(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2016-12-15
w Urz?dzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowana zosta?a konferencja naukowa po?wi?cona ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego w województwie warmi?sko-mazurskim. Konferencja by?a okazj? do z?o?enia podzi?kowa? przez wojewod? warmi?sko-mazurskiego instytucjom i organizacjom, które zas?u?y?y si? w ochronie dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Takim podzi?kowaniem zosta?o wyró?nione nasze Towarzystwo jako jedyne z terenu powiatu k?trzy?skiego
GALERIA

2016-12-10
uroczysto??, ods?oni?cia w ko?ciele ewangelickim w Srokowie odnalezionej tablicy z nazwiskami poleg?ych parafian z okresu I wojny ?wiatowej. Druga cz??? mia?a miejsce w Gminnym O?rodku Kultury, gdzie prezes Towarzystwa przedstawi? w formie multimedialnej cmentarze w tego okresu na terenie gminy Srokowo
GALERIA

2016-11-15
cz?onkowie Towarzystwa uporz?dkowali miejsce ponownego posadowienia kamieni milowych przy drodze z K?trzyna do Reszla, w okolicy ?w. Lipki. Przeprowadzone prace polegaj?ce na cz??ciowej niwelacji przylegaj?cego do kamieni terenu i utwardzenie go wokó? nich wykonane zosta?y przy wspó?pracy i wsparciu Wielobran?owego Przedsi?biorstwa Komunalnego w Reszlu
GALERIA

2016-11-03
na zaproszenie starosty Ryszarda Niedzió?ki, K?trzyn i okolice odwiedzi?a oficjalna delegacja z niemieckiego Main-Taunus Kreis. Celem wizyty by?o zbadanie mo?liwo?ci nawi?zania wspó?pracy pomi?dzy powiatem k?trzy?skim i MTK. Dwaj cz?onkowie Towarzystwa Tadeusz Korowaj i Cezary Korenc, na pro?b? starosty, podj?li si? przygotowania programu wizyty oraz pilotowali delegacj? przez ca?y okres pobytu. Oprócz rozmów i spotka? oficjalnych go?cie z Niemiec odwiedzili wybrane miejsca naszego powiatu.
GALERIA

2016-09-22
tradycyjnie ju? po raz siódmy, m?odzie? szkolna z Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach przekaza?a sobie opiek? nad cmentarzem z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Uroczysto?? ekumeniczna odby?a si? z udzia?em kap?anów katolickich (ks. Jacek Gonder i ks. Kazimierz ?uchowski) i prawos?awnego (ks. Bazyl Taranta). Po modlitwie z?o?one zosta?y wie?ce i kwiaty przy odtworzonej tablicy po?o?onej w centralnym miejscu cmentarza
GALERIA

2016-08-13
cz?onkowie Towarzystwa i Stowarzyszenia „Blusztyn” wykonali prace porz?dkowe na cmentarzu w Jankowicach. Przedsi?wzi?cie realizowano przy wspó?udziale m?odzie?y z Polski, Niemiec i Ukrainy. W przerwie obiadowej m?odzie? dowiedzia?a si? o historii wsi oraz tragicznych losach jej mieszka?ców w pierwszych tygodniach 1945 roku. Na zako?czenie akcji ka?dy z uczestników otrzyma? szósty numer Niebieskich Zeszytów Historycznych po?wi?cony dziejom Jankowic wraz z okazjonaln? pocztówk?.
GALERIA

2016-06-25
odby?y si? uroczysto?ci 690-lecia S?toczna. W pracach komitetu organizacyjnego bra? udzia? prezes Towarzystwa. W uroczysto?ciach brali te? udzia? cz?onkowie Towarzystwa. W pierwszej cz??ci odby?y si? uroczysto?ci ko?cielne a nast?pnie imprezy towarzysz?ce. W?ród zaproszonych go?ci byli m.in.: wojewoda warmi?sko-mazurski A. Chojecki, starosta R. Niedzió?ka, burmistrz Korsz R. Ostrowski oraz Udo hrabia zu Eulenburg z rodzin?
GALERIA

2016-05-27
wernisa? wystawy fotograficznej w Muzeum ?wiatowego Oceanu w Kaliningradzie prezentuj?cej czas budowy i stan obecny najwi?kszej budowli hydrotechnicznej pocz?tku XX wieku, realizowanej na terenie by?ych Prus Wschodnich. Wystawa przygotowana przez nasze Towarzystwo z okazji 100 rocznicy rozpocz?cia budowy Kana?u Mazurskiego przez okres letni prezentowana jest mieszka?com Kaliningradu i ca?ego Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzaj?cych muzeum, Gospodarze wystaw? zatytu?owali „Kana? przyja?ni”
GALERIA

2016-05-21
w ?wi?tej Lipce odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca 89 osób, które do czerwca 1945r. przebywa?y w domu spokojnej staro?ci w ówczesnym Rastenburgu (ob. K?trzynie), sk?d zosta?y przesiedlone do ?wi?tej Lipki, gdzie zmar?y z wyczerpania i g?odu w okresie od lipca do grudnia 1945r. i pochowane zosta?y w zbiorowych mogi?ach na miejscowym cmentarzu. Po uroczysto?ciach ko?cielnych na cmentarzu ods?oni?te zosta?y pami?tkowe tablice nagrobne. W obecno?ci ks. Paw?a Hause oraz o. Aleksandra Jacyniaka ods?oni?cia tablic dokonali: Ryszard Niedzió?ka - starosta k?trzy?ski, Jerzy Bajorek - zast?pca burmistrza Reszla, Damian Nietrzeba - zast?pca burmistrza miasta K?trzyn oraz Rolf Dyckerhoff - prawnuk pochowanej tu Veroniki von Horn.
GALERIA

2016-05-07
Inscenizacja bitwy pod Wop?awkami. Inscenizacj? poprzedzi? turniej rycerski „O muszl? ?w. Jakuba”. Tegoroczna inscenizacja i turniej przeprowadzone zosta?y wy??cznie w Karolewie, przy ko?ciele oraz na polach pod Wop?awkami. Grupy rekonstrukcyjne uczestnicz?ce w inscenizacji przyby?y nie tylko z regionu Warmii i Mazur ale te? z Pomorza, Mazowsza i Bia?ostocczyzny. Litwini to przede wszystkim grupa mieszka?ców Czernik, Karolewa i K?trzyna. Nie zabrak?o równie? w tej edycji m?odzie?y szkolnej ze szkó? powiatu k?trzy?skiego, g?ównie Gminy Barciany i Gminy K?trzyn. M?odzie? zasili?a obie walcz?ce strony ?ucznikami
GALERIA

2016-04-29
odby?a si? gala drugiej edycji „Oscarów powiatu k?trzy?skiego”. Statuetki ?ab?dzi zosta?y przyznane w 17 kategoriach. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj?? wojewoda warmi?sko-mazurski Artur Chojecki oraz starosta powiatu k?trzy?skiego Ryszard Niedzió?ka. Organizatorem przedsi?wzi?cia wr?czenia ?ab?dzi oraz samej gali by?a Fundacja „Wspólny Rozwój”. W gronie wyró?nionych znalaz?o si? nasze Towarzystwo, wyró?nione za propagowanie historii regionu.
GALERIA

2016-04-02
przy pi?knej wiosennej pogodzie wyruszyli?my szlakiem grodzisk nad Gubrem. Wycieczk? rozpocz?li?my od Nakomiad gdzie poznali?my jedn? z najstarszych warowni plemienia Bartów. Nast?pnie kontynuowali?my nasz? w?drówk? poprzez Bez?awki, Por?bek, Ga?wuny, Garbno, Równin? Doln?, S?toczno. Nasz? wypraw? zako?czyli?my w Pr?t?awkach. Po dotarciu do celu naszej wyprawy jej podsumowania dokonali?my przy ognisku w malowniczym otoczeniu le?nym przy miejscowo?ci Ka?w?gi.
GALERIA

2016-03-12
Towarzystwo na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podsumowa?o swoj? dzia?alno?? w roku 2015. Po oficjalnej cz??ci spotkania kol. Tadeusz Korowaj przedstawi? uczestnikom Zebrania prezentacj? dziejów ziemi k?trzy?skiej od czasów plemiennych do wspó?czesno?ci. Zebranie by?o zorganizowane w obiekcie M?odzie?owego Domu Kultury w K?trzynie.
GALERIA