(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2008-11-13
Mocą uchwały Zarządu Towarzystwa, podjętej w dniu 6 listopada 2008 roku, przystąpiliśmy do sieci organizacji pozarządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sieć HEROLD służy wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie doświadczeń oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego. Jednym z zadań naszej organizacji jest podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji społeczności lokalnej. W uczestnictwie w sieci upatrujemy możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie inicjowania aktywności lokalnych społeczności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wiedzę i umiejętności chcemy zdobyć poprzez udział naszych członków w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez sieć oraz poprzez wymianę doświadczeń w gronie organizacji "heroldów". Konferencja inaugurująca nową Sieć Herold, z udziałem przedstawicieli 45 organizacji członkowskich, w tym również przedstawicieli naszego Towarzystwa i znaczących dla sektora pozarządowego gości, odbyła się 9- 10.12.2008 r. w Starych Jabłonkach. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie aktów członkostwa w Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego „HEROLD”. Akt ten eksponowany jest w biurze Towarzystwa na honorowym miejscu, wraz z naszą patronką Zofią Licharewą.

2008-11-10
W dniu 10 listopada 2008 roku na zamku kętrzyńskim nastąpiło uroczyste podsumowanie i zakończenie obchodów "Roku Wojciecha Kętrzyńskiego". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, instytucji i organizacji aktywnie realizujących program obchodów oraz prawnuczka naszego patrona, Katarzyna Kętrzyńska. Towarzystwo nasze miało swój znaczący wkład w tym przedsięwzięciu. Uchwałą nr XXIV/125/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie, z dnia 20 grudnia 2007 roku powołany został Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego, w skład którego wszedł przedstawiciel naszego Towarzystwa. Przez cały rok organizowane były w przedszkolach i szkołach podstawowych konkursy poświęcone patronowi naszego Miasta. Członkowie Towarzystwa bardzo aktywnie uczestniczyli w komisjach konkursowych oraz prelekcjach w tych placówkach. Grupa sześciu członków Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza Kętrzyna, uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia nowego pomnika nagrobnego Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w dniu 11 lipca 2008 roku. W ramach programu obchodów opracowaliśmy i doprowadziliśmy do wydania zestawu widokówek "2008 Rok Wojciecha Kętrzyńskiego". Zestaw ten składał się z dwóch części. Pierwsza część to portret W. Kętrzyńskiego z krótkim życiorysem oraz trzy widokówki przedstawiające miasto z okresu pobytu patrona. Druga część prezentuje na pierwszej widokówce miejsca na terenie województwa związane z W. Kętrzyńskim. Na pozostałych trzech widokówkach zaprezentowane zostały miejsca i obiekty w Kętrzynie związane z patronem. Całość włożona w etui z nadrukiem herbu Kętrzyna i w barwach naszego Miasta. Zestaw wydany został w nakładzie 1000 egz. ze środków finansowych Urzędu Miasta. Publikacja ta zaprezentowana została w formie prezentacji multimedialnej podczas uroczystości zakończenia obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego.

2008-09-27
W ramach obchodzonych we wrześniu "Europejskich Dni Dziedzictwa" Towarzystwo zorganizowało wycieczę w dniu 27 września 2008 r. po Gminie Kętrzyn. Pozornie okolice Kętrzyna wydają się mało atrakcyjne dla mieszkańców miasta. Z pewnością zupełnie inne wrażenie odnieśli uczestnicy naszej wycieczki. Nie tylko Gierłoż i Św. Lipka mogą zadziwić swą historia i oglądem wizualnym. Takie miejscowości jak Windykajmy, Sławkowo czy Zalesie Kętrzyńskie mają swoją ciekawą historię i interesujące zabytki. Pałac w Nakomiadach z pięknymi ogrodami i bardzo ciekawą manufakturą śmiało mogą konkurować ze sztandarowymi zabytkami i ciekawymi miejscami naszego powiatu. Cmentarz w Godzikowie rodziny Redeckerów jest przykładem bardzo ciekawej formy nekropolii. Góra herbowa, miejsce częstych wycieczek rowerowych i pieszych młodzieży szkolnej dawnego Kętrzyna (Rastenburga) i okolicznych miejscowości, z miejscem na ognisko, dzisiaj zupełnie zapomniane. Dzisiaj większość mieszkańców Kętrzyna nie wie gdzie ta góra się znajduje i jaki jest jej związek z miastem. Pan Piotr Ciszek w gospodarczych pomieszczeniach pałacowych zorganizował nie lada atrakcję dla turystów - pokaz manufaktury produkcji kafli piecowych i całych pieców przy zastosowaniu wzornictwa i kolorystyki regionalnej. To wszystko było treścią naszej wycieczki, dzięki której mogliśmy poznać dziedzictwo "Naszej małej Ojczyzny". Wycieczkę zakończyliśmy w Owczarni u Pana Aleksandra Puszko, w jego wspaniałym Muzeum i przy ognisku. Była to piękna lekcja historii, szczególnie dla młodzieży.
GALERIA

2008-07-30
Wiosną 2008 r. przedstawiciele "Bund Junges Ostpreußen" (BJO)zwrócili się do naszego Towarzystwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu prac porządkowych na jednym z cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej, na terenie powiatu kętrzyńskiego lub węgorzewskiego, przez wolontariuszy, członków BJO. W wyniku wspólnych ustaleń wytypowaliśmy cmentarz położony na terenie Gminy Wegorzewo, w pobliżu miejscowości Nowa Guja. Cmentarz jest dobrze zachowany, wymagał jednak przeprowadzenia prac porządkowych polegających na wykoszeniu trawy i chwastów, wyrównaniu terenu, bardzo mocno zrytego przez dziki, wycięciu krzewów zarastających wokół cmentarza i na ścieżce prowadzącej do obiektu. W dniach 28-30 lipca 2008 r. grupa 6 wolontariuszy z Niemiec, przy wsparciu sprzętowym ze strony Gminy Węgorzewo, realizowała prace porządkowe na cmentarzu. Po zakończeniu prac, w dniu 30 lipca, w godzinach wieczornych, nastąpiło uroczyste zakończenie pobytu i prac niemieckich kolegów na cmentarzu. W bardzo kameralnej atmosferze, na uporządkowanym cmentarzu spotkaliśmy się wspólnie z Zastępcą Burmistrza Węgorzewa, Panem Andrzejem Lachowiczem. Skromną uroczystość uświetniła modlitwa, za spoczywających na cmentarzu żołnierzy, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. ppor. Marcina Pysza - kapelana Straży Granicznej w Kętrzynie. Powyższe przedsięwzięcie było przykładem dobrej współpracy organizacji pozarządowych Polski i Niemiec oraz władz samorządowych w budowaniu przyjaźni i wzajemnego szcunku do siebie i historii, której jesteśmy spadkobiercami.
GALERIA

2008-07-11
W dniu 11 lipca 2008 r.,w 170 rocznicę urodzin, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika nagrobnego na mogile patrona naszego Miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego. W uroczystości uczestniczyli,w licznej grupie mieszkańców Kętrzyna, przedstawiciele naszego Towarzystwa, na zaproszenie Burmistrza Kętrzyna. Po uroczystościach na pięknym historycznym cmentarzu uczestniczyliśmy w sympozjum naukowym zorganizowanym w Bibliotece Naukowej AN Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dawne Ossolineum Lwowskie, którego dyrektorem był W. Kętrzyński. Pobyt we Lwowie wykorzystaliśmy do zwiedzenia miasta, jego osobliwości i pieknej architektury przełomu XIX i XX wieku.
GALERIA

2008-06-05
"Szpital i ludzie - oni tworzyli historię". Pod takim hasłem zorganizowana została wystawa i wieczór wspomnień z okazji 100 rocznicy istnienia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w dniu 5 czerwca 2008 r. Wystawa i wieczór wspomnień, na który zaproszeni zostali najstarsi pracownicy szpitala (pielęgniarki i pracownicy techniczni) zorganizowana została przez nasze Towarzystwo, Towarzystwo Miłośników Kętrzyna, Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego oraz przy bardzo dużej pomocy Kętrzyńskiego Centrum Kultury.W uroczystości otwarcia wystawy i wieczorze wspomnień uczestniczyli goście z Niemiec z Panem Hubertusem Hilgendorffem, Przewodniczącym Związku Rastenburczyków w Wesel. Dla byłych pielęgniarek był to wieczór pełen wzruszeń i emocjonalnych przeżyć. Dla wszystkich uczestników piękna i żywa lekcja historii. Wystawę można zwiedać przez cały czerwiec w Loży.
GALERIA

2008-05-01
W dniu 1 maja 2008r. zorganizowana została majówka dla członków Towarzystwa. Zaproszenie na majówkę wystosowaliśmy do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Było nas 55 osób i 17 samochodów. Liczba ta przekroczyła oczekiwania organizatorów. Wysoka frekwencja nie spowodowała żadnych zakłóceń organizacyjnych a wręcz przeciwnie panował porządek i sprawny przebieg zaplanowanych przedsięwzięć. Majówka miała charakter wycieczki po największej budowli hydrotechnicznej powiatu kętrzyńskiego, jaką jest niewątpliwie Kanał Mazurski. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić wszystkie największe i najistotniejsze elementy tej budowli. Odwiedziliśmy wszystkie pięć śluz znajdujące się po polskiej stronie kanału, jazy walcowe i dobrze zachowane odcinki koryta kanału oraz poznać historię tej imponującej budowli. Wyprawę majową zakończyliśmy przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i smacznym bigosie, zafundowanym uczestnikom przez wiceprezesa Towarzystwa - Jana Pietrzaka.
GALERIA

2008-02-16
W dniu 16 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania działalności ostatniego roku. Był to już piąty rok istnienia naszego Towarzystwa na mapie organizacji pozarządowych.Członkowie Towarzystwa przyjęli sprawozdania przedstawione przez Zarząd oraz określili kierunki działania na bieżący rok. Walne Zebranie podjęło uchwałę o ratyfikacji "Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych" prze Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej. Gościem Zebrania był Przewodniczący Bractwa Pielgrzymkowego im. Św Jakuba, który zaprezentował stowarzyszenie. Obie organizacje zadeklarowały współpracę w zakresie wytyczenia "szlaku jakubowego" na terenie powiatu kętrzyńskiego dla turystów i pielgrzymów odwiedzających nasz region.
GALERIA