(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2017-06-15
przeprowadzone zosta?y prace przy uzupe?nieniu oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak herbowy". Wykonana zosta?a nowa tablica informacyjna o przebiegu trasy, na parkingu przy stadionie miejskim w K?trzynie. Odnowione i ponownie zakonserwowane zosta?o miejsce przystankowe przy Górze herbowej oraz odchwaszczony zosta? teren wokó? miejsca przystankowego i na Górze herbowej wokó? kamienia z herbem miasta i tablicy z legend? o tym herbie. Prace przy odnowieniu oznakowania i przeprowadzeniu prac porz?dkowych realizowane by?y w ramach zadania publicznego zleconego Towarzystwu przez Gmin? K?trzyn.
GALERIA

2017-05-20
po raz siódmy odby?a si? inscenizacja bitwy pod Wop?awkami. Wzorem lat ubieg?ych inscenizacja poprzedzona by?a turniejem rycerskim "O muszl? ?w. Jakuba". Zarówno turniej jak i inscenizacja zosta?y rozegrane w Karolewie, przy ko?ciele parafialnym i na polach pod Wop?awkami. Ca?odzienne zmagania rycerstwa podczas turnieju i nast?pnie inscenizacji zako?czone zosta?y wielk? uczt? rycersk? przy suto zastawionych sto?ach jad?em ?redniowiecznym. Wszystkie przedsi?wzi?cia w ramach inscenizacji realizowane by?y przy wsparciu finansowym Gminy K?trzyn, Starostwa k?trzy?skiego i prywatnych sponsorów.
GALERIA

2017-03-18
odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Na zebraniu dokonane zosta?o podsumowanie dzia?alno?ci w roku 2016. Zebranie nakre?li?o ogólne kierunki i zadania do dzia?alno?ci w 2017r.
GALERIA