(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2009-11-21
Towarzystwo wraz z Rzymsko-Katolick? Parafi? ?w. Jerzego i Muzeum im. W. K?trzy?skiego w K?trzynie zorganizowa?o sympozjum popularno-naukowe "650 lat Wzgórza Ko?cielnego". Sympozjum po?wi?cone by?o dziejom budowlanym i pracom konserwatorskim ko?cio?a ?w. Jerzego. Omówione zosta?y etapy rozwoju bry?y ko?cio?a na przestrzeni dziejów oraz prace konserwatorskie elementów wyposa?enia jego wn?trza. Uczestnicy sympozjum mogli równiez zapozna? si? z histori? wzgórza ko?cielnego na tle lokalnych uk?adów osadniczych. Bogaty w tre?ci i form? program sympozjum przedstawiony zosta? przez prelegentów w osobach: Iwona Li?ewska - Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Izabela Mellin-Wyczó?kowska - Muzeum im. W. K?trzy?skiego w K?trzynie, Andrzej Rzempo?uch - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Tadeusz Korowaj - Towarzystwo Mi?osników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej.
GALERIA

2009-10-02
No i có?, ?e tu? przed spotkaniem przesz?a pot??na ulewa. Ani na chwil? nie zak?óci?a ona oczekiwania i ch?ci na spotkanie jakie za chwil? ma si? zacz??. Co to za spotkanie? Spotkanie z histori?. W dniu 2 pa?dziernika 2009 r., w godzinach popo?udniowych spotkali si? cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, stra?acy z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Korszach i mieszka?cy so?ectwa To?kiny przy grobowcu rodziny von Borcke. Spotkanie to zaszczycili równie? swoj? obecno?ci? Zast?pca Burmistrza Korsz Wies?aw Prusik, radna Rady Miasta Korsze, jednocze?nie So?tys so?ectwa Babieniec, s?siaduj?cego z so?ectwem To?kiny, Czes?awa Or?owska-Staniszewska oraz So?tys so?ectwa To?kiny Gra?yna Majewska - wspó?organizatorka spotkania. Powodem spotkania by?o zako?czenie prac przy porz?dkowaniu grobowca rodziny von Borcke, do której od XVIII wieku nale?a?y dobra to?ki?skie. Obecnie z dawnego maj?tku zachowa?y si? zabudowania folwarczne z bram? wjazdow?, na której umieszczony jest kartusz tej rodziny oraz pi?kny park krajobrazowy. Grobowiec po?o?ony na wzniesieniu od pó?nocnej strony ko?cio?a gotyckiego zosta? w latach 60tych zdewastowany i rozgrabiony. Cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, przy wydatnej pomocy kolegów z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Korszach i wsparciu w?adz samorz?dowych Gminy Korsze, w okresie od maja do wrze?nia br. dokonali rewitalizacji tego obiektu. Dzi?ki przeprowadzonym pracom rewaloryzacyjnym To?kiny wzbogaci?y si? o kolejny ciekawy obiekt do zwiedzania na trasie rowerowej biegn?cej przez t? miejscowo??. Mieszka?cy, którzy przybyli licznie na zaproszenie Towarzystwa i Pani So?tys w to miejsce, ciekawi byli historii rodziny von Borcke oraz zakresem prac jakie zosta?y przeprowadzone. Po zapoznaniu si? z histori? miejsca i obiektu udali?my si? wszyscy do parku krajobrazowego, który rozci?ga? si? wokó? nieistniej?cego ju? pa?acu, na ognisko. Przy ognisku pieczone by?y kie?baski i toczy?a si? dyskusja wokó? historii miejsca. Starsi mieszka?cy wspominali dawne czasy oraz opisywali to miejsce jakie zapami?tali z okresu swojego dzieci?stwa. M?odzie? i dzieci biegali po parku korzystaj?c z takiej mo?liwo?ci, która nie zdarza si? cz?sto gdy? obecnie ca?y maj?tek jest w?asno?ci? prywatn?. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli dzia?alno?ci? Towarzystwa, pytali o dotychczasowe dokonania i plany na przysz?o??. Cz?onkowie Towarzystwa z kolei wyra?ali nadziej?, ?e miejsce, które zosta?o przywrócone do nale?ytego stanu b?dzie otoczone przez mieszka?ców w?a?ciw? trosk? i opiek?. Takie zapewnienie otrzymali?my zarówno od uczestników spotkania jak i Pana Wiceburmistrza. Kawa?ek historii sta? si? przyczynkiem do mi?ego spotkania, poznania si? wzajemnie i atrakcyjnego sp?dzenia czasu, nie bacz?c nawet na kaprysy jesiennej aury.
GALERIA

2009-06-20
W dniu 20 czerwca 2009 r. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych spo?eczno?ci” zorganizowa?o wycieczk? po nekropoliach wojennych powiatu k?trzy?skiego i w?gorzewskiego. Uczestnicy wyprawy zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. Obiekt godny zwiedzenia. Ciekawe eksponaty prezentowane w salach wystawowych i na wolnym powietrzu tworz? niepowtarzalny klimat harmonii i naturalnego porz?dku. Ciekawostk? jest to, ?e obok eksponatów toczy si? normalne ?ycie twórcze dzi?ki warsztatom rzemie?lniczym zorganizowanym w pomieszczeniach muzealnych. Cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej po?o?ony na wzniesieniu nad jeziorem ?wi?cajty zrobi? du?e wra?enie na wszystkich uczestnikach wyprawy. Na przyk?adzie tego cmentarza zapoznali?my si? z histori?, zasadami i zwyczajami urz?dzania miejsc pochówków ?o?nierzy, którym przysz?o odda? najwy?sz? warto?? dla cz?owieka jak? jest ?ycie, na tych terenach, które dla nas s? obecnie „Ma?? Ojczyzn?”. Cmentarz ten stanowi przyk?ad umiej?tnie wpasowanego w naturaln? rze?b? terenu i otaczaj?cy krajobraz obiektu. Wykorzystano walory po?o?enia, brzeg jeziora, wzniesienie i jego zbocze, a tak?e las. „Wygl?da tak jakby kraj dzielnym ?o?nierzom, którzy w jego obronie ofiarowali swoje ?ycie, z wdzi?czno?ci odst?pi? najpi?kniejsze miejsca na ostatni spoczynek” Cmentarz w Nowej Gui równie? wywar? wra?enie ale niestety negatywne, nie ze wzgl?du na po?o?enie, usytuowanie w krajobrazie. Oceniaj?c te elementy to jest to ciekawy przyk?ad cmentarza pobitewnego, ?ródle?nego, z ciekawym za?o?eniem architektonicznym . Za?o?ony na planie pó?kola, ogrodzony nasadzeniami z grabu pospolitego w celu wyodr?bnienia terenu cmentarza od reszty otoczenia, w którym dominuj? inne gatunki drzew. Stan utrzymania tej nekropolii jest bardzo z?y, rosn?ce na ca?ej powierzchni pokrzywy i inne chwasty zacieraj? jej obraz. Ciekaw? lekcj? historii i tolerancji by?o zwiedzenie zbiorowej mogi?y ?o?nierzy rosyjskich, po?o?onej niedaleko wcze?niej wspomnianego cmentarza. Wyryty na kamieniu napis „Tu spoczywa po dzielnej obronie ponad 500 rosyjskich ?o?nierzy” ?wiadczy o wielkim szacunku dla poleg?ych ?o?nierzy przeciwnej armii. Dwór Waltera von Sandena i jego ?ony Edith, a raczej jego ruiny sk?oni?y wszystkich uczestników wyprawy do zadumy i smutnej refleksji nad minionym czasem. Kiedy? miejsca te t?tni?y ?yciem, ?yciem twórczym. Jezioro O?win, nad którym po?o?ona jest posiad?o?? by?o dla obojga ma??onków bogatym ?ród?em inspiracji. Wiele z nich znajduje si? w ksi??kach Waltera np. „Guja, jezioro ptaków”, „Wydra Ingo”, „Dobry kraj”. Edith von Sanden stworzy?a wiele pi?knych rze?b zwierz?t ?yj?cych dziko w tej okolicy jak wydry, jaskó?ki, kormorany itp. Dzisiaj ?wiat o tych miejscach zapomnia? a po pi?knym dworze i otaczaj?cym go parku pozosta?y ju? tylko ruiny. Przygod? z histori? zako?czyli?my na Diablej Górze, pod Srokowem. Jest to najwy?sze wzniesienie po?o?one na terenie powiatu k?trzy?skiego (157m npm), na szczycie którego stoi monumentalna budowla kamienna z 1902 roku. Jest to wie?a widokowa potocznie zwana „Wie?? Bismarcka”. Niestety, ju? nie wie?a a jej ruiny i znów smutna refleksja o przemijaniu. Wszystko by?oby w porz?dku gdyby jedynym czynnikiem dzia?aj?cym na otoczenie by? czas ale prawda jest brutalniejsza gdy? i w tym miejscu wyra?nie wida? destrukcyjne dzia?anie ludzkich r?k. Po tak du?ej dawce wiedzy historycznej, wra?e? estetycznych, obcowania z przyrod? i pi?knymi krajobrazami, czasami smutn? refleksj? o bezpowrotnym znikaniu cennych obiektów i miejsc z naszego krajobrazu i wielkim wysi?ku fizycznym, kie?baski pieczone przy ognisku smakowa?y wy?mienicie. Pierwsza wakacyjna sobota wielu uczestnikom, w tym szczególnie m?odzie?y, na d?ugo zapadnie w pami?ci a dla niektórych b?dzie to mo?e inspiracja do samodzielnego lub w gronie rodziny odwiedzania tych miejsc w celu pog??bienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej „Ma?ej Ojczyzny”.
GALERIA

2009-06-18
W tym roku my?l? przewodni? dorocznej konferencji organizacji pozarz?dowych województwa warmi?sko-mazurskiego, która odby?a si? 18 czerwca, by?o has?o „20 lat spo?ecze?stwa obywatelskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszego Towarzystwa. Podczas konferencji nast?pi?o podsumowanie VI edycji konkursu GODNI NA?LADOWANIA. W konkursie wzi?li?my udzia?, zg?aszaj?c swój w kategorii na najlepsz? inicjatyw? organizacji pozarz?dowych w województwie warmi?sko-mazurskim „Rewitalizacja cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie”. Co prawda nie zdobyli?my nagrody g?ównej ale zostali?my wyró?nieni podzi?kowaniem przez kapitu?? konkursu. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej wzi??o równie? udzia? w Targach Organizacji Pozarz?dowych prezentuj?c swoj? organizacj? i promuj?c dzia?ania podejmowane przez jej cz?onków.
GALERIA

2009-02-28
W dniu 28 lutego 2009 roku odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa. Podczas Zebrania dokonali?my podsumowania naszej rocznej pracy oraz wytyczyli?my kierunki dzia?ania na 2009 rok. Rok 2008 by? okresem obfituj?cym w wydarzenia, szczególnie zwi?zane z obchodami "Roku Wojciecha Ketrzy?skiego". W obchodach tych mieli?my swój znacz?cy wk?ad. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada si? rok bie??cy, po?wi?cimy go jednak wi?kszej konsolidacji naszego ?rodowiska. Nasze doroczne spotkanie uatrakcyjnione zosta?o ciekaw? prelekcj? z pokazem multimedialnym pt. "Historia i wierzenia Mazurów zakl?te w podaniach ludowych", w wykonaniu Pana dra Jerzego ?apo - pracownika Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie. Ciekawe, momentami straszne podania i legendy wprowadzi?y uczestników spotkania w atmosfer? horroru. Nie zdo?a?y jednak skutecznie przestraszy? gdy? publikacje autorstwa Pana Jerzego, które przywióz? ze sob?, rozesz?y si? jak ciep?e bu?eczki.
GALERIA