(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2010-11-11
Tradycyjnie, jak ka?dego roku, z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci przedstawiciele naszego Towarzystwa uczestniczyli w uroczysto?ciach z?o?enia kwiatów pod pomnikiem "W Ho?dzie Poleg?ym, Pomordowanym i Zam?czonym Polakom - Obro?com Ojczyzny 1939 - 1956"
GALERIA

2010-10-16
Przy pi?knej jesiennej aurze cz?onkowie i sympatycy Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej odwiedzili miejsca, które dla dawnych mieszka?ców okolic K?trzyna spe?nia?y bardzo wa?ne funkcje. Dla wielu dzisiejszych mieszka?ców tych terenów niewielkie wzniesienia, kopce czasami nie pasuj?ce do wspó?czesnego krajobrazu, nic nie znacz?, nie s? nawet zauwa?ane. Dzi?ki tej wyprawie jej uczestnicy poznali histori? plemion Bartów, ludzi którzy zamieszkiwali te ziemie kilka wieków przed nami. Poznano ich ?ycie codzienne, zwyczaje, wierzenia. Szczególn? uwag? uczestnicy wyprawy po?wi?cili problemom budowy umocnie?, które mia?y dawa? schronienie i stwarza? mo?liwo?? obrony przed napastnikami. Budowle te my wspó?cze?ni nazywamy grodziskami. By?y to wybudowane z drewna obwarowania, zazwyczaj w miejscu naturalnie przystosowanym do ochrony i obrony, dodatkowo wzmocnione palisad? oraz zasiekami. Uczestnicy wyprawy przekonali si?, ?e takich miejsc w naszym krajobrazie jest sporo. Realnie poznali kilka z nich, grodzisko w Garbnie, w Równinie Górnej, Radoszach, Jeg?awkach i Wilczynach. Wyprawa dotar?a równie? do Barcian gdzie na miejscu dawnego grodziska Krzy?acy pobudowali równie? warowni? obronn? ale ju? w zupe?nie innym charakterze i przy zastosowaniu wspó?czesnej im technologii. Zako?czenie i podsumowanie wyprawy odby?o si? przy ognisku gdzie by?a jeszcze okazja do dyskusji i zaspokojenia ciekawo?ci o tych ciekawych czasach i ludziach w nich ?yj?cych.
GALERIA

2010-09-29
Po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych, zosta? ponownie przywrócony do istnienia cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w Górkach. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu w?adz samorz?dowych Gminy Barciany i aktywnemu wspieraniu ich dzia?a? ze strony naszego Towarzystwa uda?o si? uratowa? bardzo ciekawy obiekt historyczny, na który czas i ludzie wydali ju? wyrok nieistnienia. Ten niewielki cmentarz po?o?ony w odludnym miejscu, na niewielkim wzniesieniu sta? si? w 1914 roku miejscem ostatecznego spoczynku 16 ?o?nierzy niemieckich. Jest on przyk?adem cmentarza pobitewnego, wówczas ?ródpolnego, ogrodzony murem kamiennym, do którego wiod?a aleja d?bowa. Czas zrobi? swoje, okolica oraz sam teren cmentarza poros?y drzewami i krzewami. Drewniane krzy?e zbutwia?y. Niestety ludzie dope?nili dzie?a i rozebrali kamienne ogrodzenie. Niemal?e dwuletni okres prac w trudnych warunkach bo bez dost?pu do pr?du, utrudniony dojazd oraz sk?pa ilo?? ?rodków finansowych, zako?czony zosta? sukcesem. Cmentarz powróci? do historycznego i realnego bytu. Otwarcie cmentarza mia?o charakter uroczysty. Zosta?o odprawione nabo?e?stwo ekumeniczne przez kapelanów ewangelickiego, prawos?awnego i katolickiego duszpasterstwa Stra?y Granicznej przy asy?cie harcerzy. Cmentarz zosta? oddany przez Wójta Gminy Barciany i Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej w adopcj? m?odzie?y Zespo?u Szkó? w Mo?tajnach. Na uroczysto?ci obecni byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych powiatu k?trzy?skiego, duchowni Ko?cio?a katolickiego, Ko?cio?a prawos?awnego i greckokatolickiego oraz Ko?cio?a ewangelickiego. Licznie przyby?a m?odzie? szkolna oraz mieszka?cy Gminy Barciany, w tym równie? pracownicy, którzy pracowali przy odbudowie tego obiektu. Na zako?czenie uczestnicy uroczysto?ci z?o?yli znicze i kwiaty pod tablic? i ?o?nierskim brzozowym krzy?em.
GALERIA

2010-09-25
Zosta?a oficjalnie otwarta trasa rowerowa, któr? wytyczy?o i oznakowa?o Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej i Towarzystwo Mi?o?ników K?trzyna w ramach realizacji zadania publicznego "Rowerowy szlak herbowy". W pierwszej wycieczce rowerowej nowo oznakowan? tras? udzia? wzi?li mieszka?cy K?trzyna i nie tylko. Frekwencja dopisa?a tak samo jak pogoda. Na starcie zg?osi?a si? bardzo licznie m?odzie? szkó? podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby doros?e. Do organizacji wycieczki rowerowej w??czy?o si? Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "AMICUS" funduj?c 20 kamizelek odblaskowych. Uczestnicy wycieczki poznali walory krajoznawcze i historyczne nowej trasy rowerowej. Pod Gór? Herbow?, która stanowi wa?ny element trasy, uczestnicy z?apali oddech przy ognisku i posilili si? pieczon? kie?bask? ufundowan? przez prezesa k?trzy?skiego "KOMUNALNIKA". Po odpoczynku zaatakowali Gór? Herbow? aby zapozna? si? na jej szczycie z legend? o herbie K?trzyna. Po trasie rowerzy?ci zwiedzili cmentarz rodowy rodziny Redeckerów w Godzikowie, manufaktur? kafli piecowych w Nakomiadach i manufaktur? ceramiki w Wajsznorach. W manufakturze ceramiki m?odzi tury?ci mogli wykaza? si? twórczo?ci? artystyczn? i stworzy? w glinie obraz swoich prze?y? z przebytej trasy.
GALERIA

2010-09-11
W Czernikach odby?a si? uroczysto?? zako?czenia I etapu remontu zabytkowego ko?cio?a ?w. Jana Ewangelisty. Na T? okoliczno?? Towarzystwo wyda?o zestaw widokówek historycznych i wspó?czesnych prezentuj?cych miejscowo?? i okolice. Podczas uroczystej Mszy ?w. zosta?a wmurowana tuba z pami?tkowym dokumentem zako?czenia I etapu remontu ko?cio?a oraz zawieszona zosta?a podkowa, która jest zwi?zana historycznie i poprzez legendy z t? miejscowo?ci?. Podczas Mszy wszyscy jej uczestnicy otrzymali zestawy widokówek. Po uroczysto?ciach w ko?ciele odby?o si? spotkanie mieszka?ców Czernik i zaproszonych go?ci w ?wietlicy wiejskiej. Podczas spotkania nast?pi?o otwarcie wystawy "Historia ko?cio?a i miejscowo?ci Czerniki" a kolega Tadeusz Korowaj wyg?osi? referat "Historia Czernik".
GALERIA

2010-08-30
W miejscowo?ci Parcz (na trasie Gier?o? - Mamerki), przy drodze asfaltowej, na cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej, na którym spoczywaj? szcz?tki 8 ?o?nierzy rosyjskich (o czym informuje tablica na cmentarzu)zosta?y postawione brakuj?ce trzy krzy?e prawos?awne. Krzy?e pierwszowojenne dawno ju? temu czas strawi?. W styczniu bie??cego roku, dzi?ki dzia?aniom podj?tym przez proboszcza parafii Karolewo, miejscow? spo?eczno?? i Towarzystwo zainstalowane zosta?o pi?? krzy?y. Teraz cmentarz jest w komplecie.
GALERIA

2010-08-04
Decyzj? nr 10/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w Nowej Gui zosta? wpisany do rejestru zabytków pod numerem A - 4550. Ochronie podlegaj?: - uk?ad przestrzenny cmentarza; - kamienne krzy?e nagrobne; - planowe nasadzenia. W roku 2008 po wykonanych pracach porz?dkowych na cmentarzu po?o?onym w pobli?u miejscowo?ci Nowa Guja (teren Gminy W?gorzewo), przez BJO (Bund Junges Ostpreussen)i nasze Towarzystwo, wyst?pili?my do Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków z wnioskiem o wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków Województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Procedura trwa?a d?ugo ale wa?ne, ?e skutecznie. Po dwóch latach dzia?a? biurokratycznych uda?o si? spraw? sfinalizowa?. Jakie korzy?ci wynikaj? z tego tytu?u dla samego obiektu? Urz?dnicy Gminy W?gorzewo dowiedzieli si? jaki zabytek posiadaj? na swoim terenie. Cmentarz, dzi?ki staraniom Gminy W?gorzewo, jest zadbany, wykoszona trawa. postawione nowe ogrodzenie. Obiekt jest chroniony z mocy prawa. Miejsce warte i godne odwiedzenia.
GALERIA

2010-03-27
Odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Tym razem podsumowania naszej dzia?alno?ci w 2009 roku dokonali?my w mi?ej atmosferze Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Dzieki ?yczliwo?ci gospodarza, Aleksandra Puszko Zebranie nasze mia?o charakter rodzinnej biesiady. Mimo sielankowej atmosfery dyskutowali?my o powa?nych sprawach. Liczne przedsi?wzi?cia, które realizowali?my w minionym roku, by?y przyczynkiem do obfitej dyskusji i refleksji. Zebranie wypracowa?o równie? ambitne kierunki naszej dzia?alno?ci na bie??cy rok. Teraz Zarz?d musi te wypracowane kierunki przetworzy? na konkretne zadania. Plany s? bardzo bogate, oby tylko wystarczy?o zapa?u to w przysz?ym roku te? b?dzie wiele powodów do obfitej dyskusji.
GALERIA

2010-01-24
Z inicjatywy i przy du?ym osobistym zaanga?owaniu ks. Kazimierza ?uchowskiego, proboszcza Parafii w Karolewie, cz?onka Zarz?du Towarzystwa, zosta? uporz?dkowany cmentarz wojenny w Parczu. Zosta?y wykonane prace porzadkowe, ustawione zosta?y nowe krzy?e na mogi?ach spoczywajacych tam ?o?nierzy. Towarzystwo ufundowa?o tablic? informacyjn? ze ?rodków pozyskanych w ramach 1% dla opp. Na cmentarzu spoczywa 8 ?o?nierzy rosyjskich, tórzy polegli w dniach 9-10 wrze?nia 1914 roku w bitwie pod twierdz? Boyen pod Gi?yckiem. W dniu 24 stycznia 2010 roku, w ramach tygodnia modlitwy o jedno?? chrze?cijan, odby?a si? uroczysta Msza w kaplicy w Parczu a nast?pnie po?wi?cenie krzy?y na odnowionym cmentarzu. Po?wi?cenia krzy?y prawos?awnych dokona? proboszcz parafii prawos?awnej w K?trzynie ks. mitrat Witalis Czy?ewski. Na uroczysto?ci obecny by? Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gda?sku, Siergiej Puczkow. Konsul podzi?kowa? wszystkim osobom zaanga?owanym w utrzymanie i piel?gnacj? tych miejsc gdzie spoczywaj? rosyjscy ?o?nierze, którzy spe?niali swój obowiazek i zap?acili najwy?sz? cen? oddaj?c ?ycie na obcej ziemi. Poprosi? o pami?? i trosk? mieszka?ców Ziemi K?trzy?skiej nad mogi?ami ?o?nierskimi.
GALERIA