(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2015-12-30
z okazji jubileuszu 70 rocznicy rozpocz?cia dzia?alno?ci muzealniczej Zofii Licharewej, Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej zdecydowa?o t? rocznic? uhonorowa? w sposób szczególny poprzez umieszczenie na jednej z ?awek, w okolicy Ratusza miejskiego, tabliczki mosi??nej z wygrawerowan? dedykacj? (dedykacja zaprezentowana na zdj?ciu w Galerii). Wykonanie tabliczki sfinansowane zosta?o przez miasto
GALERIA

2015-12-30
na wniosek Zarz?du Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej dwóch naszych kolegów, Piotr Kapu?ci?ski i Jan Fija?kowski, zostali wyró?nieni honorowym tytu?em „Za zas?ugi dla Powiatu K?trzy?skiego”. Jest to równie? wyró?nienie dla ca?ego Towarzystwa, które dzi?ki takim ludziom i takim postawom jest wysoko oceniane za prowadzon? dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci lokalnej
GALERIA

2015-11-14
zosta?o zorganizowane przez Towarzystwo kolejne przedsi?wzi?cie, w ramach poznawania historii ziemi k?trzy?skiej. Odwiedzili?my kurhany, nekropolie ludno?ci zachodnioba?tyjekiej, która zamieszkiwa?a nasz obszar we wczesnej epoce ?elaza. Obszar naszej ciekawo?ci poszerzony zosta? o kolejne miejsca pochówków, które by?y w roku bie??cym terenem bada? archeologicznych pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
GALERIA

2015-11-13
szósty ju? raz dosz?o do przekazania opieki nad cmentarzem z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach przez m?odzie? gimnazjaln? pod roczn? opiek? uczniom ostatniej klasy Szko?y Podstawowej Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Uroczysto?? rozpocz??a si? modlitw? ekumeniczn? kap?anów katolickich, ewangelickich i prawos?awnych. Dzi?ki staraniom ks. Jacka Gondera, proboszcza Parafii rzymsko-katolickiej p.w. ?w. Anny w Mo?tajnach, tablica umieszczona w centralnym miejscu cmentarza zyska?a nowe oblicze i zosta?a po?wi?cona.
GALERIA

2015-10-20
w Wop?awkach w ?wietlicy „Ku?nia” odby?o si? spotkanie z autorem ksi??ki „Istnienie jest u?miechem z nieba. Tam gdzie Wop?awki i tam gdzie K?trzyn”, Mieczys?awem Ostrowskim, który swoje dzieci?stwo i m?odo?? sp?dzi? w Wop?awkach i K?trzynie. Ksi??ka, któr? mia? przyjemno?? zaprezentowa? w swojej rodzinnej miejscowo?ci, gdy? obecnie mieszka w Zielonej Górze, jest zapisem z pami?ci o bliskich i spotkanych ludziach, o rodzinnym domu i losach rodziny, o dorastaniu i szkolnej edukacji, o niespiesznym zlepianiu w?asnej to?samo?ci, o polsko-niemieckim zgodnym wspó?istnieniu w lokalnej spo?eczno?ci. W wydaniu jej partycypowa?o nasze Towarzystwo przekazuj?c 1000z? ze ?rodków pochodz?cych z 1% podatku od osób fizycznych
GALERIA

2015-10-10
mimo ch?odnej i wietrznej pogody – najwytrwalsi cz?onkowie i sympatycy Towarzystwa udali si? na objazdow? wycieczk? do Nakomiad, Godzikowa i Wajsznor. W Nakomiadach zwiedzili?my ogród, park i manufaktur?. Potem pojechali?my do pobliskiego Godzikowa, gdzie obejrzeli?my rodowy cmentarz rodziny Redecker. Ostatni etap wycieczki to Wajsznory, gdzie obejrzeli?my manufaktur? ceramiczn? Bogumi?a Kowszuka
GALERIA

2015-09-26
przy pi?knej s?onecznej pogodzie, grupa cz?onków oraz sympatyków naszego Towarzystwa wybra?a si? na wycieczk? krajoznawcz? do Barcian, Jeg?awek i Skandawy. Pierwszym punktem wycieczki by? gotycki ko?ció? w Barcianach. Stamt?d pojechali?my do Jeg?awek, rodzinnej miejscowo?ci Arno Surminskiego, znanego pisarza niemieckiego, autora powie?ci przet?umaczonych na j?zyk polski, w których opisuje swoj? rodzinn? wie?. Potem udali?my sie do Skand?awek, gdzie zwiedzili?my 2 cmentarze wojenne, cmentarz rodziny Siegfried. Po zwiedzeniu dworu w przylegaj?cym parku uczestnicy wycieczki zorganizowali ognisko z pieczonymi kie?baskami.
GALERIA

2015-04-25
po raz pi?ty spotka?o si? rycerstwo zakonne z litewskimi wojami na polach pod Wop?awkami ?eby stoczy? krwawy bój, stanowi?cy inscenizacj? historycznych wydarze? z 1311 roku. Inscenizacj? rozegran? w Karolewie i pod Gór? Kapliczn? w Wop?awkach poprzedzi? III „Turniej rycerski o Muszl? ?w. Jakuba”, który w tym roku rozegrany zosta? w K?trzynie, na terenie Stada Ogierów
GALERIA

2015-04-15
wernisa? wystawy o Kanale Mazurskim. Wystawa o tej imponuj?cej budowli hydrotechnicznej zosta?a zorganizowana przez Centrum Techniki i Rozwoju Regionu przy wspó?organizacji naszego Towarzystwa i b?dzie prezentowana w Muzeum Techniki w Olsztynie przy ul. Knosa?y 3B, do czerwca br.
GALERIA

2015-04-11
cz?onkowie Towarzystwa wraz z cz?onkami Stowarzyszenia "Mazurska Kosaczewina" przeprowadzili akcj? czyszczenie cz??ci trasy rowerowej „Rowerowy szlak herbowy” przebiegaj?cej kolejk? od Zalesia K?trzy?skiego do Godzikowa. Uporz?dkowane zosta?o miejsce przystankowe i Góra Herbowa. Dzieci i pozostali uczestnicy akcji zapoznali si? z legend? o herbie K?trzyna i Mr?gowa. Dzi?ki wsparciu Gminnego O?rodka Kultury z K?trzyna akcja zako?czy?a si? pieczeniem kie?basek na ognisku.
GALERIA

2015-03-22
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa. Dokonali?my podsumowania dzia?alno?ci w roku 2014 i ca?ej trzeciej ju? kadencji 2011-2014. Na zebraniu wybrane zosta?y nowe w?adze Towarzystwa na kolejn? kadencj?. Wypracowane zosta?y te? kierunki pracy Towarzystwa na bie??cy rok.
GALERIA

2015-03-07
grupa cz?onków naszego Towarzystwa wraz z krajoznawcami z Obwodu Kaliningradzkiego, zainteresowanymi Kana?em Mazurskim, przesz?a ca?? po?udniow? cz??? kana?u. Trasa wiod?a od jeziora Mamry poprzez malowniczo biegn?cy odcinek kana?u przez las marsza?kowski, do mostu o konstrukcji stalowej w Brze?nicy
GALERIA

2015-02-01
wystawa „I wojna ?wiatowa na Ziemi K?trzy?skiej” zaprezentowana zosta?a spo?eczno?ci wsi Kraskowo, Gmina Korsze. Wystawa urz?dzona zosta?a w bibliotece wiejskiej i prezentowana by?a przez luty i marzec 2015r.

2015-01-06
zorganizowany zosta? „Orszak Trzech Króli”, którego organizatorem by?y instytucje kulturalne K?trzyna, przy wydatnej pomocy ks. proboszcza parafii ?w. Stanis?awa Kostki w Karolewie i we wspó?pracy z naszym Towarzystwem