(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2014-11-29
zosta?y przeprowadzone prace porz?dkowe na cmentarzu wiejskim w Silcu. Organizatorem akcji porz?dkowania by?o Stowarzyszenie Rozwoju So?ectwa Siniec "Blusztyn". Nasze Towarzystwo po raz kolejny w??czy?o si? w t? niezwykle cenn? akcj? przywracania, kolejnego ju? w tym So?ectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu ziemi k?trzy?skiej. Takie dzia?ania maj? g??boki sens gdy? jak d?ugo istniej? cmentarze, tak d?ugo ziemia ma swoj? to?samo??
GALERIA

2014-11-11
delegacja Towarzystwa wzi??a udzia? w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem na placu Armii Krajowej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci oraz 657 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu

2014-11-07
m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach zebra?a si? na cmentarzu wojennym w Górkach w celu uroczystego przekazania opieki nad cmentarzem przez m?odzie? gimnazjaln? dla m?odszych kolegów, którzy teraz przez rok b?d? opiekowa? si? tym historycznym miejscem. Uroczysto?? wzbogacona zosta?a modlitw? duchownych Ko?cio?a katolickiego, ewangelickiego i prawos?awnego oraz obecno?ci? przedstawicieli samorz?du Gminy Barciany, kierownictwa Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach i delegacji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej
GALERIA

2014-10-18
udali?my si? w miejsce, które cofn??o nas o 2500 lat stanowi?ce materialne ?wiadectwo ?ycia i dzia?alno?ci ludzi z epoki ?elaza. Lud zamieszkuj?ce te tereny w okresie VI-I w. p.n.e. wytworzy? specyficzn? kultur?, charakterystyczn? dla tego okresu. Jest to kultura kurhanów zachodnioba?tyjskich. Nazwa kultury pochodzi od charakterystycznego dla ludno?ci tej kultury obrz?dku pogrzebowego. Jak taki obrz?dek wygl?da?, jak i gdzie dokonywano pochówków swoich przodków uczestnicy wyprawy dowiedzieli si? i zobaczyli na przyk?adzie kurhanów zlokalizowanych na terenie tzw. Miejskiego Lasu Reszelskiego po?o?onego w okolicy Sam?awek (Gmina Kolno). W tym lesie zlokalizowane jest kilka kurhanów pochodz?cych z tego okresu. Kurhany s? obecnie miejscem bada? archeologicznych, które z kolei stanowi? kontynuacj? bada? rozpocz?tych przez niemieckich archeologów u schy?ku XIX w
GALERIA

2014-09-30
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, uroczyste otwarcie wystawy wraz z towarzysz?cym jej sympozjum z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny ?wiatowej, „I wojna ?wiatowa na ziemi k?trzy?skiej”. Wystawa, zainstalowana w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy ul. Pocztowej 13, sk?ada si? z trzech cz??ci. Pierwsza prezentuje ogólne t?o wydarze? bezpo?rednio poprzedzaj?cych wybuch wojny, przebieg dzia?a? wojennych na terenie Prus Wschodnich oraz ?ycie mieszka?ców i uchod?ców na terenie dawnego powiatu rastenburskiego pod okupacj? rosyjsk?. Druga cz??? wystawy po?wi?cona jest cmentarzom wojennym z okresu I wojny ?wiatowej po?o?onym na terenie ziemi k?trzy?skiej i cz??ciowo w?gorzewskiej. Cz??? trzecia to eksponaty pochodz?ce z okresu I wojny ?wiatowej, cz?sto stanowi?ce wyposa?enie ?o?nierskie, elementy uzbrojenia, medale i odznaczenia. Podczas sympozjum, którego odbiorcami by?a g?ównie m?odzie? szkó? ?rednich i gimnazjalnych, mo?na by?o pos?ucha? interesuj?cych wyk?adów. Wyst?pienia poszczególnych prelegentów dotyczy?y: - geneza wybuchu wielkiej wojny, przygotowania do dzia?a? militarnych, ich przebieg w Prusach Wschodnich, w tym na Ziemi K?trzy?skiej; - udzia? Polaków w wielkiej wojnie; -obozy jenieckie w Prusach Wschodnich i codzienne ?ycie je?ców wojennych; - organizacja pochówków poleg?ych ?o?nierzy na terenie Prus Wschodnich i poszanowanie miejsc ich wiecznego spoczynku jako bohaterów. - odzyskanie niepodleg?o?ci przez Polsk? jako wynik nowej rzeczywisto?ci politycznej po I wojnie ?wiatowej. Sympozjum zako?czy?o si? bardzo mi?ym i niezwykle emocjonalnym wyst?pem Grupy Rekonstrukcji Historycznej LEGION 1920, z Mr?gowa oraz Grupy Teatralnej INSANIA z Piecek, w spektaklu „Droga do niepodleg?o?ci”.
GALERIA

2014-05-11
zorganizowana zosta?a inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona zosta?a pomi?dzy rycerzami Zakonu krzy?ackiego i wojami litewskimi ksi?cia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobi?o wojska litewskie powracaj?ce z ?upie?czej wyprawy na Warmi?. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana zosta?a przy ko?ciele w Karolewie i na polach pod Wop?awkami, nieopodal Krwawej Góry. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana zosta?a przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, Wop?awskie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej „Integracja”, Rot? Zaci??n? Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa i Gminny O?rodek Kultury w K?trzynie
GALERIA

2014-05-10
odby? si? w K?trzynie II Turniej Rycerski o Muszl? ?w. Jakuba, której fundatorem by?o Bractwo ?w. Jakuba w K?trzynie. Gospodarzem turnieju by? Burmistrz K?trzyna, wspó?organizatorami by?o nasze Towarzystwo i K?trzy?skie Centrum Kultury
GALERIA

2014-03-01
cz?onkowie Towarzystwa dokonali podsumowania swojej dzia?alno?ci za 2013 rok. Przedstawione przez Zarz?d sprawozdania uzyska?y akceptacj? Walnego Zebrania. W dyskusji wypracowane zosta?y kierunki dzia?a? na rok 2014. Walne Zebranie Towarzystwa zorganizowane zosta?o w M?odzie?owym Domu Kultury w K?trzynie
GALERIA

2014-01-06
po raz drugi z rz?du zorganizowany zosta? „Orszak Trzech Króli”. Do organizacji tegorocznej inscenizacji, poza Towarzystwem i k?trzy?skimi szko?ami podstawowymi oraz gimnazjami, w??czy?y si? instytucje kulturalne miasta, parafie k?trzy?skie i karolewska oraz inne organizacje pozarz?dowe
GALERIA