(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2008-11-13
Moc? uchwa?y Zarz?du Towarzystwa, podj?tej w dniu 6 listopada 2008 roku, przyst?pili?my do sieci organizacji pozarz?dowych województwa Warmi?sko-Mazurskiego. Sie? HEROLD s?u?y wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie do?wiadcze? oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na rzecz rozwoju lokalnego. Jednym z zada? naszej organizacji jest podejmowanie dzia?a? wspieraj?cych ró?ne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji spo?eczno?ci lokalnej. W uczestnictwie w sieci upatrujemy mo?liwo?ci zdobycia wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie inicjowania aktywno?ci lokalnych spo?eczno?ci na rzecz rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego. Wiedz? i umiej?tno?ci chcemy zdoby? poprzez udzia? naszych cz?onków w ró?nego rodzaju szkoleniach organizowanych przez sie? oraz poprzez wymian? do?wiadcze? w gronie organizacji "heroldów". Konferencja inauguruj?ca now? Sie? Herold, z udzia?em przedstawicieli 45 organizacji cz?onkowskich, w tym równie? przedstawicieli naszego Towarzystwa i znacz?cych dla sektora pozarz?dowego go?ci, odby?a si? 9- 10.12.2008 r. w Starych Jab?onkach. Podczas konferencji nast?pi?o uroczyste wr?czenie aktów cz?onkostwa w Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego „HEROLD”. Akt ten eksponowany jest w biurze Towarzystwa na honorowym miejscu, wraz z nasz? patronk? Zofi? Licharew?.

2008-11-10
W dniu 10 listopada 2008 roku na zamku k?trzy?skim nast?pi?o uroczyste podsumowanie i zako?czenie obchodów "Roku Wojciecha K?trzy?skiego". W uroczysto?ci uczestniczyli przedstawiciele w?adz Miasta, instytucji i organizacji aktywnie realizuj?cych program obchodów oraz prawnuczka naszego patrona, Katarzyna K?trzy?ska. Towarzystwo nasze mia?o swój znacz?cy wk?ad w tym przedsi?wzi?ciu. Uchwa?? nr XXIV/125/07 Rady Miejskiej w K?trzynie, z dnia 20 grudnia 2007 roku powo?any zosta? Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów Roku Wojciecha K?trzy?skiego, w sk?ad którego wszed? przedstawiciel naszego Towarzystwa. Przez ca?y rok organizowane by?y w przedszkolach i szko?ach podstawowych konkursy po?wi?cone patronowi naszego Miasta. Cz?onkowie Towarzystwa bardzo aktywnie uczestniczyli w komisjach konkursowych oraz prelekcjach w tych placówkach. Grupa sze?ciu cz?onków Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza K?trzyna, uczestniczy?a w uroczysto?ciach ods?oni?cia nowego pomnika nagrobnego Wojciecha K?trzy?skiego na Cmentarzu ?yczakowskim we Lwowie, w dniu 11 lipca 2008 roku. W ramach programu obchodów opracowali?my i doprowadzili?my do wydania zestawu widokówek "2008 Rok Wojciecha K?trzy?skiego". Zestaw ten sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Pierwsza cz??? to portret W. K?trzy?skiego z krótkim ?yciorysem oraz trzy widokówki przedstawiaj?ce miasto z okresu pobytu patrona. Druga cz??? prezentuje na pierwszej widokówce miejsca na terenie województwa zwi?zane z W. K?trzy?skim. Na pozosta?ych trzech widokówkach zaprezentowane zosta?y miejsca i obiekty w K?trzynie zwi?zane z patronem. Ca?o?? w?o?ona w etui z nadrukiem herbu K?trzyna i w barwach naszego Miasta. Zestaw wydany zosta? w nak?adzie 1000 egz. ze ?rodków finansowych Urz?du Miasta. Publikacja ta zaprezentowana zosta?a w formie prezentacji multimedialnej podczas uroczysto?ci zako?czenia obchodów Roku Wojciecha K?trzy?skiego.

2008-09-27
W ramach obchodzonych we wrze?niu "Europejskich Dni Dziedzictwa" Towarzystwo zorganizowa?o wyciecz? w dniu 27 wrze?nia 2008 r. po Gminie K?trzyn. Pozornie okolice K?trzyna wydaj? si? ma?o atrakcyjne dla mieszka?ców miasta. Z pewno?ci? zupe?nie inne wra?enie odnie?li uczestnicy naszej wycieczki. Nie tylko Gier?o? i ?w. Lipka mog? zadziwi? sw? historia i ogl?dem wizualnym. Takie miejscowo?ci jak Windykajmy, S?awkowo czy Zalesie K?trzy?skie maj? swoj? ciekaw? histori? i interesuj?ce zabytki. Pa?ac w Nakomiadach z pi?knymi ogrodami i bardzo ciekaw? manufaktur? ?mia?o mog? konkurowa? ze sztandarowymi zabytkami i ciekawymi miejscami naszego powiatu. Cmentarz w Godzikowie rodziny Redeckerów jest przyk?adem bardzo ciekawej formy nekropolii. Góra herbowa, miejsce cz?stych wycieczek rowerowych i pieszych m?odzie?y szkolnej dawnego K?trzyna (Rastenburga) i okolicznych miejscowo?ci, z miejscem na ognisko, dzisiaj zupe?nie zapomniane. Dzisiaj wi?kszo?? mieszka?ców K?trzyna nie wie gdzie ta góra si? znajduje i jaki jest jej zwi?zek z miastem. Pan Piotr Ciszek w gospodarczych pomieszczeniach pa?acowych zorganizowa? nie lada atrakcj? dla turystów - pokaz manufaktury produkcji kafli piecowych i ca?ych pieców przy zastosowaniu wzornictwa i kolorystyki regionalnej. To wszystko by?o tre?ci? naszej wycieczki, dzi?ki której mogli?my pozna? dziedzictwo "Naszej ma?ej Ojczyzny". Wycieczk? zako?czyli?my w Owczarni u Pana Aleksandra Puszko, w jego wspania?ym Muzeum i przy ognisku. By?a to pi?kna lekcja historii, szczególnie dla m?odzie?y.
GALERIA

2008-07-30
Wiosn? 2008 r. przedstawiciele "Bund Junges Ostpreußen" (BJO)zwrócili si? do naszego Towarzystwa z pro?b? o pomoc w zorganizowaniu prac porz?dkowych na jednym z cmentarzy wojennych z okresu I wojny ?wiatowej, na terenie powiatu k?trzy?skiego lub w?gorzewskiego, przez wolontariuszy, cz?onków BJO. W wyniku wspólnych ustale? wytypowali?my cmentarz po?o?ony na terenie Gminy Wegorzewo, w pobli?u miejscowo?ci Nowa Guja. Cmentarz jest dobrze zachowany, wymaga? jednak przeprowadzenia prac porz?dkowych polegaj?cych na wykoszeniu trawy i chwastów, wyrównaniu terenu, bardzo mocno zrytego przez dziki, wyci?ciu krzewów zarastaj?cych wokó? cmentarza i na ?cie?ce prowadz?cej do obiektu. W dniach 28-30 lipca 2008 r. grupa 6 wolontariuszy z Niemiec, przy wsparciu sprz?towym ze strony Gminy W?gorzewo, realizowa?a prace porz?dkowe na cmentarzu. Po zako?czeniu prac, w dniu 30 lipca, w godzinach wieczornych, nast?pi?o uroczyste zako?czenie pobytu i prac niemieckich kolegów na cmentarzu. W bardzo kameralnej atmosferze, na uporz?dkowanym cmentarzu spotkali?my si? wspólnie z Zast?pc? Burmistrza W?gorzewa, Panem Andrzejem Lachowiczem. Skromn? uroczysto?? u?wietni?a modlitwa, za spoczywaj?cych na cmentarzu ?o?nierzy, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. ppor. Marcina Pysza - kapelana Stra?y Granicznej w K?trzynie. Powy?sze przedsi?wzi?cie by?o przyk?adem dobrej wspó?pracy organizacji pozarz?dowych Polski i Niemiec oraz w?adz samorz?dowych w budowaniu przyja?ni i wzajemnego szcunku do siebie i historii, której jeste?my spadkobiercami.
GALERIA

2008-07-11
W dniu 11 lipca 2008 r.,w 170 rocznic? urodzin, na cmentarzu ?yczakowskim we Lwowie nast?pi?o uroczyste po?wi?cenie pomnika nagrobnego na mogile patrona naszego Miasta, Wojciecha K?trzy?skiego. W uroczysto?ci uczestniczyli,w licznej grupie mieszka?ców K?trzyna, przedstawiciele naszego Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza K?trzyna. Po uroczysto?ciach na pi?knym historycznym cmentarzu uczestniczyli?my w sympozjum naukowym zorganizowanym w Bibliotece Naukowej AN Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dawne Ossolineum Lwowskie, którego dyrektorem by? W. K?trzy?ski. Pobyt we Lwowie wykorzystali?my do zwiedzenia miasta, jego osobliwo?ci i pieknej architektury prze?omu XIX i XX wieku.
GALERIA

2008-06-05
"Szpital i ludzie - oni tworzyli histori?". Pod takim has?em zorganizowana zosta?a wystawa i wieczór wspomnie? z okazji 100 rocznicy istnienia Szpitala Powiatowego w K?trzynie, w dniu 5 czerwca 2008 r. Wystawa i wieczór wspomnie?, na który zaproszeni zostali najstarsi pracownicy szpitala (piel?gniarki i pracownicy techniczni) zorganizowana zosta?a przez nasze Towarzystwo, Towarzystwo Mi?o?ników K?trzyna, K?trzy?skie Stowarzyszenie O?wiatowe, Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego oraz przy bardzo du?ej pomocy K?trzy?skiego Centrum Kultury.W uroczysto?ci otwarcia wystawy i wieczorze wspomnie? uczestniczyli go?cie z Niemiec z Panem Hubertusem Hilgendorffem, Przewodnicz?cym Zwi?zku Rastenburczyków w Wesel. Dla by?ych piel?gniarek by? to wieczór pe?en wzrusze? i emocjonalnych prze?y?. Dla wszystkich uczestników pi?kna i ?ywa lekcja historii. Wystaw? mo?na zwieda? przez ca?y czerwiec w Lo?y.
GALERIA

2008-05-01
W dniu 1 maja 2008r. zorganizowana zosta?a majówka dla cz?onków Towarzystwa. Zaproszenie na majówk? wystosowali?my do wszystkich mieszka?ców naszego miasta. By?o nas 55 osób i 17 samochodów. Liczba ta przekroczy?a oczekiwania organizatorów. Wysoka frekwencja nie spowodowa?a ?adnych zak?óce? organizacyjnych a wr?cz przeciwnie panowa? porz?dek i sprawny przebieg zaplanowanych przedsi?wzi??. Majówka mia?a charakter wycieczki po najwi?kszej budowli hydrotechnicznej powiatu k?trzy?skiego, jak? jest niew?tpliwie Kana? Mazurski. Uczestnicy mieli okazj? zwiedzi? wszystkie najwi?ksze i najistotniejsze elementy tej budowli. Odwiedzili?my wszystkie pi?? ?luz znajduj?ce si? po polskiej stronie kana?u, jazy walcowe i dobrze zachowane odcinki koryta kana?u oraz pozna? histori? tej imponuj?cej budowli. Wypraw? majow? zako?czyli?my przy ognisku, pieczonych kie?baskach i smacznym bigosie, zafundowanym uczestnikom przez wiceprezesa Towarzystwa - Jana Pietrzaka.
GALERIA

2008-02-16
W dniu 16 lutego 2008 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci ostatniego roku. By? to ju? pi?ty rok istnienia naszego Towarzystwa na mapie organizacji pozarz?dowych.Cz?onkowie Towarzystwa przyj?li sprawozdania przedstawione przez Zarz?d oraz okre?lili kierunki dzia?ania na bie??cy rok. Walne Zebranie podj??o uchwa?? o ratyfikacji "Karty Zasad Dzia?ania Organizacji Pozarz?dowych" prze Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej. Go?ciem Zebrania by? Przewodnicz?cy Bractwa Pielgrzymkowego im. ?w Jakuba, który zaprezentowa? stowarzyszenie. Obie organizacje zadeklarowa?y wspó?prac? w zakresie wytyczenia "szlaku jakubowego" na terenie powiatu k?trzy?skiego dla turystów i pielgrzymów odwiedzaj?cych nasz region.
GALERIA