(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2005-11-26
Odbyło się spotkanie członków Zarządu Towarzystwa z mieszkańcami wsi Parys. Tematem spotkania było zaprezentowanie działalności Towarzystwa w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowany został pokaz multimedialny "Dawni i dzisiejsi mieszkańcy wsi Parys" oraz "Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Kętrzynie".
GALERIA

2005-11-12
Z okazji 648 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu Towarzystwo zorganizowało w Miejskiej Bibliotece Publicznej promocję książki członka Towarzystwa, Tadeusza Korowaja pt."Rastenburg/Kętrzyn. Przewodnik historyczny po mieście". Z okazji Święta Niepodległości Grzegorz Zygner i Grzegorz Samotyha zorganizowali w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę "Historia Polski w medalach i odznaczeniach".
GALERIA

2005-11-11
Z okazji Święta Niepodległości oraz 648 rocznicy nadania praw miejskich dla Kętrzyna członkowie Towarzystwa uczestniczyli, na zaproszenie Burmistrza Miasta, w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Polaków za walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz pod pomnikiem patrona Miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego.
GALERIA

2005-09-01 - 2005-12-12
Realizowane były, wcześniej zaplanowane, prace na cmentarzu wojennym, za środki finansowe przyznane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (5900zł) i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (13200zł). Wykonane zostały aleje przez pracowników "Komunalnika i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Członkowie Towarzystwa ustawili kamienne ciosy na fundamentach dawnej rotundy, odkopanych w okresie wiosennym i uporządkowali jej wnętrze.
GALERIA

2005-08-01
Przekazany został kompletny materiał dotyczący opisu tras rowerowych do Starostwa Kętrzyńskiego. W ramach przygotowywanego projektu przez Starostwo turystycznego oznakowania powiatu Kętrzyńskiego, Towarzystwo zobowiązało się wytyczyć i opisać sieć tras rowerowych na terenie powiatu. W ramach powyższego projektu wytyczone i opisane zostały 4 trasy rowerowe po gminach: Kętrzyn, Barciany, Srokowo, Reszel. Do tego przedsięwzięcia zaangażowali się również członkowie Klubu Rowerowego "Peleton", członkowie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna i członkowie Zarządu Oddziału PTTK w Kętrzynie.

2005-07-02
Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich dla Srokowa zorganizowana została uroczysta sesja, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Towarzystwa. W programie sesji było między innymi wystąpienie członka naszego Towarzystwa, Pana Piotra Milewskiego z referatem nt. "Znaczenie konserwacji zabytków w procesie integracji UE na wybranych przykładach Gminy Srokowo".

2005-06-18
Pod hasłem "Poznajemy Gminę Srokowo" zorganizowana została wycieczka dla członków Towarzystwa i sympatyków po Gminie Srokowo Uczestników wycieczki powitał na terenie gminy w Jegławkach jej gospodarz, przewodniczący Rady Gminy. Gmina posiada wiele ciekawych miejsc i obiektów. Te wszystkie walory turystyczne uczestnicy wyprawy poznali, nie ukrywając zachwytu i podziwu dla osobliwości znajdujących się na tym terenie.
GALERIA

2005-05-06
Wystawa fotograficzna "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej"na prośbę władz samorządowych Korsz i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej została zaprezentowana społeczności Miasta i Gminy Korsze. Otwarcie miało szczególny charakter gdyż uczestniczył w nim wychowanek szkół junackich w Tel-El-Kebir, Pan Edwin Szopiński. Pan Edwin przyjechał na otwarcie wystawy z żoną, synem i wnukiem z Bydgoszczy. Przywiózł ze sobą wiele wspomnień z tamtych lat, wiele dokumentów i walizkę z koziej skóry, z którą wrócił po latach tułaczki do kraju.
GALERIA

2005-04-04
Przeniesiony został kamień upamiętniający poległych żołnierzy w okresie 1904-1906 na terenie południowo-zachodniej Afryki z parku dawnego kasyna na cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Przeniesienie kamienia odbyło się za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
GALERIA

2005-02-12
Odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania rocznej działalności i wytyczyło kierunki działania na najbliższy rok. Do najważniejszych zadań należy: - przeniesienie kamienia upamiętniającego poległych żołnierzy niemieckich na terenie południowo-zachodniej Afryki w latach 1904-1906, z parku przy dawnym kasynie wojskowym na teren cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej; - realizacja dalszych prac nad renowacją cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, a w szczególności odsłonięcie fundamentu rotundy kamiennej i podniesienie go do wysokości 0,5m., zainstalowanie tablicy informacyjnej, wystąpienie do ewentualnych sponsorów z prośbą o ufundowanie krzyży drewnianych na cmentarz; - zakończenie porządkowania schronów koło Stada Ogierów w Kętrzynie; -zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody na temat "Rozlewiska Wopławka".
GALERIA

2005-02-11
Towarzystwo zorganizowało wystawę "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej" w Reszlu, z okazji 65 rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej ze wschodnich rejonów RP. Honorowy patronat nad wystawą objął burmistrz Reszla, Zdzisław Szypulski. Wystawa prezentowana była w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu.
GALERIA

2005-01-10
Towarzystwo złożyło wniosek o zawarcie umowy na zlecenie i udzielenie dotacji do Urzędu Miasta w Ketrznie na "Zorganizowanie oprawy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej cmentarza wojennego w Kętrzynie". Kalkulacja wykonania zadania opiewała na kwotę 10.000zł. Wniosek złożony został 5 marca. Grupa członków Towarzystwa w osobach: T. Krowaj, A. Masłoń, Z. Kępa, K. Wołoszczak, J. Mokrzycki, K. Paluch przygotowała "Dokumentację historyczno-konserwatorską cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie". Dokumentacja została w dniu 16 marca przesłana do Urzędu Miasta oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. W dniu 12 maja Burmistrz Miasta poinformował Towarzystwo o zatwierdzeniu wniosku o dotację na kwotę 1.000zł. Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 2 września zdecydował, że powyższa kwota przeznaczona będzie na wykonanie i umieszczenie znaków kierunkowych na cmentarz przy ul. Gdańskiej i Gen. Sikorskiego oraz tablicy informacyjnej na cmentarzu. Od października do grudnia 2004 roku, po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Miasta, realizowane były przedsięwzięcia w ramach zadania Sprawozdanie przekazane zostało do Urzędu Miasta w dniu 10 stycznia 2005 roku. W ramach porządkowania cmentarza wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w dniu 8 października 2004 r.o zgodę na przeniesienie na teren cmentarza kamienia znajdującego się na terenie posesji dawnego Kasyna. Kamień ten upamiętnia poległych żołnierzy na terenie Afryki południowej w latach 1904 - 1906. Uzyskaliśmy zgodę na wykonanie tego przedsięwzięcia.