(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2018-12-15
w Powiatowym Domu Kultury, w K?trzynie spotkali si? mi?o?nicy historii miasta. W trakcie spotkania zaprezentowane zosta?y zdj?cia K?trzyna z lat 50., 60., 70. i 80. XX wieku. Tego typu spotkania b?d? kontynuowane a uczestnicy zadeklarowali podzielenie si? swoimi zdj?ciami z osobistych i rodzinnych albumów.
GALERIA

2018-11-17
zainteresowani histori? naszej ma?ej ojczyzny spotykali si? w K?trzynie, na wojennym cmentarzu przy ul. Kasztanowej. Tadeusz Korowaj, prowadz?cy spotkanie, zapozna? uczestników z histori? cmentarza, jego rozbudow? i przebudow? na przestrzeni 20-lecia mi?dzywojennego. Wspomnia? o losach nekropolii po II wojnie ?wiatowej oraz dzia?aniach naszego Towarzystwa doprowadzaj?cych do rewaloryzacji. Prowadz?cy opowiedzia? te? histori? granitowego kamienia, który w 2005 roku przeniesiony zosta? na teren cmentarza z parku kasyna. Kamie? upami?tnia siedmiu ?o?nierzy miejscowego garnizonu bior?cych udzia? w t?umieniu powstania Hotentotów i Herero, poleg?ych w latach 1904-06 w Afryce Po?udniowo - Zachodniej, która by?a wtedy koloni? niemieck?. Dzisiaj jest to terytorium Namibii.
GALERIA

2018-10-20
grupa mi?o?ników historii miasta odby?a spacer po k?trzy?skim cmentarzu. Tadeusz Korowaj, prowadz?cy spotkanie zapozna? uczestników spotkania z histori? nekropolii i dewastacj? w latach 70. XX wieku nagrobków dawnych mieszka?ców. Przy wybranych mogi?ach i nagrobkach opowiedzia? histori? osób w nich spoczywaj?cych.
GALERIA

2018-10-10
prezes Towarzystwa Tadeusz Korowaj spotka? si? z nauczycielami i dyrektorem Gminnego O?rodka Kultury w Srokowie w sprawie rozpocz?cia akcji porz?dkowania cmentarzy w Srokowie i Skand?awkach. W odniesieniu do wcze?niejszych planów zapad?a decyzja, ?e tablica informacyjna wykonana zostanie w przysz?ym roku wspólnie z Towarzystwem a nie w tym, jak by?o wcze?niej planowane
GALERIA

2018-06-23
przeprowadzony zosta? quest „Polin, czyli jaki by? k?trzy?ski ?yd”. Po miejscach i ?ladach nieistniej?cych kamienic, w których mieszkali i pracowali dawni mieszka?cy naszego miasta wyznania moj?eszowego, oprowadza? Tadeusz Korowaj. Trasa zwiedzania wiod?a od okolic dawnego cmentarza, przez star? synagog?, teren starego miasta, obecny plac Pi?sudskiego, a? do miejsca, gdzie sta?a nowa synagoga, wzniesiona w 1916r. i spalona przez niemieckich nazistów podczas „Kryszta?owej Nocy” w listopadzie 1938r.
GALERIA

2018-06-08
spotkanie prezesa Towarzystwa w Srokowie z Franciszkiem Andruszkiewiczem, wójtem Gminy Srokowo, Jadwig? Zaj?c, dyrektorem szko?y podstawowej i z Januszem Januszewskim, dyrektorem Gminnego O?rodka Kultury. Tematem rozmów by?o przygotowanie do obchodów 100. rocznicy zako?czenia I wojny ?wiatowej i odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Ustalono, ?e uczniowie szko?y, przy wsparciu Gminy i koordynacji GOK oraz Towarzystwa b?d? porz?dkowa? mogi?y wojenne z okresu I wojny ?wiatowej na cmentarzu komunalnym w Srokowie oraz na cmentarzu wojennym w Skand?awkach. Zako?czenie ca?o?ci prac planowana jest na koniec pa?dziernika.
GALERIA

2018-05-26
zorganizowane zosta?o spotkanie dla mi?o?ników historii. Na wst?pie prowadz?cy spotkanie Tadeusz Korowaj, przybli?y? zebranym ide? powstania lapidarium przy ko?ciele ?w. Jerzego w K?trzynie. Po tym wprowadzeniu wszyscy weszli na teren lapidarium, gdzie mogli obejrze? najciekawsze i najstarsze, granitowe p?yty nagrobne z XVI wieku, pochodz?ce z ko?cio?a w ?ankiejmach. Nast?pnie wszyscy przeszli na ty?y ko?cio?a, gdzie od strony ul. Warmi?skiej, znajduje si? rzekome wej?cie do podziemi. W rzeczywisto?ci jest to schron przeciwlotniczy, zbudowany w 1944r. Spotkanie zako?czy?o si? w ko?ciele gdzie uczestnicy obejrzeli zbiory muzeum parafialnego. Najbardziej wytrwali uczestnicy mogli wej?? do cel pokutnych oraz na szczyt wie?y
GALERIA

2018-05-19
po raz ósmy odtworzone zosta?y sceny historycznych faktów, które rozegra?y si? na polach pod Wop?awkami w XIV wieku. W godzinach dopo?udniowych rozegrany zosta? Turniej Rycerski o Muszl? ?w. Jakuba. W godzinach popo?udniowych odby?a si? inscenizacja bitwy na polach pod Wop?awkami. Inscenizacja zako?czona zosta?a biesiad? rycersk? w Karolewie, przy ko?ciele parafialnym.
GALERIA

2018-03-10
odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci w roku 2017. Prezes przedstawi? zakres podejmowanych dzia?a? oraz stan ?rodków finansowych. Komisja Rewizyjna oceni?a dzia?alno?? merytoryczn? oraz finansow?.Zebranie wypracowa?o plan pracy na bie??cy rok.
GALERIA