(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2011-11-11
Z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci prze Polsk? oraz 654 rocznicy nadania praw miejskich K?trzynowi, delegacja naszego Towarzystwa uczestniczy?a w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem „W ho?dzie poleg?ym, pomordowanym i zam?czonym Polakom – obro?com Ojczyzny 1939 – 1956”. Do udzia?u w tej uroczysto?ci zostali?my zaproszeni przez w?adze samorz?dowe K?trzyna.
GALERIA

2011-10-20
w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w K?trzynie, w budynku Lo?y Maso?skiej zosta?a otwarta wystawa fotograficzna pt. „Kana? Mazurski. Stan obecny i perspektywy w 100 rocznic? rozpocz?cia budowy”. Wystawa jest jednym z elementów projektu jaki realizowa?o Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej pod takim samym tytu?em. Projekt uzyska? dofinansowanie Samorz?du Województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Na ponad 100 zdj?ciach zaprezentowany zosta? Kana? Mazurski od jeziora Mamry do rzeki ?yny (?awy), pod Dru?b? (Obwód Kaliningradzki) wraz z najwa?niejszymi elementami tej imponuj?cej budowli hydrotechnicznej, z pierwszej po?owy XX wieku. Na wystawie zaprezentowano zdj?cia obrazuj?ce stan obecny tej?e budowli oraz kilka zdj?? w uj?ciu historycznym.
GALERIA

2011-10-06
odby?o si? uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach k. Mo?tajn pomi?dzy m?odzie?? szkoln? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. W uroczysto?ci przekazania opieki uczestniczyli kap?ani, dyrekcja Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach, przedstawiciele samorz?du Gminy Barciany i Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. Po cz??ci liturgicznej uroczysto?ci m?odzie? przyjmuj?ca cmentarz pod opiek? na kolejny rok z?o?y?a przy mogi?ach zapalone znicze. Przedstawiciele poszczególnych ?rodowisk uczestnicz?cych w uroczysto?ci z?o?yli wi?zanki kwiatów. Cmentarz w Górkach zosta? odnowiony i uroczy?cie po?wi?cony w roku 2010. Prace rewitalizacyjne prowadzone by?y przez Gmin? Barciany przy ?cis?ej wspó?pracy z Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej. M?odzie? Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach przyj??a cmentarz w adopcj? i poszczególne klasy sprawuj? nad nim opiek? w cyklu rocznym.
GALERIA

2011-07-14
Towarzystwo zako?czy?o realizacj? zadania publicznego "Urz?dzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod Gór? Herbow?". Tym samym na wyznaczonej w ubieg?ym roku trasie rowerowej "Rowerowy szlak herbowy" urz?dzone zosta?o miejsce dla turystów gdzie mog? zrobi? sobie przystanek, spokojnie wypocz?? i ruszy? dalej w tras?. Miejsce przystankowe zlokalizowane zosta?o pod Gór? Herbow?, na nasypie dawnej kolejki w?skotorowej wiod?cej z K?trzyna do Rynu. Na wyposa?one miejsca przystankowego sk?ada si? zadaszony stó? zintegrowany z ?awami oraz stojak na rowery i kosz na ?mieci. Na Górze Herbowej zainstalowany zosta?, na g?azie, herb K?trzyna. Wszyscy tury?ci, którzy dotr? do Góry Herbowej, maj? okazj? zapozna? si? z legend? o herbie K?trzyna, obejrze? jego wizerunek i podziwia? pi?kne widoki roztaczaj?ce si? z tej góry na okolic?.
GALERIA

2011-06-03
Z okazji przypadaj?cej w 2011 roku 100 rocznicy rozpocz?cia budowy Kana?u Mazurskiego Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej zorganizowa?o sympozjum "Kana? Mazurski - stan obecny i perspektywy w 100 rocznic? rozpocz?cia budowy". Kana? Mazurski budowany w latach 1911 – 1942 mia? po??czy? Wielkie Jeziora Mazurskie z Ba?tykiem. Niezwykle burzliwy ci?g zdarze? historycznych (I wojna ?wiatowa, II wojna ?wiatowa, rozstrzygni?cia podzia?u Europy po II wojnie ?wiatowej) spowodowa?y, ?e budowla ta nie zosta?a doko?czona. Imponuj?ce rozmiary i ciekawe rozwi?zania techniczne zastosowane przez budowniczych w tworzeniu tej ciekawej drogi wodnej budz? w?ród dzisiejszych mieszka?ców Warmii i Mazur, Obwodu Kaliningradzkiego oraz turystów odwiedzaj?cych te regiony du?e zainteresowanie. Zainteresowanie to ogniskuje si? wokó? historii obiektu oraz jego perspektyw. Poprzez zorganizowane sympozjum wyszli?my na przeciw oczekiwaniom mieszka?ców regionów oraz turystów i podj?li?my prób? przybli?enia im kwestii zwi?zanych z losami budowli. Sympozjum odby?o si? w dniach 3-4.06.2011 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Srokowie, powiat k?trzy?ski. 03 czerwca - odby?a si? cz??? teoretyczna, podczas której zaprezentowane zosta?y referaty dotycz?ce problematyki Kana?u Mazurskiego i jego bezpo?redniego otoczenia. Szczegó?owa tematyka zaprezentowanych referatów obejmowa?a: •Podstawowe za?o?enia budowy Kana?u Mazurskiego i zakres ich realizacji w latach 1911 – 1942; •Rzeki ?yna, Prego?a i Daima - cz??? drogi wodnej z Wielkich Jezior Mazurskich do Morza Ba?tyckiego; •Stan rozpoznania Kana?u Mazurskiego przez polski wywiad wojskowy w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego; •Kana? partnerstwa i rozwoju (turystyki) koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów po?o?onych wzd?u? drogi wodnej Kana?u Mazurskiego i rzeki ?yny oraz program jej wdro?enia; •Cele i za?o?enia Fundacji „Kana? Mazurski”; •Walory przyrodnicze Kana?u Mazurskiego w granicach zasi?gu terytorialnego Nadle?nictwa Srokowo; •Kana? Mazurski w perspektywie turystyki kulturowej; •Krajobraz kulturowy pogranicza; •Zagospodarowanie turystyczne strefy Kana?u Mazurskiego. Tera?niejszo?? i przysz?o??; •Turystyka w strefie nadgranicznej. Podstawy prawne i sankcje w kontek?cie ochrony granicy pa?stwowej. Cz??ci teoretycznej sympozjum towarzyszy?a wystawa fotograficzna prezentuj?ca Kana? Mazurski na ca?ej jego d?ugo?ci od jeziora Mamry do uj?cia do rzeki ?yna pod Dru?b?. 04 czerwca – odby?a si? wizyta studyjna, podczas której zainteresowani odwiedzili najciekawsze miejsca i budowle tej niedoko?czonej drogi wodnej Wspó?organizatorami sympozjum byli: Gmina Srokowo, Fundacja „Kana? Mazurski”, Lokalna Grupa Dzia?ania 9, Nadle?nictwo Srokowo.
GALERIA

2011-05-02
Zorganizowana zosta?a inscenizacja bitwy pod Wop?awkami w 700 rocznic?. W inscenizacji udzia? wzi?li: - Mr?gowska Rota Zaci??na; - Harcerska Rota Strzelcza przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach; - Bractwo Rycerskie Komturii Grudzi?dzkiej; - Bractwo Rycerskie Konwentu ?w. Piotra z Olsztynka; - Bractwo Rycerskie Ziemi E?ckiej; - Bractwo Historyczne WINLAND z Bia?egostoku; - Grupa Fechtunku Historycznego z K?trzyna - W roli statystów odgrywaj?cych wojów litewskich i ludno?? miejscow? wyst?pili mieszka?cy Karolewa, Czernik, Wop?awek i m?odzie? szkó? k?trzy?skich i Gminy K?trzyn.
GALERIA

2011-02-26
Dokonali?my podsumowania pracy Zarz?du na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Min??a II kadencja czyli 8 lat dzia?alno?ci Towarzystwa. Na zebraniu przedstawiony zosta? szczegó?owo miniony rok dzia?alno?ci. By? to okres wyt??onej pracy wielu cz?onków Towarzystwa. Zako?czyli?my prace przy cmentarzu wojennym w Górkach. Wytyczyli?my i oznakowali?my tras? rowerow? "Rowerowy szlak herbowy". Zorganizowali?my wycieczk? rowerow? po nowo wytyczonej trasie, z ogniskiem i kie?baskami dla uczestników. Zorganizowali?my ciekaw? wypraw? po pruskich grodziskach na terenie powiatu k?trzy?skiego. Wytyczyli?my sobie plany na rok bie??cy. Plany ciekawe i ambitne, wymagaj?ce du?ego wysi?ku i zaanga?owania wielu osób. Dokonali?my równie? wyborów nowych w?adz Towarzystwa na nadchodz?c? kadencj?. Sk?ad Zarz?du i Komisji Rewizyjnej uleg? niewielkim zmianom.
GALERIA