(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2006-11-11
W dniu 11 listopada 2006r.obchodzili?my dwie wa?ne uroczysto?ci. Pierwsza z nich to 88 Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci a druga to 649 Rocznica Nadania Praw Miejskich Miastu K?trzyn. Z tych okazji Towarzystwo w??czy?o si? w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem patrona Miasta W. K?trzy?skiego i pod obeliskiem po?wi?conym pami?ci pomordowanym i zam?czonym w obozach jenieckich i przej?ciowych na terenie miasta i powiatu K?trzyn w latach 1939-1945
GALERIA

2006-09-23
W dniu 23 wrze?nia 2006 roku cz?onkowie Towarzystwa oraz sympatycy wyruszyli na poznanie ciekawych miejsc i obiektów na terenie Gminy Korsze. Trasa wycieczki wiod?a z K?trzyna do Garbna, nast?pnie do To?kin. W To?kinach zwiedzili?my ciekawy ko?ció? pochodz?cy z okresu wczesnego ?redniowiecza i resztki bardzo ciekawego grobowca ma??e?stwa von Borcke z pi?knie zachowanymi na p?ytach herbami. Nast?pnie odwiedzili?my dawn? posiad?o?? - rezydencj? Hansa Albrechta zu Eulenburg. Niestety pa?ac zosta? spalony w 1945 roku. Dalsza trasa wiod?a przez Gudniki, gdzie stoi dobrze zachowany ko?ció? gotycki z barokowym wyposa?eniem wn?trza, do Prosny. W Pro?nie uczestnicy wycieczki zachwycali si?, niestety ju? tylko ruinami, pa?acu zbudowanego w stylu barokowym w II po?owie XVII w.Pa?ac by? w?asno?ci? rodu Eulenburg. Budowl? zaprojektowa? Józef Naronowicz-Naro?ski. W S?tocznie skorzystali?my z go?cinno?ci dyrektora Szko?y Podstawowej i przy starannie przygotowanym ognisku zorganizowali?my sobie odpoczynek z pieczeniem kie?basek. W Korszach podj?ci byli?my przez ks Bazylego Tarant? ciastem i kaw? oraz mieli?my mo?liwo?? zwiedzenia Cerkiew Prawos?awn?. Do domu wrócili?my pó?nym wieczorem, zm?czeni ale zachwyceni pi?knem i bogactwem tego zak?tka naszego regionu. Znów potwierdzone zosta?o powiedzenie, ?e nie trzeba wyje?d?a? daleko, poza granice naszego kraju ?eby co? urokliwego i zachwycaj?cego zobaczy?, wystarczy przekroczy? granice K?trzyna. Zach?camy wszystkich do odkrywania tajemnic naszego najbli?szego otoczenia.
GALERIA

2006-06-21
M?odzie? Zespo?u Szkó? im. M. K. Kotwicza, w ramach programu ratowania zabytków postanowi?a ?wie?o otwarty cmentarz wojenny wzi?? w adpocj?. Uroczysto?? adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie przez m?odzie? Zespo?u Szkó? im. M. K. Kotwicza w K?trzynie odby?a si? z udzia?em w?adz miasta i cz?onków Towarzystwa.
GALERIA

2006-05-02
Ponad trzyletni okres prac przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie zosta? uwie?czony sukcesem. W 80 rocznic? otwarcia cmentarza po kolejnej rewitalizacji, odby?a si? uroczysto?? otwacia i po?wi?cenia cmentarza z udzia?em kapelanów, przedstawicieli ordynariatów katolickiego, prawos?awnego i ewangelickiego oraz w?adz samorz?dowych, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej, przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i spo?ecze?stwa Miasta.
GALERIA

2006-05-02
Po uroczyso?ci po?wi?cenia cmentarza zaproszeni go?cie uczestniczyli w otwarciu i zwiedaniu wystrawy fotograficznej.Uroczysto?? otwarcia wystawy fotograficznej „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie” odby?a si? w budynku Stowarzyszenia im. Arno Holza w K?trzynie. Podczas otwarcia wystawy cz?onkowie Towarzystwa zaanga?owani w pracach nad rewitalizacj? cmentarza zostali odznaczeni medalami "Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej". Wystawa zosta?a w ca?o?ci przygotowana przez cz?onków Towarzystwa. Od 5 maja do 30 czerwca wystawa prezentowana by?a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku.
GALERIA

2006-03-31
Towarzystwo otrzyma?o z Urz?du Miasta K?trzyna dotacj? na realizacj? zadania publicznego "Zorganizowanie uroczysto?ci otwarcia cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie, w 80 rocznic? po kolejnej rewitalizacji, w ramach kszta?towania ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa miasta w zakresie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym K?trzyna". Dotacja przyznana zosta?a w kwocie 3500z?. W dniu 31 marca 2006 roku podpisana zosta?a przez przedstawicieli Towarzystwa umowa z Burmistrzem Miasta K?trzyna na wykonanie powy?szego zadania.

2006-02-25
Na Walnym Zebraniu Zwyczajnym Towarzystwa podsumowali?my kolejny rok dzia?alno?ci i wypracowali?my program na bie??cy rok.Bardzo obszerna i ciekawa w tre?ci dyskusja stanowi?a dla Zarz?du podstaw? do opracowania harmonogramu przedsi?wzi?? w 2006 roku.
GALERIA

2006-02-10
Z inicjatywy Towarzystwa zorganizowane zosta?o w Zamku K?trzy?skim spotkanie z Pani? Maj? Jakubiuk - pracownikiem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie nt. "Warto?ci przyrodnicze u?ytku ekologicznego Rozlewiska Wop?awki oraz jego walory edukacyjno-krajoznawcze".
GALERIA

2006-01-13
Delegacja Towarzystwa, na zaproszenie Towarzystwa Mi?o?ników K?trzyna, wzi??a udzia? w z?o?eniu kwiatów pod pomnikiem Wojciecha K?trzy?skiego z okazji 88 rocznicy ?mierci patrona miasta.
GALERIA