(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2019-06-15
Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi K?trzy?skiej wraz z O?rodkiem Bada? Europy ?rodkowo-Wschodniej w Bia?ymstoku zorganizowa?o II Konferencj? spo?ecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny "Miejsca pami?ci I wojny ?wiatowej po stuleciu". Pierwszy dzie? konferencji po?wi?cony by? prezentacji referatów i wyst?pie? uczestników konferencji. W drugim dniu odby?a si? sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili miejsca pami?ci I wojny ?wiatowej po?o?one na terenie powiatu k?trzy?skiego, w?gorzewskiego i gi?yckiego. Materialnym efektem konferencji b?dzie publikacja.
GALERIA

2019-06-08
wszyscy mi?o?nicy historii uczestniczyli w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu poza miasto. Wyjechali?my do Bez?awek, gdzie zainteresowani zapoznali si? z histori? ko?cio?a, pierwotnej stra?nicy krzy?ackiej, jedynej zachowanej na terenie Warmii i Mazur. Obejrzeli?my te? efekt prac porz?dkowych na przyleg?ym wokó? ko?cio?a cmentarzu, które pilotowane s? przez zaprzyja?nione Stowarzyszenie "Blusztyn".
GALERIA

2019-05-25
zorganizowana zosta?a IX insenizacja Bitwy pod Wop?awkami oraz turnieje rycerskie: „O muszl? ?w. Jakuba”, „O kielich Ksi?cia Witenesa”, a tak?e Turniej Strzelecki „O strza?? Kruchego”. Turnieje rozegrane zosta?y przy ko?ciele w Karolewie a inscenizacja przeprowadzona zosta?a na polach pod Wop?awkami. Ostatnim akordem inscenizacji by?a biesiada rycerska.
GALERIA

2019-05-18
majowe spotkanie mi?o?ników historii. Uczestnicy spotkania doko?czyli zwiedzanie cmentarza komunalnego w K?trzynie ( pierwsze mia?o miejsce w pa?dzierniku ubieg?ego roku )
GALERIA

2019-05-12
grupa cz?onków Towarzystwa wybra?a si? na sp?yw kajakami po rzece Guber. Przy jednym z najwi?kszych grodzisk na naszym terenie, które ulokowane zosta?o przez dawnych Prusów w zakolu rzeki, w okolicy wsi Pr?t?awki, zorganizowali?my sobie postój z ogniskiem. Kajaki u?yczone by?y przez Stowarzyszenie "Dolina Gubra" za co serdecznie dzi?kujemy.
GALERIA

2019-04-27
w PDK odby?o si? comiesi?czne spotkanie, podczas którego Tadeusz Korowaj przedstawi? – w formie multimedialnej – dwory i pa?ace jakie by?y i jakie zachowa?y si? na terenie powiatu k?trzy?skiego. Opowiedzia? tak?e o ciekawostkach zwi?zanych nie tylko z tymi obiektami ale i z miejscowo?ciami, w których poszczególne dwory i pa?ace si? znajduj? albo znajdowa?y.
GALERIA

2019-03-23
w PDK odby?o si? cykliczne, comiesi?czne spotkanie mi?o?ników historii miasta i powiatu k?trzy?skiego. Tadeusz Korowaj zaprezentowa? swój autorski film o mie?cie "Rastenburg / K?trzyn – przewodnik historyczny po mie?cie". Film powsta? w 2005 roku jako druga cz???, uzupe?nienie ksi??ki pod tym samym tytu?em. W drugiej cz??ci prowadz?cy spotkanie Tadeusz Korowaj dokona? multimedialnej prezentacji dworów i pa?aców na terenie powiatu k?trzy?skiego.
GALERIA

2019-03-09
Walne Zebranie Sprawozdawcze dokona?o podsumowania rocznej dzia?alno?ci Towarzystwa. W trakcie dyskusji sk?adane by?y propozycje do zamierze? na obecny rok naszej dzia?alno?ci. Walne Zebranie Towarzystwa udzieli?o absolutorium obecnemu Zarz?dowi.
GALERIA

2019-01-19
w Powiatowym Domu Kultury odby?o si? kolejne, cykliczne spotkanie mi?o?ników historii K?trzyna. Tematem spotkania by?a dalsza cz??? grudniowej prezentacji „K?trzyn mojej m?odo?ci”. Zaprezentowane na spotkaniu zdj?cia K?trzyna z lat 60., 70. i 80. XX wieku pochodzi?y ze zbiorów mieszka?ców miasta.
GALERIA