(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2013-12-18
wystawa pt. „Cmentarze wojenne z okresu I wojny ?wiatowej na terenie powiatu k?trzy?skiego”, wykonana przez m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, przy wspó?pracy z Towarzystwem, na przedwio?niu zaprezentowana zosta?a, w miejscu narodzin, spo?eczno?ci szkolnej i mieszka?com Mo?tajn. Przez okres letni, od czerwca do wrze?nia, wystawa prezentowana by?a w prawos?awnej cerkwi w Korszach.. Od wrze?nia do listopada wystaw? ogl?dali mieszka?cy Barcian i okolic. Listopad i grudzie? to z kolei okres prezentacji wystawy w K?trzynie, w kaplicy Stra?y Granicznej.
GALERIA

2013-11-23
cz?onkowie Towarzystwa w??czyli si? do prac porz?dkowych na terenie cmentarza w Nowej Ró?ance i wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju So?ectwa Siniec „Blusztyn” uporz?dkowali?my kilka mogi? i fragment obszaru cmentarza. Pracy jest jeszcze bardo du?o ale ju? teraz mo?na uzna?, ?e dzi?ki zaanga?owaniu grupy ludzi, pami?? o dawnych mieszka?cach Nowej Ró?anki i okolic jeszcze przez pewien czas przetrwa
GALERIA

2013-11-16
wyprawa Towarzystwa po cmentarzach wojennych powiatu gi?yckiego. Odwiedzili?my cmentarze na pó?wyspie Kula Jest to cmentarz wiejski, po?o?ony w lesie, na wzniesieniu nad jeziorem Bocznym. Kolejnym punktem naszej wyprawy by?y cmentarze wojenne w Paprotkach. Du?e wra?enia zrobi? na uczestnikach wyprawy cmentarz wojenny po?o?ony w centrum wsi Marcinowa Wola. Na cmentarzu znajduj? si? mogi?y poleg?ych ?o?nierzy niemieckich oraz jest wydzielona kwatera dla ?o?nierzy rosyjskich, których szcz?tki spoczywaj? w kilku zbiorowych mogi?ach
GALERIA

2013-11-14
uroczyste przekazanie cmentarza wojennego w Górkach pod opiek? przez m?odzie? gimnazjaln? m?odzie?y ostatniej klasy Szko?y Podstawowej Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Na uroczysto?ci obecni byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych Gminy Barciany, Pani Dyrektor Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, funkcjonariusze Placówki Barciany SG oraz przedstawiciele Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. M?odzie?, która przej??a cmentarz pod opiek? w tym roku b?dzie odpowiedzialna za przygotowanie cmentarza do uroczystego upami?tnienia 100 rocznicy wybuchu pierwszej wojny ?wiatowej.
GALERIA

2013-10-12
wycieczka do Obwodu Kaliningradzkiego, podczas której cz?onkowie Towarzystwa zwiedzili w Kaliningradzie muzeum i grób (mauzoleum) Immanuela Kanta oraz niewielk? cz??? Biblioteki Wallenrodzkiej Wszystkie te obiekty zlokalizowane s? w odrestaurowanej katedrze królewieckiej, po?o?onej na wyspie Knipawa mi?dzy ramionami rzeki Prego?y. Nast?pnie Muzeum Bursztynu zlokalizowane w jednym z fortów Twierdzy Królewieckiej. Kolejnym programem wycieczki by?a miejscowo?? Janarnyj, najwi?kszy o?rodek wydobycia bursztynu nad Ba?tykiem, a nast?pnie udali?my si? do Swiet?ogorska. Jest to wypoczynkowe i sanatoryjne miasteczko, na prawach rejonu. Znajduj? si? tam wody mineralne. Miejsce najbardziej ulubione przez Moskwiczan w Obwodzie Kaliningradzkim
GALERIA

2013-09-07
wyprawa cz?onków Towarzystwa i sympatyków historyczn? granic?, która zosta?a wytyczona i oznakowana jeszcze w ?redniowieczu, oddzielaj?ca wówczas Dominium biskupie od reszty Diecezji Warmi?skiej i do dzisiaj na niektórych odcinkach swojego przebiegu jest bardzo czytelna.
GALERIA

2013-05-11
rycerstwo zakonne z Warmii i Mazur, Pomorza i Mazowsza ?ci?gn??o do grodu k?trzy?skiego by stawi? czo?a wojom litewskim przyby?ym z Podlasia i Litwy. W sobot?, 11 maja, rycerze stoczyli bój w sprawiedliwej walce turniejowej o „Muszl? ?w. Jakuba”. W tej walce niepokonanym okaza? si? rycerz z Mazowsza i on zdoby? to cenne trofeum, które ufundowane zosta?o, specjalnie na t? okoliczno??, przez Bractwo Pielgrzymowe ?w. Jakuba w K?trzynie. W niedziel?, 12 maja, rycerstwo zakonne stan??o w polu pod Wop?awkami by da? odpór wojom litewskim, powracaj?cym z ?upie?czej wyprawy na Warmi?. Tym razem równie? nie by?o zaskoczenia i si?om zakonnym uda?o si? pokona? wojów Ksi?cia Witenesa, mimo tego, ?e w tym roku jego si?y sk?adaj?ce si? z bractwa rycerskiego „Winland” z Bia?egostoku oraz naszych miejscowych rekonstruktorów, wzmocnione by?y grup? rekonstrukcyjn? z Kowna. Po stoczonej walce rycerstwo obu ?cieraj?cych si? si? zasiedli do sto?u biesiadnego. Tym razem sprzyjaj?ca aura by?a wielkim sprzymierze?cem organizatorów i uda?o si? ca?? inscenizacj? przeprowadzi? zgodnie z opracowanym scenariuszem.
GALERIA

2013-03-15
uroczysto?? otwarcia wystawy w Zespole Szkó? w Mo?tajnach pt. „Cmentarze wojenne z okresu I wojny ?wiatowej na terenie powiatu k?trzy?skiego” odby?a si? podczas uroczystego apelu szkolnego po?wi?conego ukrai?skiemu poecie narodowemu Tarasowi Szewczence. Otwarcia wystawy dokonali wspólnie Pani Anna Smakosz, Dyrektor Zespo?u Szkó? i Dorian Burdy?o, prezes Towarzystwa. Ca?ej uroczysto?ci towarzyszy?y bardzo wymowne s?owa ukrai?skiego wieszcza „Czytajcie, cudzego si? uczcie i swojego nie wyrzekajcie” Wystawa wykonana zosta?a przez m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach przy wspó?pracy z Towarzystwem.
GALERIA

2013-03-10
odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa.. Zebranie zosta?o przeprowadzone w Muzeum Mazurskim w Owczarni. Podsumowali?my drugi rok dzia?alno?ci w III ju? kadencji. By?o to równie? jubileuszowe spotkanie. Min??o 10 lat od momentu kiedy nasze Towarzystwo pojawi?o si? na mapie organizacji pozarz?dowych na terenie Warmii i Mazur. Podsumowuj?c miniony rok wspominali?my równie? nasz 10 letni dorobek. Donios?ym akcentem jubileuszu by?o wyró?nienie, na wniosek Zarz?du Towarzystwa, ks Kazimierza ?uchowskiego i Doriana Burdy?? tytu?em i odznak? „Zas?u?ony dla Województwa Warmi?sko-Mazurskiego”. Wr?czenia odznaki dokona? Przewodnicz?cy Sejmiku Województwa Warmi?sko-Mazurskiego, Pan Julian Osiecki, który zaszczyci? nasze Zebranie swoj? obecno?ci?. Na zebraniu powitali?my równie? 8 nowych cz?onków, którzy wyrazili w ostatnim czasie ch?? dzia?ania w Towarzystwie. Jest to mocny zastrzyk dla dalszego rozwoju naszej organizacji jak równie? ?wiadczy to o atrakcyjno?ci Towarzystwa dla osób chc?cych spo?ecznie dzia?a? na rzecz naszej ma?ej Ojczyzny. Po 10 latach kierowania Towarzystwem kolega Andrzej Mas?o? z?o?y? rezygnacj? z funkcji prezesa. Zarz?d Towarzystwa funkcj? prezesa powierzy? dotychczasowemu wiceprezesowi, Dorianowi Burdy?o. Ust?puj?cy prezes podzi?kowa? wszystkim cz?onkom Towarzystwa za bardzo dobr? i owocn? w wydarzenia wspó?prac? w ci?gu minionych 10 lat. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej, w?a?ciciel Muzeum, Aleksander Puszko, przedstawi? uczestnikom sylwetk? patronki naszego Towarzystwa. Uczyni? to w formie bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej, któr? zatytu?owa? „ Drogami Zofii Licharewej”.
GALERIA

2013-02-01
zosta?a zaprezentowana kolejna publikacja Tadeusza Korowaja, która po?wi?cona jest historii K?trzyna. Autor zatytu?owa? ksi??k? „Rastenburg / K?trzyn. Dzieje miasta”. Prezentacji ksi??ki, podczas spotkania z autorem, dokona? pracownik naukowy O?rodka Bada? Naukowych im. W. K?trzy?skiego w Olsztynie - dr Jerzy Sikorski.
GALERIA

2013-01-06
po raz pierwszy ulicami K?trzyna przemaszerowa? „Orszak Trzech Króli”. To barwne uliczne widowisko uzyska?o pe?n? akceptacj? spo?ecze?stwa k?trzy?skiego., które bardzo licznie w??czy?o si? we wspólne prze?ywanie tych biblijnych i historycznych wydarze?. Organizacj? Orszaku zajmowa?o si? Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej przy wydatnej pomocy organizacyjnej, merytorycznej i materialnej Burmistrza K?trzyna oraz K?trzy?skiego Centrum Kultury. Do organizacji widowiska w??czy?y si? równie? masowo szko?y podstawowe i gimnazja k?trzy?skie, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej oraz wspólnoty parafialne k?trzy?skich parafii katolickich i Parafii Karolewo. Orszak Trzech Króli sta? si? doskona?? p?aszczyzn? wspólnego porozumienia i dzia?ania wielu instytucji, organizacji i ?rodowisk naszej lokalnej spo?eczno?ci.
GALERIA