(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2012-11-23
odby?o si? uroczyste przekazanie opieki przez m?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Cmentarz kiedy? opuszczony, zaniedbany, zapomniany, odrestaurowany dzi?ki zaanga?owaniu samorz?du Gminy Barciany i Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, jest teraz troskliwie dogl?dany przez m?odzie? szkoln?.
GALERIA

2012-11-11
tradycyjnie ju? Towarzystwo uczestniczy?o w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem „W ho?dzie poleg?ym, pomordowanym i zam?czonym Polakom – obro?com Ojczyzny 1939 – 1956” z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci naszej Ojczyzny. Gospodarzem uroczysto?ci by?y w?adze samorz?dowe K?trzyna.
GALERIA

2012-09-29
cz?onkowie Towarzystwa oraz sympatycy mieli okazj? pozna? histori? K?trzyna zapisan? nie na stronicach ksi??ek i przewodników ale na mogi?ach i nagrobkach k?trzy?skiego cmentarza. Wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej pod has?em "Historia K?trzyna zapisana na grobach i mogi?ach cmentarza" by?a ciekawym prze?yciem dla jej uczestników i dowodem na to, ?e histori? mo?na poznawa? w ró?noraki sposób.
GALERIA

2012-05-05
przeprowadzona zosta?a druga edycja inscenizacji „Bitwy pod Wop?awkami”. Organizatorami tej edycji inscenizacji byli: Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej, Wop?awskie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej INTEGRACJA, Rota Zaci??na Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa, Chor?giew Ba?gijska, Lokalna Grupa Dzia?ania BARCJA, Muzeum w Mr?gowie oddzia? Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Stowarzyszenie kulturalne "Konik Mazurski", Warsztaty Terapii Zaj?ciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepe?nosprawnych, K?trzy?skie Centrum Kultury, Grupa SIM PCK K?trzyn W inscenizacji udzia? wzi?li: Rota Zaci??na Stra?nicy Sensburg z Mr?gowa, Chor?giew Ba?gijska, Harcerska Rota Strzelcza przy Zespole Szkó? w Barcianach wspierana ?ucznikami z Zespo?ów Szkó? w Drogoszach, Windzie i Mo?tajnach oraz Gimnazjum Jana Paw?a II z K?trzyna i Zespo?u Szkó? w K?trzynie, Bractwo Rycerskie Konwentu ?w. Piotra z Olsztynka, Bractwo Rycerskie Ziemi Ostródzkiej, Bractwo Historyczne WINLAND z Bia?egostoku. W roli statystów odgrywaj?cych wojów litewskich i ludno?? miejscow? wyst?pili mieszka?cy Karolewa, Czernik, Wop?awek, m?odzie? szkó? k?trzy?skich i Gminy K?trzyn.
GALERIA

2012-04-14
Wyprawa cz?onków Towarzystwa oraz licznego grona sympatyków szlakiem dawnej granicy Dominium Biskupiego biegn?cej na obszarze obecnej Gminy Reszel. Podczas pieszej w?drówki od ?wi?tej Lipki w kierunku pó?nocno-wschodnim uczestnicy przemierzyli 7 kilometrowy odcinek tej historycznej granicy. Mimo tak odleg?ego czasu od chwili posadawiania znaków granicznych na tej?e granicy, wiele z nich zachowa?o si? do dzisiaj. Poza poznaniem historii Diecezji Warmi?skiej uczestnicy wyprawy zapoznali si? z zasadami wytyczania i oznakowania granic. W ?wiadomo?ci uczestników utrwali?o si? prze?wiadczenie jak prosty zabieg administracyjny urz?dników zakonnych i duchownych wp?yn?? na dalsze losy tych ziem. Ta granica, w czasach pó?niejszych, oddzieli?a katolick? Warmi? od protestanckich Prus Ksi???cych a obecnie jest to granica pomi?dzy Warmi? a Mazurami.
GALERIA

2012-02-25
Odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie podsumowa?o dzia?alno?? w roku 2011 i nakre?li?o kierunki dzia?a? na rok 2012, który jest rokiem jubileuszowym. Weszli?my w dziesi?ty rok istnienia na mapie organizacji pozarz?dowych. Podsumowania ca?ej dekady b?d? czynione za rok. Atrakcj? dorocznego spotkania naszego Towarzystwa by?a prezentacja ksi??ki „Historia Polski ukryta w nazwach” przez jej autora, Pana Witolda Mas?owskiego.
GALERIA

2012-02-23
Wystawa fotograficzna pt.„Kana? Mazurski 1911 - 2011”, b?d?ca efektem projektu realizowanego przez Towarzystwo w 2011 roku, od stycznia 2012 roku prezentowana jest w Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. W ramach cyklu „Studium wiedzy o regionie”, odby?o si? spotkanie mieszka?ców W?gorzewa i powiatu w?gorzewskiego z autorami wystawy (J. Fija?kowski, K. Wo?oszczak, A. Mas?o?). Licznie przybyli go?cie zainteresowani byli histori? budowli, jej przeznaczeniem oraz obecnym stanem i mo?liwo?ciami wykorzystania Kana?u w przysz?o?ci.
GALERIA