusz Korowaj, tym razem przedstawi? – w formie multimedialnej – dwory i pa?ace jakie by?y i jakie zachowa?y si? na terenie powiatu k?trzy?skiego. Opowiedzia? na pytanie dlaczego tak du?o obiektów tego typu by?o na terenie naszego powiatu, przedstawi? histori? poszczególnych rezydencji i ich w?a?cicieli. Opowiedzia? tak?e o ciekawostkach zwi?zanych nie tylko z tymi obiektami ale i z miejscowo?ciami, w których poszczególne dwory i pa?ace si? znajduj? albo znajdowa?y. Nadmieni? nale?y, ?e na podstawie wykazów maj?tków ziemskich sprzed 1945 roku, na terenie powiatu by?o ponad 100 obiektów rezydencjalnych, czyli dworków, pa?aców i tzw. rz?dcówek. Do dnia dzisiejszego zachowa?o si? 43 obiekty. Pani Edith Kaes, kierownicza archiwum Kreisgemeinschaft Rastemburg (zwi?zek dawnych mieszka?ców powiatu) i zarazem odpowiedzialna za portal www.bildarchiv-ostpreussen.de w cz??ci dotycz?cej powiatu, udost?pni?a zdj?cia wszystkich rezydencji do wykorzystania tak?e w publikacji. Pozyskany z archiwów niemieckich materia? ikonograficzny wykorzystany zostanie do planowanego wydania przez Starostwo Powiatowe w K?trzynie albumu, b?d?cego drug? cz??ci? wydawnictwa pod tytu?em "Dziedzictwo kulturowe powiatu k?trzy?skiego". Przypomnie? nale?y, ?e pierwsza cz??? wydawnictwa nosi?a tytu? "Zabytkowe obiekty sakralne", a trzecia cz??? "Cmentarze i miejsca pochówków na terenie powiatu k?trzy?skiego".
Marcowe spotkanie z histori?
Data: 2019-11-26, 13:49
W sobot? 23 marca 2019 roku w PDK odby?o si? cykliczne, comiesi?czne spotkanie mi?o?ników historii miasta i powiatu k?trzy?skiego. Zgodnie z lutow? zapowiedzi?, prowadzacy spotkanie Tadeusz Korowaj zaprezentowa? swój autorski film o mie?cie "Rastenburg / K?trzyn – przewodnik historyczny po mie?cie". Film powsta? w 2005 roku jako druga cz???, uzupe?nienie ksi??ki pod tym samym tytu?em. W drugiej cz??ci prowadz?cy spotkanie Tadeusz Korowaj dokona? multimedialnej prezentacji dworów i pa?aców na terenie powiatu k?trzy?skiego. Materia? ten wykorzystany b?dzie do przygotowywanego do publikacji albumu, który wydany b?dzie przez Starostwo Powiatowe w K?trzynie.
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Data: 2019-11-26, 13:46
Walne Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone 9 marca 2019 roku, dokona?o podsumowania rocznej dzia?alno?ci Towarzystwa. Prezes Towarzystwa przedstawi? sprawozdanie z realizowanych dzia?a? w 2018 roku, przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej przedstawi?a sprawozdanie z dzia?alno?ci finansowej. Oba sprawozdania zosta?y przez uczestników zebrania przyj?te. W trakcie dyskusji sk?adane by?y propozycje do zamierze? na obecny rok naszej dzia?alno?ci. Walne Zebranie Towarzystwa udzieli?o absolutorium obecnemu Zarz?dowi.
Lutowe spotkanie z histori?
Data: 2019-11-26, 13:44
W sobot? 16 lutego 2019 roku do Powiatowego Domu Kultury przyby?a grupa mi?o?ników historii K?trzyna na kolejne, cykliczne spotkanie „K?trzyn naszej m?odo?ci”. By?o to ju? trzecie spotkanie z tego cyklu. Zaprezentowano zdj?cia K?trzyna z lat 70., 80. i 90. XX wieku pochodz?ce ze zbiorów mieszka?ców miasta. W drugiej cz??ci spotkania prowadz?cy spotkanie, Tadeusz Korowaj zaprezentowa? swój autorski film o mie?cie "K?trzyn – dawniej i dzi?".
Styczniowe spotkanie z histori?
Data: 2019-11-26, 13:42
W sobot? 19 stycznia 2019 roku w Powiatowym Domu Kultury odby?o si? kolejne, cykliczne spotkanie mi?o?ników historii K?trzyna. Tematem spotkania by?a dalsza cz??? grudniowej prezentacji „K?trzyn mojej m?odo?ci”. Tym razem zaprezentowane zdj?cia K?trzyna z lat 60., 70. i 80. XX wieku pochodzi?y ze zbiorów mieszka?ców miasta. Przy okazji prowadz?cy spotkanie, Tadeusz Korowaj ponowi? i zach?ci? wszystkich zainteresowanych do wyszukania w swoich archiwach zdj?ciowych starych zdj?? naszego miasta celem wykonania skanów, które wykorzystane zostan? w pokazach na kolejnych spotkaniach, a z czasem na organizacj? okoliczno?ciowej wystawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna