(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2007-11-16
W dniu 16 listopada 2007 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej mia?a miejsce promocja albumu "Rastenburg - K?trzyn. Takie by?o nasze miasto". Autorami tej pozycji albumowej, zawieraj?cej bogaty zestaw ciekawych widokówek i kartek pocztowych, s? dwaj cz?onkowie Towarzystwa: Tadeusz Korowaj i Ernst Tyton. Pozycja ta zosta?a przygotowana i wydana specjalnie w roku jubileuszu 650-lecia naszego Miasta. Wsztstkich mi?o?ników starej fotografii i widokówek oraz historii K?trzyna zach?camy do letury.

2007-11-11
Tradycyjnie w dniu 11 listopada odby?y si? uroczysto?ci zapalenia zniczy i z?o?enia kwiatów pod obeliskiem po?wi?conym pami?ci pomordowanych i zam?czonych w obozach jenieckich i przej?ciowych na terenie miasta i powiatu k?trzy?skiego, w latach 1939-1945. W uroczysto?ci udzia? wzi??a delegacja naszego Towarzystwa oddaj? ho?d bohaterom tamtych czasów.
GALERIA

2007-11-09
"Zofia Licharewa - dialog wielokulturowy",pod takim has?em zorganizowane zosta?o sympozjum popularno-naukowe przez Towarzystwo, w dniu 9 listopada 2007 roku. Celem sympozjum by?o pog??bienie dyskusji nad dziedzictwem kulturowym Ziemi K?trzy?skiej i ukazanie roli Zofii Licharewej w kszta?towaniu dialogu wielokulturowego i kszta?towaniu to?samo?ci regionalnej mieszka?ców naszego regionu. W dyskusji udzia? wzi?li przedstawiciele instytucji naukowych, o?rodków badawczych oraz organizacji pozarz?dowych, w osobach: prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk; dr Ma?gorzata Ga??ziowska; dr Jerzy Prochwicz; dr Roman S?awi?ski; mgr Iwona Li?ewska; mgr Izabela Mellin-Wyczó?kowska; mgr Damian Chmielewski; mgr Tadeusz Korowaj. Sympozjum obradowa?o w Muzeum im. Wojciecha K?trzy?skiego w K?trzynie, w instytucji której za?o?ycielk? i pierwsz? kierowniczk? by?a Zofia Licharewa.
GALERIA

2007-07-11
"Para buch - maszyna w ruch". Pod takim has?em Towarzystwo realizowa?o projekt w ramach realizacji zada? publicznych finansowanych przez Gmin? Miejsk? K?trzyn. W ramach projektu wydany zosta? folder przedstawiaj?cy histori? i perspektywy linii kolejowej K?trzyn - W?gorzewo. W dniu 1 lipca 2007 r. przypada?a 100 rocznica uruchomienia tej linii kolejowej. W tym dniu odby? si? uroczysty, inauguruj?cy ponowne przywrócenie tego po??czenia, przejazd poci?gu na trasie W?gorzewo - K?trzyn. Udzia? Towarzystwa nie ograniczy? si? tylko do wydania na t? okoliczno? foldera. Wielu cz?onków Towarzystwa przepracowa?o kilkana?cie godzin przy oczyszczaniu torów kolejowych z krzewów oraz malowaniu kamieni hektometrowych, na odcinku K?trzyn - Parcz.
GALERIA

2007-04-13
Dzieje Miasta i Gminy Korsze. Przewodnik historyczny - pod takim tytu?em zosta?a wydana kolejna publikacja z serii przewodników historycznych, której autorem jest Tadeusz Korowaj. Promocja ksi??ki odby?a si? w dniu 30 marca 2007 r. w Korszach oraz w dniu 13 kwietnia w K?trzynie. Laudacji dokona? pracownik naukowy O?rodka Bada? Naukowych w Olsztynie dr Jerzy Sikorski.
GALERIA

2007-02-24
W dniu 24 lutego 2007 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania dzia?alno?ci przez pierwsze cztery lata, od momentu za?o?enia. Wybrane zosta?y w?adze Towarzystwa na nast?pn? II kadencj?. Sk?and nowych w?adz nie wiele zmieni? si?, wol? Zebrania. Wypracowane zosta?y równie? kierunki pracy Towarzystwa na now? kadencj?.
GALERIA

2007-02-16
Z inicjatywy Towarzystwa, przy wspó?udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w K?trzynie, zorganizowana zosta?a wystawa fotograficzna "Na nieludzkiej ziemi - Charków, Katy?, Miednoje". Wystawa sk?ada si? z 17 plansz, na których zaprezentowanych jest 80 zdj?? przedstawiaj?cych prace ekshumacyjne w latach 1991-1995 na terenie miejsc ka?ni polskich oficerów WP, KOP, funkcjonariuszy Policji Pa?stwowej i pracowników s?downictwa. Na uroczysto?i otwarcia wystawy, w dniu 16 lutego 2007 roku, go?ci? autor zdj?? i uczestnik misji ekshumacyjnych - Aleksander Za??ski wraz z koleg? Janem Rychnerem, który z kolei jest autorem wierszy po?wi?conych tematyce patriotycznej, w tym katy?skiej. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 16 marca 2007 r.
GALERIA

2007-02-09
Z inicjatywy cz?onka naszego Towarzystwa, Jerzego Prochwicza, wystawa "?wiat m?odzie?y deportowanej ze wschodnich rubie?y II Rzeczypospolitej', której autorami s? dr Jerzy Prochwicz i ks. dr Zbigniew K?pa trafi?a do Piotrkowa Trybunalskiego. W dniu 9 lutego 2007 r. w Muzeum piotrkowskim nast?pi?o uroczyste jej otwarcie. Oficjalnymi organizatorami wystawy s? Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej im. Zofii Licharewej oraz Akademia ?wi?tokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W uroczysto?ci otwarcia wystawy udzia? wzi?li jej autorzy i prezes Towarzystwa. Wystawa zosta?a przyj?ta przez ?rodowisko piotrkowskie bardzo ciep?o i ?yczliwie. Cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem zwiedzaj?cych.
GALERIA