(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2005-11-26
Odby?o si? spotkanie cz?onków Zarz?du Towarzystwa z mieszka?cami wsi Parys. Tematem spotkania by?o zaprezentowanie dzia?alno?ci Towarzystwa w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowany zosta? pokaz multimedialny "Dawni i dzisiejsi mieszka?cy wsi Parys" oraz "Cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie".
GALERIA

2005-11-12
Z okazji 648 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu Towarzystwo zorganizowa?o w Miejskiej Bibliotece Publicznej promocj? ksi??ki cz?onka Towarzystwa, Tadeusza Korowaja pt."Rastenburg/K?trzyn. Przewodnik historyczny po mie?cie". Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci Grzegorz Zygner i Grzegorz Samotyha zorganizowali w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystaw? "Historia Polski w medalach i odznaczeniach".
GALERIA

2005-11-11
Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci oraz 648 rocznicy nadania praw miejskich dla K?trzyna cz?onkowie Towarzystwa uczestniczyli, na zaproszenie Burmistrza Miasta, w uroczysto?ci z?o?enia kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Polaków za walk? o wolno?? i niepodleg?o?? Ojczyzny oraz pod pomnikiem patrona Miasta, Wojciecha K?trzy?skiego.
GALERIA

2005-09-01 - 2005-12-12
Realizowane by?y, wcze?niej zaplanowane, prace na cmentarzu wojennym, za ?rodki finansowe przyznane przez Wojewod? Warmi?sko-Mazurskiego (5900z?) i Rad? Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa (13200z?). Wykonane zosta?y aleje przez pracowników "Komunalnika i Miejskich Wodoci?gów i Kanalizacji. Cz?onkowie Towarzystwa ustawili kamienne ciosy na fundamentach dawnej rotundy, odkopanych w okresie wiosennym i uporz?dkowali jej wn?trze.
GALERIA

2005-08-01
Przekazany zosta? kompletny materia? dotycz?cy opisu tras rowerowych do Starostwa K?trzy?skiego. W ramach przygotowywanego projektu przez Starostwo turystycznego oznakowania powiatu K?trzy?skiego, Towarzystwo zobowi?za?o si? wytyczy? i opisa? sie? tras rowerowych na terenie powiatu. W ramach powy?szego projektu wytyczone i opisane zosta?y 4 trasy rowerowe po gminach: K?trzyn, Barciany, Srokowo, Reszel. Do tego przedsi?wzi?cia zaanga?owali si? równie? cz?onkowie Klubu Rowerowego "Peleton", cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników K?trzyna i cz?onkowie Zarz?du Oddzia?u PTTK w K?trzynie.

2005-07-02
Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich dla Srokowa zorganizowana zosta?a uroczysta sesja, na któr? zaproszeni zostali przedstawiciele Towarzystwa. W programie sesji by?o mi?dzy innymi wyst?pienie cz?onka naszego Towarzystwa, Pana Piotra Milewskiego z referatem nt. "Znaczenie konserwacji zabytków w procesie integracji UE na wybranych przyk?adach Gminy Srokowo".

2005-06-18
Pod has?em "Poznajemy Gmin? Srokowo" zorganizowana zosta?a wycieczka dla cz?onków Towarzystwa i sympatyków po Gminie Srokowo Uczestników wycieczki powita? na terenie gminy w Jeg?awkach jej gospodarz, przewodnicz?cy Rady Gminy. Gmina posiada wiele ciekawych miejsc i obiektów. Te wszystkie walory turystyczne uczestnicy wyprawy poznali, nie ukrywaj?c zachwytu i podziwu dla osobliwo?ci znajduj?cych si? na tym terenie.
GALERIA

2005-05-06
Wystawa fotograficzna "?wiat deportowanej m?odzie?y ze wschodnich rubie?y II Rzeczypospolitej"na pro?b? w?adz samorz?dowych Korsz i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej zosta?a zaprezentowana spo?eczno?ci Miasta i Gminy Korsze. Otwarcie mia?o szczególny charakter gdy? uczestniczy? w nim wychowanek szkó? junackich w Tel-El-Kebir, Pan Edwin Szopi?ski. Pan Edwin przyjecha? na otwarcie wystawy z ?on?, synem i wnukiem z Bydgoszczy. Przywióz? ze sob? wiele wspomnie? z tamtych lat, wiele dokumentów i walizk? z koziej skóry, z któr? wróci? po latach tu?aczki do kraju.
GALERIA

2005-04-04
Przeniesiony zosta? kamie? upami?tniaj?cy poleg?ych ?o?nierzy w okresie 1904-1906 na terenie po?udniowo-zachodniej Afryki z parku dawnego kasyna na cmentarz wojenny z okresu I wojny ?wiatowej. Przeniesienie kamienia odby?o si? za zgod? Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
GALERIA

2005-02-12
Odby?o si? Walne Zebranie Zwyczajne Towarzystwa. Zebranie dokona?o podsumowania rocznej dzia?alno?ci i wytyczy?o kierunki dzia?ania na najbli?szy rok. Do najwa?niejszych zada? nale?y: - przeniesienie kamienia upami?tniaj?cego poleg?ych ?o?nierzy niemieckich na terenie po?udniowo-zachodniej Afryki w latach 1904-1906, z parku przy dawnym kasynie wojskowym na teren cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej; - realizacja dalszych prac nad renowacj? cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej, a w szczególno?ci ods?oni?cie fundamentu rotundy kamiennej i podniesienie go do wysoko?ci 0,5m., zainstalowanie tablicy informacyjnej, wyst?pienie do ewentualnych sponsorów z pro?b? o ufundowanie krzy?y drewnianych na cmentarz; - zako?czenie porz?dkowania schronów ko?o Stada Ogierów w K?trzynie; -zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody na temat "Rozlewiska Wop?awka".
GALERIA

2005-02-11
Towarzystwo zorganizowa?o wystaw? "?wiat deportowanej m?odzie?y ze wschodnich rubie?y II Rzeczypospolitej" w Reszlu, z okazji 65 rocznicy pierwszej deportacji ludno?ci polskiej ze wschodnich rejonów RP. Honorowy patronat nad wystaw? obj?? burmistrz Reszla, Zdzis?aw Szypulski. Wystawa prezentowana by?a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu.
GALERIA

2005-01-10
Towarzystwo z?o?y?o wniosek o zawarcie umowy na zlecenie i udzielenie dotacji do Urz?du Miasta w Ketrznie na "Zorganizowanie oprawy informacyjno-edukacyjnej dotycz?cej cmentarza wojennego w K?trzynie". Kalkulacja wykonania zadania opiewa?a na kwot? 10.000z?. Wniosek z?o?ony zosta? 5 marca. Grupa cz?onków Towarzystwa w osobach: T. Krowaj, A. Mas?o?, Z. K?pa, K. Wo?oszczak, J. Mokrzycki, K. Paluch przygotowa?a "Dokumentacj? historyczno-konserwatorsk? cmentarza wojennego z okresu I wojny ?wiatowej w K?trzynie". Dokumentacja zosta?a w dniu 16 marca przes?ana do Urz?du Miasta oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. W dniu 12 maja Burmistrz Miasta poinformowa? Towarzystwo o zatwierdzeniu wniosku o dotacj? na kwot? 1.000z?. Zarz?d Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 2 wrze?nia zdecydowa?, ?e powy?sza kwota przeznaczona b?dzie na wykonanie i umieszczenie znaków kierunkowych na cmentarz przy ul. Gda?skiej i Gen. Sikorskiego oraz tablicy informacyjnej na cmentarzu. Od pa?dziernika do grudnia 2004 roku, po otrzymaniu ?rodków finansowych z Urz?du Miasta, realizowane by?y przedsi?wzi?cia w ramach zadania Sprawozdanie przekazane zosta?o do Urz?du Miasta w dniu 10 stycznia 2005 roku. W ramach porz?dkowania cmentarza wyst?pili?my do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w dniu 8 pa?dziernika 2004 r.o zgod? na przeniesienie na teren cmentarza kamienia znajduj?cego si? na terenie posesji dawnego Kasyna. Kamie? ten upami?tnia poleg?ych ?o?nierzy na terenie Afryki po?udniowej w latach 1904 - 1906. Uzyskali?my zgod? na wykonanie tego przedsi?wzi?cia.